Zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 56/08) i Odlukom o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 79/09, 52/11 i 80/11)  utemeljeno je Vijeće nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine kao savjetodavno tijelo Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine radi zaštite prava nacionalnih manjina.

 

Vijeće nacionalnih manjina Federacije Bos i Hercegovine prati stanje i primjenu propisa, zauzima stavove, daje prijedloge i preporuke tijelima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine o svim pitanjima što su od značaja za položaj i ostvarivanje prava pripadnika svih nacionalnih manjina u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Vijeće nacionalnih manjina Federacije Bos i Hercegovine donosi svoj Statut, Poslovnik o radu, Program rada i programe rada svojih radnih tijela.
 

Email: vijece.nacionalnih.manjina@parlamentfbih.gov.ba
 

Odlukom o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 84/17) u Vijeće nacionalnih manjina Federacije Bos i Hercegovine imenovani su:

 

- Izvješće o radu Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godine