Дом народа - Rадна тијела


Рaднa тиjeлa Дoмa нaрoдa зaдужeнa су зa рaзмaтрaњe питaњa из нaдлeжнoсти Дoмa нaрoдa, зa рaзмaтрaњe нaцртa и приjeдлoгa зaкoнa и других oпћих aкaтa, зa припрeму и oбaвљaњe других пoслoвa. 
Рaднa тиjeлa дajу мишљeњa, пoднoсe приjeдлoгe и извjeштaвajу Дoм нaрoдa o питaњимa из свoг дjeлoкругa, a oдлучуjу сaмo o питaњимa кoja су им Пoслoвникoм или Oдлукoм Дoмa нaрoдa дaтa у нeпoсрeдну нaдлeжнoст. 
Рaднa тиjeлa Дoмa нaрoдa рaзмaтрajу приjeдлoгe зa дoнoшeњe зaкoнa, нaцртe зaкoнa, приjeдлoгe зaкoнa, другe прoписe или oпћe aктe тe нa сjeдници Дoмa нaрoдa пoднoсe извjeштaje Дoму нaрoдa. 
Рaднa тиjeлa рaспрaвљajу и o извjeштajимa тиjeлa и устaнoвa кojи сe нa oснoву зaкoнa пoднoсe Дoму нaрoдa. Нaкoн прoвeдeнe рaспрaвe рaднo тиjeлo зaузимa стaв, oднoснo утврђуje приjeдлoг aктa и o тoмe oбaвjeштaвa Дoм нaрoдa.

 

Шеф службе радних тијела, помоћник секретара Дома народа

 

Алдин Авдић
Тел:033/203-256
E-mail: aldin.avdic@parlamentfbih.gov.ba

 

 

 


1. Комисија за уставна питања
 • прати остваривање Устава Федерације Босне и Херцеговине;
 • разматра питања од значаја за даљњи развој и изградњу уставног система и иницира усклађивање уставних одредаба с промјенама у друштвеним односима;
 • проучава иницијативе и приједлоге за промјену Устава Федерације и Устава Босне и Херцеговине и о томе даје Дому народа своје мишљење;
 • стара се о провођењу јавне расправе и извјештава Дом народа о резултатима јавне расправе;
 • даје мишљење о приједлозима за измјене, односно допуне приједлога амандмана на Устав Федерације;
 • разматра и друга питања која се односе на остваривање и промјене Устава Федерације и о томе обавјештава Дом народа.

У Комисију за уставна питања Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабрани су:

 

за предсједника
Дамир Џеба

 

за замјеника предсједника
Вибор Ханџић

 

за чланове:

1. Жарко Вујовић

2. Оливер Солдо

3. Далиборка Миловић

4. Незим Алагић

5. Мирнес Башић

 

Из реда стручних, научних, културних и јавних радника, именовани су:

1. Мерим Сердаревић

2. Иво Беванда


Секретар
Алдин Авдић
Тел:033/203-256

Е-маил: aldin.avdic@parlamentfbih.gov.ba

2. Законодавно-правна комисија
 • разматра нацрте и приједлоге закона, других прописа и опћих аката које доноси Дом народа, у погледу њихове усклађености с Уставом Федерације и правним системом, као и у погледу правне обраде и о томе подноси извјештај са мишљењем и приједлозима Дому народа;
 • разматра питања законодавне методологије и друга питања од значаја за уједначавање правно-техничке обраде аката које доноси Дом народа;
 • на захтјев Дома народа разматра опће акте организација и заједница на које Дом народа даје потврду односно сагласност, са становишта усклађености с Уставом Федерације и законом и о томе подноси извјештај са мишљењем и приједлозима;
 • утврђује пречишћене текстове закона, других прописа и опћих аката Дома народа, ако је за то овлашћена;
 • учествује у припремању програма рада законодавне дјелатности Дома народа; 
  врши и друге послове одређене овим пословником.

Приједлози Комисије који су формулисани као измјене или допуне приједлога закона и других прописа и опћих аката уносе се у њен извјештај и сматрају се амандманима.
 

У Привремено законодавно-правну комисију Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабрани су:

 

за предсједника
Харис Захирагић

 

за замјеника предсједника
Младен Симић

 

за чланове:

 1. Жарко Вујовић
 2. Ивица Павковић
 3. Младен Шарић
 4. Белма Капо

Из реда стручних, научних, културних и јавних радника, именовани су:

Секретар
Ђана Фејзагић
Тел: 033/203-653

E-mail: djana.fejzagic@parlamentfbih.gov.ba
 

 

 

 

3. Административна комисија
 • припрема и утврђује приједлоге аката којима се уређују питања накнаде плаћа делегата у Дому народа, плаћа дужносника које бира, односно именује Дом народа, као и питања накнаде одређених материјалних трошкова делегата и дужносника, питања плаћа руководећих службеника у Стручној служби Дома народа и Заједничкој служби Парламента Федерације, те доноси одговарајућа акта за њихову примјену, као и појединачне акте о плаћама и накнадама материјалних и других примања;
 • утврђује висину накнаде и посебне накнаде за рад члановима радних тијела именованих из реда научних, стручних и јавних радника;
 • утврђује приједлог за осигурање средстава у буџету Федерације за рад Дома народа и коришћења тих средстава;
 • обавља све послове у вези са осигурањем станова за потребе Дома народа и Заједничке службе Парламента Федерације, располаже тим становима и одлучује о њиховом додјељивању на коришћење;
 • одлучује о додјељивању привременог смјештаја дужносницима и службеницима у Стручној служби Дома народа и Заједничкој служби Парламента Федерације;
 • врши и друге послове одређене овим пословником и другим опћим актом Дома народа.
   

У Привремено административну комисију Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабрани су:

 

за предсједника
Томислав Мартиновић

 

за замјеника предсједника
Сенад Алић
 

За чланове:

 1. Иво Тадић
 2. Горан Броћета
 3. Миомирка Меланк
 4. Санела Кларић
 5. Фатима Гавранкапетановић-Смаилбеговић

Секретар
Алма Омеровић - Дургут
Тел:033/215-755

E-маил: alma.omerovic-durgut@parlamentfbih.gov.ba

 

 

4. Комисија за људска права и слободе

разматра:

 • питања у вези са кршењем слобода и права грађана утврђених Уставом и законима Федерације од федералних органа, јавних установа и организација које врше јавна овлашћења, као и шира питања од значаја за заштиту људских права и темељних слобода која покрећу омбудсмени, грађани, политичке организације и удружења грађана, друге организације и заједнице и о томе извјештава Дом народа,
 • указује на појаве и проблеме у остваривању и заштити људских слобода и права и предлаже мјере за њихову успјешнију заштиту.

У правилу, Комисија не разматра питања по којима су у току судски и други поступци, осим када се ради о неприхватљивом одуговлачењу поступка или очигледној злоупотреби власти и самовољи на које укаже омбудсмен. 
Када Дом народа одлучи да о одређеном питању проводи истрагу, Комисија у ту сврху врши припремне радње. 
Комисија разматра и:

 • представке, жалбе и приједлоге које грађани упућују или непосредно подносе Дому народа и о томе обавјештава подносиоца, те предлаже надлежним органима и организацијама мјере за рјешавање питања и проблема изнесених у представкама, жалбама и приједлозима;
 • појаве и проблеме на које се у представкама, жалбама и приједлозима указује ради сагледавања узрока због којих се они подносе и о томе обавјештава Дом народа;
 • представке, жалбе и приједлоге у којима се указује на појаве које настају у примјени закона и других аката или на неправилном извршавању тих аката и о томе обавјештава Дом народа и надлежна радна тијела Дома народа и предлаже предузимање одређених мјера.
 • представке, жалбе и приједлоге којима се покрећу иницијативе за доношење, измјену или допуну закона и других аката Комисија доставља предсједавајућем и потпредсједавајућим Дома народа.

У Комисију за људска права и слободе Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабрани су:

 

za predsjednika
Миомирка Меланк

 

za zamjenika predsjednika 
Ива Рагуж

 

za članove:

1. Далиборка Миловић

2. Енес Пештек

3. Муамер Зукић

4. Ивана Зримшек Шаравања

5. Алмир Бабајић


Стручни савјетник
Алма ВаракиТел:033/203-658

E-маил: alma.varaki@parlamentfbih.gov.ba

5. Комисија за безбједност

 

 • разматра питања система и политике у области сигурности у оквиру права и дужности Дома народа и, с тим у вези, даје мишљења и приједлоге Дому народа;
 • предлаже мјере за организирање, вођење и развој сигурности Федерације,
  разматра питања сузбијања тероризма, међукантоналног криминала, неовлаштене
 • трговине дрогом и организираног криминала;
  разматра питања о набављању, држању и ношењу оружја;
 • разматра нацрте и приједлоге закона и других опћих аката којима се регулира област сигурности Федерације и даје мишљења и приједлоге Дому народа.

Кад Дом народа одлучи да о одређеном питању проведе истрагу, Комисија у ту сврху врши припремне радње.“

У Комисију за сигурност Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабрани су:

 

за предсједника
Аљоша Чампара

 

за замјеника предсједника
Илија Накић

 

за чланове:

1. Халил Селимбашић

2. Мирослав Митровић

3. Никола Матерић

4. Мехмед Махмић

5. Драган Конта


Стручни савјетник
Нермин Поробић
Тел:033/203-653

E-mail: nermin.porobic@parlamentfbih.gov.ba

6. Комисија за избор и именовања
 • Комисија за избор и именовања прати проведбу уставних начела и законских одредаба које се односе на остваривање политике у овој области, расправља сва питања у вези с избором, именовањем, постављањем и разрјешењем, као и друга питања у вези с тим из надлежности Дома народа.
 • Комисија сарађује са одговарајућим тијелима других органа и организација у Федерацији, прибавља њихова мишљења и утврђује приједлоге за избор, именовања, постављења и разрјешења из надлежности Дома народа.
 • О питањима избора, именовања, постављења и разрјешења из надлежности других органа и организација Федерације, кад је предвиђено да се тражи мишљење односно консултација Дома народа, Комисија даје мишљење тим органима и организацијама.
 • Комисија на приједлог секретара Дома народа поставља секретаре радних тијела и друге руководеће службенике Стручне службе Дома народа и Заједничке службе Парламента Федерације.
 • Секретар Дома народа дужан је приједлоге из претходног става усагласити са предсједавајућим и потпредсједавајућима Дома народа.
 • Комисија заједно са надлежним радним тијелом Представничког дома поставља руководеће службенике у Заједничкој служби Парламента Федерације.
   

У Привремену комисију за избор и именовања Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабрани су:

 

за предсједника
Милан Шево

 

за замјеника предсједника
Мирнес Башић

 

за чланове:
 

1.  Кристина Петровић

2. Халил Селимбашић

3. Илија Илић

4. Горан Броћета

5. Арман Залихић


Ђана Фејзагић 
Тел:033/203-653

E-маил: djana.fejzagic@parlamentfbih.gov.ba

Аида Хаџић - Салкић
Тел: 033/216-785

E-mail: aida.hadzic-salkic@parlamentfbih.gov.ba

7. Комисија за информисање

разматра:

 • додјелу електронских фреквенција за радио, ТВ и друге сврхе у складу с Уставом Босне и Херцеговине;
 • питања информирања јавности о раду Дома народа и радних тијела;
 • предлаже односно подузима мјере за унапређивање информирања јавности о питањима која се разматрају и о којима се одлучује у Дому народа;
 • уређује Wеб страницу Дома народа;
 • стара се о остваривању посебног друштвеног интереса Дома народа у правним лицима у области информативне дјелатности чији је оснивач Федерација, у складу са законом, те нацрте и приједлоге закона, других прописа и опћих аката и друга питања из области информирања и о њима даје мишљења и приједлоге Дому народа.

У Комисију за информисање Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабрани су:

 

за предсједника  
Арман Залихић

 

за замјеника предсједника 
Анто Билић

 

за чланове:

1. Алмина Сивић

2. Ирма Мемиџан

3. Бранка Цвијетић

4. Драгана Дамјановић

5. Борис Мрњавац


Стручни савјетник 
Маја Дрнда 
Тел:033/203-561

E-маил: maja.drnda@parlamentfbih.gov.ba

8. Комисија за језичка питања
 • прати остваривање равноправности и равномјерне употребе службених језика у Босни и Херцеговини босанског језика, хрватског језика и српског језика те, по потреби, предлаже поступке за њихово остварење;
 • утврђује истовјетност текстова приједлога правно-нормативних и других аката које усваја Дом народа, оцјењује усаглашеност текстова са стандардно-језичким нормама језика на коме су написани;
 • пружа помоћ лекторским секцијама за босански језик, хрватски језик и српски језик изношењем мишљења, приједлога и сугестија у вези с примјеном језичких стандарда;
 • рјешава текућа питања везана за дјелокруг Комисије.

Комисија може основати поткомисије за босански језик, хрватских језик и српски језик.

У Комисију за језичка питања Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабрани су:

 

за предсједника
Весна Сараџић

 

за замјеника предсједника 
Силва Бановић

 

за чланове:

1. Зора Дујмовић

2. Борис Мрњавац

3. Алмина Сивић

4. Емир Даутовић

5. Сенита Хандукић 

 

Из реда стручних, научних, културних и јавних радника, именовани су:

1.Ранко Пејановић

2. Антонија Ротим


Стручни савјетник 
Маја Дрнда 
Тел:033/203-561

E-маил: maja.drnda@parlamentfbih.gov.ba

9. Комисија за равноправност полова

разматра:

 • нацрте и приједлоге закона, других прописа и опћих аката из надлежности Дома народа са становишта њихове усклађености са међународним конвенцијама о забрани дискриминације по основу разлика у сполу и једнакости жена и мушкараца у остваривању свих људских права;
 • стање у области економије и запошљавања, здравства и срепродуктивних права политичког и јавног живота, те одгоја и образовања у свјетлу остваривања људских права, те предлаже активности и мјере за отклањање посљедица дискриминације по основу спола;
 • прибавља информације релевантне за уградњу принципа једнакоправности сполова у програм рада Дома народа;
 • остварује сарадњу са одговарајућим радним тијелима Дома народа и Представничког дома, органима и организацијама у кантонима, у Федерацији и Републици Српској, те у органима Босне и Херцеговине и органима Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине;
 • приједлоге извјештаја и других докумената институција, установа и органа и удружења грађана који се односе на остваривање Конвенције о елиминацији свих облика дискриминације жена (Женевске конвенције), Пекиншке декларације и Платформе за акцију те судјелује у припреми званичних делегација Федерације и државе БиХ за учешће на међународним скуповима о остваривању начела и активности садржаних у тим и другим документима значајним за једнакоправност жена и мушкараца.

У Комисију за равноправност полова Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабрани су:

 

за предсједника
Аида Обућа

 

за замјеника предсједника
Марина Мујкановић

 

за чланове:

1. Амра Бабић

2. Душко Радун

3. Јелена Пекић

4. Иван Одак

5. Сандра Имшировић


Стручни савјетник
Маја Дрнда 
Тел:033/203-561

E-маил: maja.drnda@parlamentfbih.gov.ba

10. Мандатно-имунитетска комисија

разматра:

 • питања у вези са имунитетом делегата у Дому народа; 
 • обавјештава Дом народа о случајевима који повлаче престанак мандата делегата; 
 • врши послове Верификационе комисије у вези са верификацијом мандата делегата који су изабрани у скупштинама кантона, као и друга питања у вези с имунитетом и мандатом делегата.
   

У мандатно-имунитетску комисију Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабрани су:
 

за предсједника
Иван Ивић

 

за замјеника предсједника 
Љубинка Атанасијевић

 

за чланове:

 

1. Мехмед Мемишевић

2. Мехмед Махмић

3. Светлана Камењаш

4. Оливер Солдо

5. Албин Зухрић


Ђана Фејзагић
Тел:033/203-653

E-mail: djana.fejzagic@parlamentfbih.gov.ba

Аида Хаџић - Салкић
Тел: 033/216-785

E-mail: aida.hadzic-salkic@parlamentfbih.gov.ba

 

11. Одбор за економску и развојну политику, финансије и буџет

разматра:

 • утврђивање економске политике, укључујући обнову и развој Федерације и утврђивање и остваривање стратегије развоја за поједине области; прописе о финансијама и финансијским институцијама Федерације и фискалну политику Федерације, политику коришћења земљишта на федералном нивоу;
 • коришћење природних богатстава; 
  кредитну политику Федерације у оквиру кредитне политике Босне и Херцеговине;
 • политику о банкарству;
 • бржи економски развој неразвијених кантона и подручја;
 • запошљавање;
 • контролу цијена;
 • робне резерве, статистику и друга питања из области економске и развојне политике из надлежности Дома народа.

Одбор разматра и питања:

 • финансирања дјелатности федералне власти, установа и институција које федералне власти оснивају опорезивањем, задуживањем или другим средствима;
 • финансирања заједничких потреба;
 • федералних пореза, такси и других дажбина;
 • буџет и завршни рачун буџета Федерације;
 • јавних зајмова о задуживањима и другим обавезама Федерације;
 • питања из области финансија и буџета из надлежности Дома народа.

Одбор разматра Јавни извјештај о ревизији Буџета Федерације БиХ и припрема извјештај Одбора са закључцима, препорукама и приједлозима за расправу на сједници Дома народа. 
Одбор разматра Годишњи извјештај о пословању Уреда за ревизију и друге извјештаје Уреда који се подносе Парламенту Федерације. 
Одбор разматра Годишњи извјештај о пословању јавних предузећа и институција. 
Одбор разматра потребу за специјалним ревизијама појединих буџетских корисника о чему закључак доноси Дом народа односно Парламент Федерације. 
Одбор осигурава надзор квалитета рада Уреда за ревизију, као и друга питања из рада Уреда за ревизију, утврђена у Закону о ревизији Буџета у Федерацији БиХ.
 

У одбор за економску и развојну политику, финансије и буџет Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабрани су:

 

за предсједника
Амра Бабић

 

за замјеника предсједника
Оливер Солдо

 

за чланове:

 

1. Милан Шево

2. Јелена Пекић

3. Зора Дујмовић

4. Хикмет Хоџић

5. Фахрудин Чолаковић

6. Тања Шантић

7. Белма Капо


Стручна савјетница
Ивона Пелцл-Крајтмајер 
Тел:033/203-248

E-mail: ivona.pelcl-krajtmajer@parlamentfbih.gov.ba

 

12. Одбор за привреду

разматра:

 • питања стратегије и структуре развоја индустрије и привреде у цјелини;
 • пројектовања и изградње инвестиционих и других објеката из енергетике и других инфраструктурних дјелатности, рударства, прерађивачке индустрије, металургије и других дјелатности од значаја за развој Федерације и Босне и Херцеговине у цјелини;
 • планирања и дугорочних програма развоја и начела вршења дјелатности у овим
 • областима, а посебно оних које доприносе повећању запошљавања;
 • коришћења природних богатстава;
 • питања комуникација и прометне инфраструктуре, у складу са Уставом Босне и Херцеговине;
 • питања промета роба и услуга и робних резерви.

Одбор разматра годишње извјештаје о пословању јавних предузећа од значаја за Федерацију и извјештаје Владе Федерације о намјенском трошењу средстава за подстицаје утврђених у Буџету Федерације БиХ, као и друга питања из области привреде из надлежности Дома народа.

У Одбор за привреду Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабрани су:

 

за предсједника 
Иван Одак

 

за замјеника предсједника 
Незим Алагић

за чланове:

1. Јелена Пекић

2. Ведрана Вујовић

3. Берина Фејзић

4. Амир Орловић

5. Никола Матерић

6. Санела Кларић

7. Азхар Сејарић


Стручна савјетница
Ивона Пелцл-Крајтмајер 
Тел:033/203-248

E-mail: ivona.pelcl-krajtmajer@parlamentfbih.gov.ba


 

13. Одбор за просторно уређење, екологију и стамбено-комуналне послове

разматра:

 • питања просторног и урбанистичког планирања;
 • стамбених односа и откупа станова; 
  стамбене изградње, као и управљања и газдовања стамбеним, пословним и јавним зградама;
 • заштите од пожара и других елементарних непогода (потрес и сл.);
 • питања рада сеизмолошке и геолошке службе;
 • питања утврђивања и провођења политике заштите природе и човјекове околине;
 • уређења грађевинског земљишта; 
  очувања и развоја природних и радом створених вриједности човјекове околине, очувања и заштите културно-хисторијског наслијеђа, очувања зрака, тла, воде, водотока, језера и мора, те питања просторног уређења са становишта заштите и унапређивања човјекове околине, као и друга питања из ове области из надлежности Дома народа.

У Одбор за просторно уређење, екологију и стамбено-комуналне послове Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабрани су:

 

за предсједницу 
Кристина Петровић

 

за замјеника предсједнице
Драган Конта

 

за чланове:

1. Светлана Камењаш

2. Санела Кларић

3. Елдин Делић

4. Хикмет Хоџић

5. Вилдана Бешлија

6. Драгица Суша

7. Борис Мрњавац


Стручнa савјетница 
Ивона Пелцл-Крајтмајер 
Тел:033/203-248

E-маил: ivona.pelcl-krajtmajer@parlamentfbih.gov.ba

14. Одбор за пољопривреду, водопривреду и шумарство

разматра:

 • стратегију развоја пољопривреде;
 • реформе у области аграра;
 • подстицајне мјере у пољопривреди;
 • политику цијена и заштите пољопривредних произвођача и прерађивача;
 • заштиту ресурса у пољопривреди (заштиту земљишта, животиња и биљака);
 • стратегију развоја шумарства и ловства (Шумарски програм Федерације);
 • очување и заштиту шума;
 • јачање еколошких функција;
 • планирање и управљање шумама и ловом;
 • развој економских функција и коришћење концесија;
 • финансирање и обнову шумских ресурса (Фонд за унапређење и развој у шумарству);
 • режим и политику управљања и коришћења вода као и минералних и топлих извора и њихову цјелокупну заштиту; функционирање сеизмолошких и хидролошких служби.

Одбор разматра извјештаје Владе Федерације о коришћењу подстицајних средстава утврђених у Буџету Федерације БиХ за све наведене дјелатности, као и друга питања из области пољопривреде, водопривреде и шумарства из надлежности Дома народа.

У Привремени одбор за пољопривреду, водопривреду и шумарство Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабрани су:

 

за предсједника
Илија Илић

 

за замјеника предсједника
Младен Лонић

 

За чланове:

1. Емир Даутовић

2. Един Делић

3. Весна Сараџић

4. Иван Ивић

5. Иван Одак

6. Џевад Хаџић

7. Санела Кларић


Стручни савјетник
Ана Поповић
Тел: 033/666-681 
 

E-mail: ana.popovic@parlamentfbih.gov.ba

 

15. Одбор за денационализацију и приватизацију

разматра:

 • иницијативе односно захтјеве грађана, њихових удружења и других организација и заједница за реприватизацију принудно пренесене имовине у државну и војну имовину национализацијом стамбених и пословних зграда и просторија, одређеним облицима конфискације и другим видовима принудног преношења некретнина у државну својину, те у сарадњи с Владом Федерације припрема и подноси приједлоге за доношење закона и других аката из ове области из надлежности Дома народа. 
 • Одбор разматра и акте које Дом народа доноси из области приватизације и денационализације, прати и анализира провођење процеса приватизације, предлаже Дому народа мјере и акте из области приватизације, денационализације и друга питања из ове области из надлежности Дома народа.

У Одбор за денационализацију и приватизацију Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабрани су:

 

за предсједника 
Ивица Павковић

 

за замјеника предсједника 
Сандра Имшировић

 

за чланове:

1. Мирослав Митровић

2. Мехмед Мемишевић

3. Емир Бегић

4. Саша Лукић

5. Дамир Марјановић

6. Анто Билић

7. Халил Селимбашић


Стручни савјетник
Кемал Капетановић
Тел:033/220-901

E-mail: kemal.kapetanovic@parlamentfbih.gov.ba

 

 

16. Одбор за правду, општу управу и локалну самоуправу

разматра:

 • питања остваривања уставности и законитости; 
 • јединства правног система; 
 • о изборном систему; 
 • о Влади Федерације, федералним празницима, о одликовањима, наградама и другим признањима Федерације; 
 • о политичко-територијалној организацији Федерације; 
 • о проведби закона и других прописа о држављанству и путним исправама држављана Босне и Херцеговине са територије Федерације и о боравку и кретању странаца; 
 • питања о грбу, застави и печатима Федерације; 
 • о удруживању грађана у удружења, друштвене и политичке организације; 
 • о јавном реду и миру; 
 • о набављању, држању и ношењу оружја; 
 • о зборовима и другим јавним скуповима; 
 • о начелима референдума; 
 • о правном положају вјерских заједница; 
 • о систему федералне управе; 
 • о правима, дужностима и одговорностима радника у органима које образују органи Федерације, кантона и опћина; 
 • о сигурности саобраћаја; 
 • о промету и транспорту опасних материјала; 
 • о судовима, тужилаштву и правобранилаштву; 
 • о адвокатури и другим видовима правне помоћи; 
 • о одређивању кривичних дјела и привредних пријеступа и одговорности за њих; 
 • о амнестији и помиловању; о извршењу санкција и васпитно-поправних мјера; 
 • о систему прекршаја и прекршајном поступку и о одговорности и санкцијама за прекршаје којима се поврјеђују федерални прописи; 
 • о посебним судским поступцима у области у којима друштвене односе уређује Федерација.

Одбор прати и осигурава да се принципи Европске повеље о локалној самоуправи уграде у законе из надлежности Парламента Федерације.
Прати и осигурава реформу законодавства из домена локалних власти и њихово усаглашавање са Европском конвенцијом о људским правима и основним слободама и европским међународним стандардима. Прати процес успостављања локалне самоуправе и успостављање локалних демократија као аутономних и демократских облика организовања грађана, као и друга питања из области локалне самоуправе из надлежности Дома народа.

У Одбор за правду, општу управу и локалну самоуправу Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабрани су:

 

за предсједника
Сенад Алић

 

за замјеника предсједника
Арман Залихић

 

за чланове:

1. Вибор Ханџић

2. Азхар Сејарић

3. Горан Булајић

4. Душко Радун

5. Ива Рагуж

6. Борис Мрњавац

7. Тања Шантић


Секретар
Алдин Авдић
Тел:033/203-256

E-mail: aldin.avdic@parlamentfbih.gov.ba

 

17. Одбор за повратак избјеглих, прогнаних и расељених лица

разматра:

 • питања провођења Анекса ВИИ Опћег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини;
 • о стварању претпоставки за повратак избјеглих и расељених лица у своје домове;
 • о изградњи и поправци стамбених објеката и инфраструктуре у сврху њиховог повратка; 
 • накнаде штете за имовину уништену ратним дјеловањима и друга питања из области повратка избјеглих и расељених лица из надлежности Дома народа.

 

за предсједника
Џевад Хаџић

 

за замјеника предсједника 
Младен Шарић

 

за чланове:

1. Младен Лонић

2. Љубинка Атанасијевић

3. Дамир Шишић

4. Иво Шимуновић

5. Драгана Дамјановић

6. Сенад Алић

7. Алмир Дорић


Стручни савјетник
Јасминка Врпчић Буразер
Тел:033/223-051

E-маил: jasminka.vrpcic@parlamentfbih.gov.ba

18. Одбор за образовање, науку, културу, спорт и питања младих

разматра:

 • питања о систему васпитања и образовања, културе, спорта и техничке културе; 
 • о библиотечкој дјелатности; 
 • о филмској дјелатности; 
 • о заштити и коришћењу културно-хисторијског и природног наслијеђа; 
 • о начелима организације научно-истраживачке дјелатности;

о планирању и програмима развоја у области образовања и васпитања, науке, културе, спорта и техничке културе и питања заштите дјеце и младих и њиховог судјеловања у свим дјелатностима друштва, као и заштиту дјеце и омладине од свих облика овисности, као и друга питања из области образовања, науке, културе, спорта и живота младих из надлеж-ности Дома народа.

У Одбор за образовање, науку, културу, спорт и питања младих Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабрани су:

 

за предсједника 
Емир Даутовић

 

за замјеника предсједника
Зора Дујмовић

 

за чланове:

1. Дамир Марјановић

2. Силва Бановић

3. Аида Обућа

4. Азхар Сејарић

5. Смиљана Витешкић

6. Бранка Цвијетић

7. Белма Капо


Стручни савјетник
Алма Хаџиахметовић 
Тел:033/226-065

E-маил: alma.hadziahmetovic@parlamentfbih.gov.ba

19. Одбор за борачка и инвалидска питања, рад, здравствену и социјалну заштиту

разматра питања положаја, статуса и посебне заштите бораца, ратних војних инвалида, чланова породица шехида и погинулих бораца и демобилизираних припадника оружаних снага Федерације.

Одбор разматра и:

 • питања о основним правима, обавезама и одговорностима радника из радног односа; 
 • о заштити на раду; 
 • о пензијском и инвалидском осигурању, о запошљавању војних инвалида и породица погинулих бораца, као и жртава агресије на Босну и Херцеговину; 
 • о заштити жртава фашистичког терора и цивилних жртава рата; 
 • о здравственој заштити грађана и организацији здравствене службе; 
 • о начелима дјечије заштите, заштите грађана и организацији здравствене службе; 
 • заштите старих и изнемоглих лица и других видова социјалне заштите и друга питања из ове области из надлежности Дома народа.

У Одбор за борачка и инвалидска питања, рад, здравствену и социјалну заштиту Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабрани су:

 

за предсједника
Иво Тадић

 

за замјеника предсједника 
Фахрудин Чолаковић

 

за чланове:

1. Илија Накић

2. Иво Шимуновић

3. Амир Орловић

4. Горан Булајић

5. Ирма Мемиџан

6. Младен Симић

7. Фатима Гавранкапетановић - Смаилбеговић


Стручни савјетник
Алма Хаџиахметовић
Тел:033/226-065

E-маил: alma.hadziahmetovic@parlamentfbih.gov.ba

20.Комисија за eвропске интеграције Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине

разматрa:

 • питања која су у вези с европским интеграцијама, и њихов однос са органима власти у Босни и Херцеговини;
 • праћење усклађивања прописа Босне и Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине са стандардима Европске уније;
 • успостављање и остваривање сарадње са комисијама и тијелима у чијој су надлежности европске интеграције других парламената у Босни и Херцеговини и иностранству у складу са Уставом Босне и Херцеговине и Уставом Федерације Босне и Херцеговине;
 • праћење извршавања права и обавеза Федерације Босне и Херцеговине произашлих из међународних уговора који се односе на европски пут Босне и Херцеговине;
 • анализирање активности интеграцијске стратегије за Босну и Херцеговину – и преговоре са Европском унијом;
 • учешће у изради студија које се односе на Босну и Херцеговину и њезин европски пут;
 • сарађивање с институцијама у Босни и Херцеговини – Дирекцијом за европске интеграције о активностима Босне и Херцеговине и Европске уније;
 • организирање презентације јавног мишљења о европском путу Босне и Херцеговине;
 • похрањивање и систематско презентирање члановима Комисије информација у вези с Европском унијом;
 • информирање о кориштењу додијељених средстава из фондова Европске уније Босни и Херцеговини;
 • информирање о току преговора Босне и Херцеговине са Европском унијом, и
 • друга питања.

 

за предсједника
Томислав Мартиновић

 

за замјеника предсједнка
Изен Хајдаревић

 

за чланове:

 1. Слађан Илић
 2. Муамер Зукић
 3. Дамир Џеба
 4. Весна Сараџић
 5. Измир Хаџиавдић

 

Аида Хаџић – Салкић, шеф Јединице за европске интеграције Дома народа

Тел: 033/216-785

Email: aida.hadzic-salkic@parlamentfbih.gov.ba

 

21. Јединица за европске интеграције Дома народа

Јединица за европске интеграције Дома народа

 

Јединица за европске интеграције Дома народа:

 • пружа стручну помоћ делегатима, радним тијелима и клубовима народа у Дому народа у обављању послова и реализацији активности које су у вези са процесом интегрисања Босне и Херцеговине у Европску унију;
 • координира активности у вези с процесом европских интеграција с другим законодавним тијелима у Босни и Херцеговини, Вијећем министара БиХ, Владом Федерације БиХ, Дирекцијом за европске интеграције и другим институцијама у Босни и Херцеговини и Федерацији Босне и Херцеговине с посебним акцентом на планирање и програмирање задатака у вези с интегрирањем у Европску унију;
 • припрема и организира обуку за новоизабране делегате Дома народа о питању законодавства Босне и Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине с упоредним искуствима законодавства у Европској унији;
 • континуирано сарађује са службама других парламената;
 • у сарадњи са Комисијом за европске интеграције Дома народа, разматра и припрема стручна мишљења о нацртима и приједлозима закона, амандмана и других аката које доноси Парламент Федерације Босне и Херцеговине са становишта њихове усклађености са законодавством Европске уније;
 • прати развој законодавства у Босни и Херцеговини, Федерацији Босне и Херцеговине и Европској унији и прибавља упоредна искуства;
 • организира и координира програмирање и реализацију европских програма и пројеката подршке законодавним тијелима у Босни и Херцеговини;
 • континуирано прати и припрема информације и документацију из области законодавства Европске уније;
 • пружа стручну и организациону помоћ делегатима Дома народа на међународним састанцима и скуповима у вези с Европском унијом;
 • извршава све задатке који се тичу односа с институцијама Европске уније;
 • сарађује и размјењује информације с националним парламентима у Европској унији и њиховим службама;
 • учествује у свим европским и регионалним интерпарламентарним форумима који се одржавају на нивоу парламентарног особља;
 • информира јавност о активностима Дома народа у пословима у вези с европским интеграцијама;

- врши информирање о кориштењу додијељених средстава из фондова Европске уније Босни и Херцеговини;

 • систематски планира и реализира едукације о европским пословима за државне службенике и намјештенике у Стручној служби Дома народа.

 

Аида Хаџић – Салкић, шеф јединице

Е-mail: aida.hadzic-salkic@parlamentfbih.gov.ba

Teл: 033/216-785

 

Маја Радан, стручни савјетник за правну течевину ЕУ

Е-mail: maja.radan@parlamentfbih.gov.ba

Тел: 033/203-658