Одбор за жалбе грађана је независно тијело Парламента Федерације који је основан Законом о унутрашњим пословима Федерације Босне и Херцеговине. Одбор чине три члана, од којих је један члан државни службеник федералних органа управе, а два члана представници грађана од којих је један предсједавајући Одбора.

 

Одбор именује Парламент Федерације на приједлог радних тијела Представничког дома и Дома народа надлежних за избор и именовања, путем јавног конкурса, који организирају и проводе та радна тијела.

 

Мандат чланова Одбора је четири године и не може се обновити. Најмање шест мјесеци прије истека мандата покренут ће се процедура за избор новог Одбора.

 

Чланови Одбора бирају се из реда истакнутих стручњака из области правних или других друштвених наука, са најмање пет година радног стажа након стицања високе школске спреме, а предсједавајући Одбора мора имати најмање 10 година радног искуства на правним пословима руководећег државног службеника или  као судија или тужилац.

 

Рад Одбора има за циљ обезбједити објективно и непристрасно вођење поступка у вези са изјављеним жалбама на рад и понашање полицијских службеника, чиме обезбјеђује заштиту људских права и слобода.

 

Одбор је надлежан за обављање сљедећих  послова:

 

1) прима, разматра, процјењује и просљеђује жалбе на рад полицијских службеника Федералног министарства и Управе полиције, изјављених од грађана, правних лица и других субјеката;

2) подноси захтјев за покретање интерног поступка против полицијског службеника  због повреде службене дужности;

3) изјављује жалбе на одлуке дисциплинске комисије у случајевима када је поступак покренут на захтјев предсједавајућег  Одбора;

4) прати, надзире предмете и интерни поступак које проводи Јединица за професионалне стандарде;

5) прати и надгледа извршење дисциплинских санкција изречених од надлежних дисциплинских тијела и провођење тих дисциплинских санкција како би се осигурала правичност и досљедност, као и сврха кажњавања;

6) прати и надгледа да ли Јединица за професионалне стандарде  обавјештава подносиоца жалбе о исходу интерног поступка у писаној форми;

7) води евиденције и базе података о жалбама  грађана и резултатима истраге  на основу којих је покренут дисциплински, прекршајни или кривични поступак;

8) захтијева додатно извођење доказа у интерном поступка ако мишљење Одбора није једнако мишљењу Јединице за професионалне стандарде;

9) прати и надгледа је ли Јединица за професионалне стандарде доставила извјештај надлежном тужилаштву у случају када постоји основана сумња да се ради  о кривичном дјелу;

10) прати и надгледа је ли руководилац Јединице за професионалне стандарде обавијестио подносиоца жалбе о исходу предметног поступка;

11) иницира покретање поступка за утврђивање одговорности против   полицијског службеника Федералног министарства и Управе полиције који буде одлагао, опструирао или прикривао информације везане уз било коју повреду службене дужности;

12) захтијева покретање дисциплинског поступка против истражитеља Јединице за професионалне стандарде или одговорног водитеља због злоупотребе или запостављања поступка;

13) врши надзор над остваривањем независности у раду Јединице за професионалне стандарде који се односи на покренути интерни поступак;

14) доставља Независном одбору притужбе које се односе на рад директора полиције;

15) даје мишљење у случају премјештаја истражитеља из Јединице за професионалне стандарде;

16) припрема и подноси годишњи извјештај о свом раду Парламенту Федерације, Влади Федерације и министру, а према потреби и шестомјесечни извјештај;

17) обавјештава јавност о свом раду;

18) доноси пословник о свом раду и

 19) обавља и друге послове прописане законом и подзаконским прописима. 


Стручна саарадник
Нермин Поробић
Тел:033/203-653

E-mail: nermin.porobic@parlamentfbih.gov.ba

E - mail: odborza.zalbegradjana@parlamentfbih.gov.ba