Законом о заштити права припадника националних мањина у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 56/08) и Одлуком о оснивању и именовању чланова Савјета националних мањина Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 79/09, 52/11 и 80/11), основан је Савјет националних мањина Федерације Босне и Херцеговине као савјетодавно тијело Парламента Федерације Босне и Херцеговине с циљем заштите права националних мањина.
 

Савјет националних мањина Федерације Босне и Херцеговине прати стање и примјену прописа, заузима ставове, даје приједлоге и препоруке органима власти у Федерацији Босне и Херцеговине о свим питањима која су од значаја за положај и остваривање права припадника свих националних мањина у Федерацији Босне и Херцеговине.
 

Савјет националних мањина Федерације Босне и Херцеговине доноси свој Статут, Пословник о раду, Програм рада и програме рада својих радних тијела.
 

Емаил: vijece.nacionalnih.manjina@parlamentfbih.gov.ba
 

Одлуком о оснивању и именовању чланова Савјета националних мањина Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 84/17) у Савјет националних мањина Федерације Босне и Херцеговине су именовани:
 

 

- Извјештај о раду Савјета националних мањина Федерације Босне и Херцеговинеза 2012. годину