Законом о заштити права припадника националних мањина у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 56/08) и Одлуком о оснивању и именовању чланова Савјета националних мањина Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 79/09, 52/11 и 80/11), основан је Савјет националних мањина Федерације Босне и Херцеговине као савјетодавно тијело Парламента Федерације Босне и Херцеговине с циљем заштите права националних мањина.
 

Савјет националних мањина Федерације Босне и Херцеговине прати стање и примјену прописа, заузима ставове, даје приједлоге и препоруке органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине о свим питањима која су од значаја за положај и остваривање права припадника свих националних мањина у Федерацији Босне и Херцеговине.
 

Савјет националних мањина Федерације Босне и Херцеговине доноси свој Статут, Пословник о раду, Програм рада и програме рада својих радних тијела.


Ирис Јусуфранић
Тел:033/226-065
Email: iris.jusufranic@parlamentfbih.gov.ba
Email: vijece.nacionalnih.manjina@parlamentfbih.gov.ba

 

Ханка Омановић
Тел: 033/215-622
Email: hanka.omanovic@parlamentfbih.gov.ba
Emial: nacionalne.manjinepd@parlamentfbih.gov.ba


Одлуком о оснивању и именовању чланова Савјета националних мањина Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 84/17) у Савјет националних мањина Федерације Босне и Херцеговине су именовани:
 

 

- Извјештај о раду Савјета националних мањина Федерације Босне и Херцеговинеза 2012. годину