Дом народа - Програм рада


      ПРОГРАМ РАДА

ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ
Б
ОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

На основу члана 83. став 2. Пословника о раду Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 27/03 и 21/09), Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине је, на 13. ванредној сједници одржаној 21.9.2017. године, усвојио

 

ПРОГРАМ РАДА

ДОМА НАРОДА ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

Програм рада садржи задатке Дома народа који проистичу из Устава Федерације Босне и Херцеговине, закона, планских докумената Федерације Босне и Херцеговине, као и друге послове и задатке у рјешавању питања од интереса за Федерацију Босне и Херцеговине. Програм рада чине питања из дјелокругa рада Дома народа која ће се разматрати на сједницама Дома народа. Програмом рада утврђују се послови и задаци Дома народа, њихов основни садржај и начин извршења. Радна тијела Дома народа при утврђивању својих обавеза и задатака придржавају се Програма рада Дома народа.

Дом народа вршиће своју законодавну функцију у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине као основног правног и политичког акта у Федерацији Босне и Херцеговине и законима ради обезбјеђења развоја Федерације Босне и Херцеговине.

 

Програм садржи законодавне и аналитичко-информативне активности Дома народа. Овај програм усклађен је са Програмом рада Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину у којем су дефинисани стратешки циљеви Владе Федерације Босне и Херцеговине, а који су усмјерени у правцу даљег усклађивања домаћег законодавства са законодавством ЕУ, очувања макроекономске стабилности и јачања буџетске одговорности, економских реформи, изградње и реконструкције транспортне, енергетске и околинске инфраструктуре, наставка реформи правосуђа и јавне управе, здравства и социјалног сектора, борбе против корупције и организованог криминала, јачања сарадње с организацијама цивилног друштва, те јачања регионалне сарадње и координације међу кантонима.

 

У циљу ефикасније реализације Програма рада у 2017. години, Дом народа подстицаће сарадњу са Владом Федерације Босне и Херцеговине, Представничким домом Парламента Федерације Босне и Херцеговине, предсједником и потпредсједницима Федерације Босне и Херцеговине, кантоналним скупштинама, Парламентарном скупштином Босне и Херцеговине, а према потреби и законодавним тијелима Републике Српске и Брчко Дистрикта.

 

Програм рада Дома народа за 2017. годину је плански документ за 2017. годину који остаје отворен за све оправдане допуне у складу с актуелном ситуацијом у Федерацији Босне и Херцеговине.

Дом народа ће, према потреби, разматрати остваривање Програма рада за 2017. годину, те предузимати одговарајуће мјере за његово извршење.

Основни циљеви рада Дома народа у 2017. години биће усмјерени на:

 

 • реформе друштвено-економског сектора у надлежности Федерације Босне и Херцеговине,
 • реформе у радном и социјалном сектору, здравственом сектору, сектору правосуђа и јавне управе,
 • јачање друштвене праведности и стабилности Федерације Босне и Херцеговине с посебним освртом на јачање демократских односа и владавине права,
 • иницирање и спровођење реформи из усвојене реформске агенде усклађених са потребама Федерације Босне и Херцеговине на путу евроатланских интеграција, усклађивање домаћег законодавства са законодавством ЕУ, те унапређивање законодавних процеса,
 • јачање сарадње са кантоналним скупштинама,
 • континуирану сарадњу са међународним партнерима,
 • реформу и реорганизацију унутрашњег уређења Стручне службе Дома народа и Заједничке службе Парламента Федерације Босне и Херцеговине.

 

Програм рада Дома народа за 2017. годину садржи тачке које ће бити смјернице за рад на сљедећи начин:

 

 1. Устав Федерације Босне и Херцеговине:
 • потврђивање амандмана на Устав Федерације Босне и Херцеговине, које је донио високи представник за Босну и Херцеговину,
 • разматрање приједлога амандмана на Устав Федерације Босне и Херцеговине, које је предложио Клуб делегата хрватског народа у Дому народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине и Влада Федерације Босне и Херцеговине,
 • предузимање доступних активности за спровођење члана IV.А.2.6. Устав Федерације Босне и Херцеговине, који је измјењен Амандманом XXXIII на Устав Федерације Босне и Херцеговине, а који се односи на избор недостајућих делегата српског народа у Дому народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине,
 • разматрање иницијатива за промјену Устава Федерације Босне и Херцеговине достављених у парламентарну процедуру;
 1. Дом народа у току 2017. године размотриће законе и друге акте утврђене Планом нормативних активности Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину;
 2. Дом народа у току 2017. године разматраће законе и друге акте овлашћених предлагача;
 3. Дом народа у току 2017. одржаће тематске сједнице из области енергетике и пољопривреде. Такође, према потреби, анализираће се и остала актуелна економска и друштвена питања у Федерацији Босне и Херцеговине ради остваривања повољнијег правног, економског, социјалног и политичког окружења;
 4. Дом народа у току 2017. године приступиће измјенама и допунама Пословника о раду;
 5. Дом народа у току 2017. године приступиће измјенама и допунама свих аката којима су уређена питања унутрашњег уређења Стручне службе Дома народа и Заједничке службе Парламента Федерације Босне и Херцеговине ради остваривања ефикаснијег и професионалнијег рада служби;
 6. Дом народа наставиће континуирану сарадњу са кантоналним скупштинама путем одржавања редовних радних састанака са руководствима;
 7. Дом народа наставиће одржавати регионалну међупарламентарну сарадњу, као и потпуну отвореност и транспарентност дјеловања и координацију у вези с иницијативама Савеза општина и градова Федерације Босне и Херцеговине, невладиног сектора и грађана;
 8. Одржавање тематских сједница клубова делегата из реда конститутивних народа у Дому народа;
 9. Дом народа наставиће одржавати сарадњу са међународним партнерима и делегацијом ЕУ у Босни и Херцеговини путем Twinning пројекта и других пројеката који ће оснажити и унаприједити законодавне процесе у Парламенту Федерације Босне и Херцеговине.

 

A. ЗАКОНОДАВНА ДЈЕЛАТНОСТ

 

 • Дом народа ће у 2017. години разматрати нацрте и приједлоге закона које Влада Федерације Босне и Херцеговине упути у парламентарну процедуру, а складу са Програмом рада Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2017. годину.
 • Разматраће се приједлози пристигли од предсједника и потпредсједника Федерације Босне и Херцеговине, комисија и одбора Дома народа, кантоналних скупштина, градских и општинских вијећа.
 • Сви приједлози закона биће разматрани када стигну у парламентарну процедуру у складу са Пословником и могућностима благовременог координисања свих активности Колегијума везано уз припрему сједница и покретање одређених питања за расправу на клубовима делегата конститутивних народа у Дому народа, комисијама и одборима Дома народа.

 

Б. АНАЛИТИЧКО - ИНФОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ

 

 • Дом народа као своју значајну активност у 2017. години посветиће разматрању аналитичко-информативних материјала за које је предвиђено да их достави Влада Федерације Босне и Херцеговине или таквих материјала који су од посебне актуелности, а које предложе за разматрање предсједник са потпредсједницима Федерације Босне и Херцеговине, те појединачно делегати у Дому народа или радна тијела Дома народа.

 

Ц. ИЗВЈЕШТАЈИ О РАДУ

 

 • Дом народа ће у 2017. години разматрати све извјештаје о раду који су у надлежности Парламента Федерације Босне и Херцеговине, а који претходно предложи Влада Федерације Босне и Херцеговине и које је предложила у свом оперативном плану, те ће разматрати извјештаје о раду која тијела и институције у Федерацији Босне и Херцеговине директно подносе Парламенту Федерације Босне и Херцеговине.


 

ДН број: 02-02-1278/17

21. септембра 2017. године

С а р а ј е в о

 

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА

ДОМА НАРОДА

ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ

 

Лидија Брадара, с.р.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   


             

              БОСНA  И  ХЕРЦЕГОВИНA
    ФЕДЕРAЦИЈA БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
             ПAРЛAМЕНТ ФЕДЕРAЦИЈЕ
                       ДОМ НAРОДA

 

 

                                                КОНAЧНИ  ПРИЈЕДЛОГ СA 
                                                       УСВОЈЕНИМ AМAНДМAНИМA

 

  

 

 

ПРОГРAМ РAДA
ДОМA НAРОДA ПAРЛAМЕНТA ФЕДЕРAЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗA 2008. ГОДИНУ

 

 

Сарајево, јули 2008.

 

УВОД

         Програм рада Дома народа Парламента Федерације БиХ за 2008. годину садржи најзначајнија питања, којима ће се Дом народа бавити у оквиру своје надлежности кроз годину, те рокове и носитеље заданих активности које се имају спровести кроз, за то предвиђене процедуре у оквиру рада Дома народа у 2008. години.
Програм садржи законодавне и аналитичко-информативне активности Дома народа. Овај програм је усклађен са Програмом рада Представничког дома Парламента Федерације БиХ за 2008. годину, те Оперативним планом рада Владе ФБиХ за 2008. годину, у којем су истакнути стратешки циљеви Владе, а који су усмјерени у правцу стварања претпоставки за јачање Босне и Херцеговине као јединственог економског простора у циљу снажнијег привредног развоја, јачања унутрашње стабилности, те спровођења укупних реформи, прилагођавања и  остварења услова које Босна и Херцеговина треба испунити на путу  придруживања Европској унији.
Дом народа ће подржавати Владу Федерације Босне и Херцеговине у процесу реализовања Оперативног плана за 2008. годину, како би квалитетно правно уредили области привредног и друштвеног живота у Федерацији БиХ, као што су подручја која се прије свега односе на: фискалну политику, економске односе са иностранством, робну размјену, ино-улагања, сервисирање унутарњег и спољног дуга, енергетику, рударство, индустрију, пољопривреду, шумарство и водопривреду, просторно уређење и околину, транспорт и комуникацје, трговину, угоститељство и туризам, културу и спорт, социјалну и здравствену заштиту, заштиту бранилаца, повратак избјеглих и друге овласти из надлежности Федерације, а које нису споменуте.
У циљу ефикасније реализације Програма рада у 2008. години, Дом народа Парламента Федерације БиХ ће подстицати сарадњу, како са Владом Федерације БиХ, тако и са Представничким домом Парламента Федерације, предсједником и подпредсједницима Федерације БиХ, кантонима, те Парламентарном скупштином Босне и Херцеговине, а према потреби и са парламентом другог ентитета.

 

A ЗAКОНОДAВНA ДЈЕЛAТНОСТ 
  
I ФИНAНСИЈЕ

 1. Закон о девизном пословању 
  рок: јули 2008.
 2. Закон о лизингу 
  рок: јули 2008.
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак, рок: септембар 2008.
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о доприносима, рок: септембар 2008.
 5. Закон о измјенама и допунама Закона о банкама
  рок: јули 2008.
 6. Закон о измјенама и допунама Закона о Пореској управи Федерације БиХ
  рок: новембар 2008.
 7. Закон о измјенама и допунама Закона о играма на срећу 
  рок: рујан 2008.
 8. Закон о измјенама и допунама Закона о припадности јавних прихода у Федерацији БиХ 
  рок: јуни 2008.
 9. Прописи у вези с емисијом вриједносних папира који се односе на ратна потраживања
  рок: април 2008.
 10. Закон о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији ФБиХ
  рок: октобар 2008.
 11. Закон о финансијско-информатичкој агенцији 
  рок: октобар 2008.
 12. Буџет Федерације БиХ за 2009. годину
  рок: децембар 2008.
 13. Приједлог Закона о извршавању Буџета ФБиХ за 2009. годину
  рок: децембар 2008.
 14. Оквирни Буџет за период 2009.-2011. који ће бити припреман од фебруара 2008. године 
  рок: јуни 2008.
 15.  Закон о Развојној банци Федерације БиХ  
  рок: мај 2008.
 16. Приједлог закона о измјенама и допунама закона о измирењу унутарњег дуга,
  рок: септембар 2008.

II ПРAВОСУЂЕ И УПРAВA

 1. Закон о измјенама и допунама Закона о удружењима и фондацијама
  рок: III квартал 2008.
 2. Закон о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку у ФБиХ 
  рок: III квартал 2008.
 3. Закон о престанку важења Закона о овјеравању потписа, рукописа и пријеписа у вези са спровођењем Закона о нотарима 
  рок: III квартал 2008.
 4. Закон о измјенама и допунама Закона о земљишним књигама ФБиХ 
  рок: IV квартал 2008.
 5. Закон о извршењу кривичних санкција у ФБиХ 
  рок: III квартал 2008.
 6. Закон о насљеђивању 
  рок: IV квартал 2008.
 7. Закон о измјенама и допунама Кривичног закона ФБиХ
  рок: IV квартал 2008.
 8. Закон о помиловању 
  рок: III квартал 2008.
 9. Закон о тужилаштвима у ФБиХ 
  рок: III квартал 2008.
 10. Закон о стварним правима 
  рок: IV квартал 2008.
 11. Закон о судској полицији 
  рок: II квартал 2008.
 12. Закон о васпитно-поправним установама за малољетнике 
  рок: III квартал 2008.
 13. Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици
  рок: III квартал 2008.
 14. Закон о измјенама и допунама Закона о федералним министарствима  и другим тијелима федералне управе 
  рок: III квартал 2008.
 15. Закон о измјенама и допунама Закона о Влади ФБиХ 
  рок: III квартал 2008.
 16. Закон о подручјима општина у ФБиХ 
  рок: III квартал 2008.
 17. Закон о федералним јединицама 
  рок: III квартал 2008.
 18. Закон о проглашењу градова 
  рок: III квартал 2008.
 19. Закон о измјенама и допунама Закона о организацији органа управе у ФБиХ 
  рок: III квартал 2008.
 20. Закон о измјенама и допунама Закона о државној служби у ФБиХ 
  рок: III квартал 2008.
 21. Закон о измјенама и допунама Закона о намјештеницима у органима државне службе у ФБиХ
  рок: II квартал 2008.
 22. Закон о установама 
  рок: III квартал 2008.
 23. Закон о измјенама и допунама Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
  рок: II квартал 2008.
 24. Закон о измјенама и допунама Закона о грбу и застави ФБиХ 
  рок: III квартал 2008.
 25. Закон о правима националних мањина у ФБиХ 
  рок: II квартал 2008.

III УНУТРАШЊИ ПОСЛОВИ И БЕЗБЈЕДНОСТ

 1. Закон о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима  ФБиХ 
  рок: II квартал
 2. Закон о измјенама и допунама Закона о унутрашњим пословима ФБиХ
  рок: III квартал
 3. Закон о измјенама и допунама Закона о држављанству ФБиХ 
  рок: IV квартал
 4. Закон о измјенама и допунама Закона о агенцијама за заштиту људи и имовине
  рок: III квартал

IV ЕНЕРГИЈA, РУДAРСТВО И ИНДУСТРИЈA

 1. Закон о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима у ФБиХ
  рок: I квартал
 2. Закон о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима 
  рок: I квартал
 3. Закон о контроли-ревизији приватизације у ФБиХ 
  рок: III квартал
 4. Закон о производњи наоружања и војне опреме у ФБиХ 
  рок: IV квартал
 5. Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији 
  рок: III квартал
 6. Закон о рударству у ФБиХ
  рок: II квартал
 7. Закон о геолошким истраживањима у ФБиХ 
  рок: II квартал
 8. Закон о Привредној комори ФБиХ 
  рок: III квартал
 9. Закон о нафти у ФБиХ 
  рок: III квартал
 10.  Закон о плину у ФБиХ 
  рок: III квартал
 11. Закон о измјенама и допунама Закона о контроли предмета од племенитих метала 
  рок: III квартал

 

V ТРАНСПОРТ И КОМУНИКAЦИЈЕ

 1. Закон о РТВ сервису ФБиХ 
  рок: II квартал 2008.
 2. Закон о путевима у ФБиХ
  рок: III квартал 2008.

VI СОЦИЈAЛНA ПОЛИТИКA, РAСЕЉЕНА ЛИЦА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ

 1. Закон о безбједности и здрављу на раду 
  рок: II квартал
 2. Закон о измјенама и допунама Закона о раду 
  рок: III квартал
 3. Закон о измјенама и допунама Закона о расељеним лицима у ФБиХ и избјеглицама из БиХ
  рок:  III квартал 2008.
 4. Закон о измјенама и допунама Закона о запошљавању странаца 
  рок: II квартал
 5. Закон о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и социјалној сигурности незапослених лица 
  рок: II квартал
 6. Закон о измјенама и допунама Закона о организацији пензијског и инвалидског осигурања у ФБиХ 
  рок: III квартал
 7. Закон о заштити породице са дјецом 
  рок: IV квартал
 8. Закон о социјалној заштити 
  рок: IV квартал
 9. Закон о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању лица с инвалидитетом 
  рок: IV квартал
 10. Социјални програм за ублажавање материјалног положаја најугроженијих категорија становништва у Федерацији БиХ,
  рок: IV квартал 2008.
   

VII ПИТAЊA БРAНИЛАЦА И ИНВAЛИДA
 ОСЛОБОДИЛАЧКО-ОДБРАМБЕНОГ РAТA

 1. Закон о измјенама и допунама Закона о правима борачких популација 
  рок: II квартал
 2. Закон о фонду бранилаца 
  рок: III квартал

 

  
VIII ЗДРAВСТВО

 1. Закон о трансплантацији
  рок: III квартал
 2. Закон о измјенама и допунама Закона о здравственој заштити
  рок: IV квартал
 3. Закон о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању
  рок: IV квартал
 4. Доношење основног Пакета права здравствених осигураника 
  рок: IV квартал 
 5. Регулисање оснивачких права клиничких центара 
  рок: IV квартал                                      
                                                                                                                                                              
 6. Закон о крви
  рок: IV квартал                               

  
IX КУЛТУРA И СПОРТ

 1. Закон о омладинском организовању у ФБиХ 
  рок: IV квартал
 2. Закон о спорту  ФБиХ 
  рок: IV квартал

 

X ТРГОВИНA

 1. Закон о измјенама и допунама Закона о контроли цијена
  рок: III квартал
 2. Одлука о контроли цијена привредних субјеката који имају   монополски  на тржишту у Федерацији БиХ                                         
  рок: III квартал
 3. Одлука о усклађивању цијена нафтних деривата у Федерацији  БиХ 
  рок: III квартал

 

XI   ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

 1. Одлука о усвајању просторне основе за израду просторног плана 
  ФБиХ
  рок: IV квартал
 2. Oдлука о приступању изради просторног плана подручја посебних обиљежја Коридор VC                    
  рок: I квартал                                 
 3. Одлука о утврђивању подручја посебних обиљежја Враница 
  рок: I квартал
 4. Одлука о приступању изради просторног плана подручја посебних обиљежја Враница 
  рок: II квартал
 5. Одлука о усвајању просторне основе подручја посебних обиљежја «Слив ријеке Уне» 
  рок: IV квартал
 6. Одлука о усвајању просторне основе подручја посебних обиљежја «Игман, Бјелашница, Трескавица и кањон Ракитнице(Височица)» 
  рок: IV квартал
 7. Закон о подстицајима за развој подручја од посебне државне заштите
  рок: IV квартал
 8. Закон о подстицајима за развој брдско-планинских подручја у  ФБиХ 
  рок: IV квартал

 

XII ПОЉОПРИВРЕДA, ВОДОПРИВРЕДA И ШУМAРСТВО

 1. Закон о пољопривредном земљишту 
  рок: III квартал
 2. Закон о сточарству 
  рок: III квартал
 3. Закон о ветеринарству 
  рок: II квартал
 4. Закон о заштити здравља биља у ветеринарству
  рок: III квартал
 5. Закон о пољопривредним савјетодавним службама 
  рок: III квартал
 6. Закон о органској производњи 
  рок: IV квартал
 7. Закон о измјенама и допунама закона о шумама
  рок: III квартал

 

XIII ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ОБРТ

 1. Закон о измјенама  Закона о подстицању развоја мале привреде у ФБиХ 
  рок: III квартал
 2. Закон о измјенама и допунама Закона о обрту 
  рок: II квартал
 3. Закон о организовању обртника 
  рок: II квартал

  
XIV ОКОЛИНА И ТУРИЗAМ

 1. Закон о измјенама и допунама Закона о заштити околине 
  рок: III квартал
 2. Закон о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха 
  рок: IV квартал
 3. Закон о измјенама и допунама Закона о заштити природе 
  рок: IV квартал
 4. Закон о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом 
  рок: IV квартал
 5. Закон о измјенама и допунама Закона о водама 
  рок: IV квартал
 6. Закон о угоститељској дјелатности 
  рок: III квартал 
 7. Закон о туристичкој дјелатности 
  рок: III квартал
 8. Закон о измјенама и допунама Закона о туристичким заједницама и промоцији туризма у ФБиХ 
  рок: III квартал
 9. акон о подстицајима заштите околине
  рок: III квартал


    
  Б. AНAЛИТИЧКО-ИНФОРМAТИВНA ДЈЕЛAТНОСТ 

  Дом народа, као своју значајну активност у 2008. години, ће посветити разматрању аналитичко-информативних материјала за које је предвиђено да их достави Влада Федерације или таквих материјала који су од посебне актуелности, а које предложе за разматрање предсједник са потпредсједницима Федерације Босне и Херцеговине, те појединачно  делегати у  Дому народа или радна тијела Дома народа. 
  У Оперативном плану предвиђено је разматрање аналитичко-информативних материјала из  споменутих области, које ће  Дом народа правовремено разматрати и настојати да на тај начин допринесе уређењу поједине области, доносећи одговарајући акт, према којем би свако ресорно министарство путем Владе Федерације било у обавези повратно информисати  Дом народа о учињеном напретку. 
  Кроз аналитичко-информативне материјале, посебно ће се  сагледати досадашњи процес приватизације, инвестицијских активности, економских индикатора, просторног уређења околине, образовања, науке, културе, спорта, заштите здравља грађана, безбједносне ситуације, социјалног статуса и дјечије заштите, стање у области расељених лица и избјеглица, сагледавање пензијско-инвалидског осигурања и њиховог статуса, као и питања бранилаца и инвалида Одбрамбено-ослободилачког рата.
  Путем анализа и информација пратиће се рад федералних органа управе, као и сарадња са  Републиком Српском и Дистриктом Брчко, те видови сарадње у погледу хармонизације ентитетског нивоа – Федерације и органа и тијела Босне и Херцеговине, посебно истакнутих кроз стратегију развоја Босне и Херцеговине. 
  Извјешће омбдусмена ФБиХ о стању људских права у Федерацији Босне и Херцеговине.
  Такођер, Дом народа Парламента Федерације БиХ ће разматрати Извјешће Хелсиншког одбора за људска права у БиХ о поштивању људских права у Босни и Херцеговини.
    

  Ц. ИЗВЈЕШТAЈИ О РAДУ 

  Дом народа ће у 2008. години разматрати све извјештаје о раду који су у надлежности Парламента Федерације БиХ, а које претходно предложи Влада Федерације  и које је предложила у свом Оперативном плану, те разматрати  извјештаје о раду које органи и институције у Федерацији директно подносе Парламенту Федерације БиХ. 
  Дом народа ће и самостално у току 2008. године разматрати све приспјеле материјале које предложе овлаштени предлагачи, а то је, прије свих, Влада Федерације, предсједник и потпредсједниции Федерације БиХ, радна тијела Дома народа  и делегати у Дому народа. 
  * * *
  Програм рада у потпуности остаје отворен за разматрање и оних законских, аналитичко-информативних и других материјала за којима се укаже потреба и буду предложени од Уставом и законима овлашћених предлагача. 
  Дом народа ће кроз своја радна тијела, клубове народа, а прије свега Колегиј Дома народа, и појединачно делегате, настојати да се сви  планирани законски и други акти разматрају што је могуће више у редовним процедурама, а не по хитном и скраћеном поступку, како би се и на тај начин кроз ширу расправу у оквиру Парламента Федерације БиХ – Дома народа или кроз организовање јавних расправа о појединим законима, дошло до што квалитетнијих рјешења у свим областима које се њима уређују.

 


Стјепан Крешић