14. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


26.10.2021.

D N E V N I  R E D

 1. Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine , broj: U - 7/21 od 23.9.2021
 2. a) Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 09.8.2021. s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,
  b) Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 23.8.2021. s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, 
  c) Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 20.9.2021. s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu – hitni postupak,
 4. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o Vijeću zaposlenika,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine - (predlagač: Jasmin Duvnjak, delegat u Domu naroda) skraćeni postupak,
 7. Prijedlog zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca,
 8. Nacrt zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine,
 9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nesreća u Federaciji BiH od 2018. do 2025. godine,
 10. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana historijskog urbanog krajolika Mostara,
 11. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Sarajevske čaršije,
 12. Prijedlog odluke o usvajanju Strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2021.-2027.),
 13. Prijedlog zaključka o utvrđivanju Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 2021 – 2024. godina,
 14. Strategija upravljanja dugom 2020 - 2022. godina,
 15. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o izboru članova u Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju.