Pregled zakona i drugih akata u proceduri u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH (mandatni period 2014 - 2018)

 

 


MATERIJALI ZA SJEDNICE
(mandatni period 2014-2018.godine)

 

PRIJEDLOZI AMANDMANA NA USTAV FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 1. Prijedlog Amandmana CX- CXIII na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Klub izaslanika hrvatskog naroda u Domu naroda), broj:01-02-02-1059/12 od 30.08.2012. godine,
 2. Prijedlog Amandmana CX i CXI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine), broj:02-01-548/13 od 14.02.2014. godine,

PRIJEDLOZI ZAKONA – hitni postupak

 

 1. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o federalnim jedinicama (kantonima)(predlagač: Luka Faletar, delegat u Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - hitni postupak, broj: 02-02-1450/13 od 11.12.2013. godine,
 2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica,(predlagač: Odbor za boračka i invalidska pitanja Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - hitni postupak, broj: 02-02-1408/13 od 13.12.2013. godine, (Mišljenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ),
 3. Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine(predlagač: Mirza Ustamujić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - hitni  postupak, broj: 02-02-266/14 od 27.2.2014. godine, 
  Mišljenje Vlade Federacije,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Besima Borić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - hitni  postupak, broj: 02-02-221/14 od 28.2.2014. godine,
  - Mišljenje Vlade Federacije BiH,
 5. Dokument okvirnog budžeta 2015.- 2017. godine, broj: 02-14-957/14 od 22.7.2014. godine,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagač: Zoran Jovanović, delegat u Domu naroda)- hitni postupak, broj:02-02-1051/14 od 19.09.2014. godine,
  - Mišljenje Vlade FBiH,
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno –oslobodilačkog  rata(predlagač: Klub delegata hrvatskog naroda)- hitni postupak, broj: 02-02- 1010/14 od 31.7.2014. godine,
 8. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Klub zastupnika HDZ BiH – HNS u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – hitni postupak, broj: 02-02- 2277/16 od 14.12.2016. godine,

 

PRIJEDLOZI ZAKONA – skraćeni postupak

 

 1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne  i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne iz Hercegovine - (predlagač: Dževad Rađo, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - skraćeni postupak, broj: 02-02-989/13 od 23.09.2013.godine,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Jasenko Selimović, poslanik  u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - skraćeni postupak, broj:02-02-102/14 od 28.1.2014. godine, (Mišljenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ),
 3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Komisiji za vrijednosne papire - (predlagač: Svetozar Pudarić, potpredsjednik Federacije Bosne I Hercegovine) skraćeni postupak, broj:02-02-157/14 od 31.1.2014. godine,
 4. Prijedlog zakona o izmjeni naziva Općine Prozor (predlagač: Luka Faletar, delegat u Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - skraćeni  postupak, broj: 02-02-173/14 od 5.2.2014. godine, Vlada Federacije dostavila Mišljenje, broj:02-02-173/14 od 3.3.2014.godine,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama(predlagač: Sead Omerbegović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - skraćeni postupak, broj: 02-02-725/13 od 21.2.2014. godine, 
  - Mišljenje Vlade Federacije BiH,
 6. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju(predlagač: Jasenko Selimović, poslanik u Predstavničkom domu) - skraćeni postupak, broj: 02-02-1276/13, od 31.3.2014. godine, 
  - Mišljenje Vlade Federacije,
 7. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o bibliotečkoj djelatnosti (predlagači: Vesna Sardžić i Aner Žuljević, delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - skraćeni postupak, broj: 02-02-429/14 od 3.4.2014. godine,
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (predlagač: Dževad Rađo) - skraćeni postupak,  broj: 02-02-907/14 od 10.7.2014,
 9. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Klub poslanika SBB u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH) - skraćeni postupak, broj: 02-02-24/15 od 8.1.2015,
  - Mišljenje Vlade Federacije,
 10. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagači: poslanici iz Predstavničkog doma Parlamenta Federacije i delegati iz Doma naroda Parlamenta Federacije sa područja Tuzlanskog kantona) - skraćeni postupak, broj:02-02-239/15 od 10.2.2015.,
  - Mišljenje Vlade Federacije,
 11. Prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti (predlagač: Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH) - skraćeni postupak, broj: 02-02 -1167/15 od 2.9.2015. godine
  - Mišljenje Vlade Federacije,
 12. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (predlagač: Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine)- skraćeni postupak,  broj:02-02-955/15 od 25.6.2015. godine,
  Mišljenje Vlade Federacije,
 13. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima – skraćeni postupak,  broj: 02-02-428/16 od 19.2.2016. godine,
 14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću (predlagači: Amir Zukić i Omer Škaljo, zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) – skraćeni postupak, broj: 02-02-855/16 od 12.4.2016. godine,
 15. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (predlagači: Amir Zukić i Omer Škaljo, zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) – skraćeni postupak, broj: 02-02-854/16 od 12.4.2016. godine,
 16. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine), – skraćeni postupak,broj:02-02-1078/16 od 12.5.2016. godine,
  -Mišljenje Vlade Federacije,
 17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o notarima Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine), – skraćeni postupak,broj:02-02-1082/16 od 12.5.2016. godine,
  -Mišljenje Vlade Federacije,
 18. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o stvarnim pravima(predlagač: Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine), – skraćeni postupak,broj:02-02-1082/16 od 12.5.2016. godine,
  - Mišljenje Vlade Federacije,
 19. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama  Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (predlagač: Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),– skraćeni postupak, broj:02-02-1080/16 od 12.5.2016. godine,
  - Mišljenje Vlade Federacije,
 20. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o tržištu vrijednosnih papira (predlagač: Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine),– skraćeni postupak, broj:02-02-1079/16 od 12.5.2016. godine,
 21. Mišljenje Vlade Federacije,
 22. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Faruk Ćupinaposlanik u Predstavničkom domu  Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - skraćeni postupak, broj: 02-02-1124/16 od 19.5.2016. godine,
  - Mišljenje Vlade Federacije,

 

PRIJEDLOZI ZAKONA – redovni postupak

 

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (predlagači: Safet Softić i Ibrahim Nadarević, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH), broj:02-02-748/12 od   30.05.2012.godine,
 2. Prijedlog zakona o gasu u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj:02-02- 722/13 od 10.07.2014. godine,
 3. Prijedlog zakona o financiranju poslova premjere i uspostavljanja katastra nekretnina, broj:02-02- 916/13 od 3.07.2015. godine,
  - Zapisnik o provedenoj  javnoj raspravi,
  - Izvješće Radne skupine za Izradu Zakona,
 4. Prijedlog  zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine, broj: 02-  02- 821/15 od 27.10.2016. godine,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o mjeriteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 02- 02- 427/16 od 19.2.2016. godine,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima (predlagač: Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine), broj:02-02-1772/16 od 15.9.2016. godine,
  - Mišljenje Vlade Federacije,
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, (predlagač: Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine), broj:02-02-1771/16 od 14.9.2016. godine,
  - Mišljenje Vlade Federacije,

 

NACRTI ZAKONA

 

 1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, broj:02-02-388/12,
 2. Nacrt zakona o oduzimanju i upravljanju nelegalno stečenom imovinom(predlagač: Klub poslanika Saveza za bolju budućnost  Bosne i Hercegovine u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine), broj: 02-02-295/14 od 5.3.2014. godine,
 3. Nacrt zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije(predlagač:Komisija za sigurnost Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine), broj: 02-02-1215/13 od 31.10.2013. godine
  (Misljenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ),
 4. Nacrt zakona o principima obrazovanja odraslih u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 02-02-527/14 od 30.4.2014. godine,
 5. Nacrt  zakona o izmjeri i registraciji nekretnina, broj: 02-02-1273/16 od 9.6.2016. godine,

 

PRIJEDLOZI ODLUKA


 1. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 02-02-604/12 od 28.05.2012. godine,
 2. Odluka o izdvajanju sredstva u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, br:02-14-1649/12 od 31.12.2012. godine (dostavljeno radi informiranja),
 3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovinu „Vranica“ za period 2008. do 2028. godina, broj: 02-02-420/14 od 1.4.2014. godine,
 4. Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, broj: 02-02-1492/14 od 11.12.2014. godine,
 5. Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, broj: 02-02-133/16 od 19.1.2016. godine,

DOKUMENTI

 

PLANOVI

 

 1. Finansijski plan RTV FBiH za 2012. godinu,
  - Nacrt Programskog plana za 2012. godinu,
  - Plan rada Upravnog odbora RTV FBiH za 2012. godinu,
 2. Prijedlog Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008. - 2028. godina, broj: 02-23-1837/11 od 4.3.2014. godine (dostavljeno na CD-u) 
  - Amandman Vlade Federacije BiH, 
  -Amandmani Vlade Federacije BiH, 
  Amandman Vlade Federacije na Prijedlog Prostornog plana
  - Grafički prilog
 3. Plan finansijskih sredstava za namjenu finansiranja željezničke infrastrukture za period 2014.-2018. godine, broj: 02-14-1329/14 od 18.11.2014. godine,
 4. Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2015. godinu,
  - Odluka UO o usvajanju Finansijsokg plana Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2015 godinu,

STRATEGIJE

 

 1. Prijedlog Strategije razvoja naučno – istraživačkog i istraživačko –razvojnog rada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2012- 2022 godina, 01-39-591/12,
 2. Strateški plan razvoja i organizovanja Službe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2014- 2016 godine (predlagač: Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma) broj: 02-05-1187/12 od 9.4.2014. godine,

REZOLUCIJE

 

 1. Prijedlog rezolucije o osudi segregacije i diskriminacije u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine (predlagač: delegati iz SDP BiH u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine), broj: 02-02-1373/16 od 23.6.2016. godine,
 2. Prijedlog rezolucije branitelja (podnosilac: Savjet branitelja u Federaciji BiH),broj: 02-02-1401/16 od 27.6.2016. godine,

PROGRAMI

 

 1. Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2015. - 2017. godina, broj: 02-14-1328/14 od 18.11.2014. godine,

 

IZVJEŠTAJI

 

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2011. godine, broj: 02-14-525/11 od 19.5.2011.,
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2011. godine, broj: 02-14-525/11 od 01.09.2011.godine,
 3. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, broj: 02-14-1377/11 od 17.10.2011. godine,
 4. Izvještaj o poslovanju RTV Federacije BiH za 2010. godinu
  - Finansijski i programski Plan RTV Federacije BiH za 2011. godinu,
  - Izvještaj Neovisne revizije za 2009. i 2010. godinu,
  - Tabele i grafikoni sa podacima o gledanosti programa FTV u 2010. godini,
 5. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, broj: 02-14-419/12 od 27.03.2012. godine,
 6. Izvještaj o datim pomilovanjima u toku 2011. godine,
 7. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – mart 2012. godine, broj: 02-14-677/12 od 15.5.2012. godine,
 8. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2011. godinu i za period januar – april 2012. godine, broj: 02-19-875/12 od 27.6.2012. godine,
 9. Izvještaj Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i korisnika Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, broj: 02-14-1017/12 od 2.8.2012. godine,
 10. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obaveznica i izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu druge emisije obaveznica, broj: 02-14-1058/12 od 29.8.2012. godine,
 11. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu treće emisije obveznica, broj: 02-14-1206/12, od 11.10.2012. godine,
 12. Izvještaj revizije učinka - Upravljanje Programom zapošljavanja mladih (Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine)broj01/c-14-1230/12 od 18.10.2012. godine,
 13. Izvještaj  o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, broj: 02-14-1641/12 od 28.12.2012. godine,
 14. Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća „Elektroprivreda BiH“ d.d.Sarajevo za 2011. godinu,
  Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za 2011. godinu,
  Izvještaj o radu i poslovanju BH Gas d.o.o.  Sarajevo za 2011. godinu, 
  - Prvi dio
  Drugi dio

  br.: 02/c-17-28/13,  02/c-17-29/13, 02/c-18-30/13 od 10.01.2013. godine,
 15. Izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
  -Izvještaj o pojavama diskriminacije u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu, broj: 02/c-10-435/13 od 08.04.2013. godine,
 16. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2012. godinu i Izvještaj o realizaciji finansijskog plana za 2012. godinu, broj: 02-02-407/13 - PD prihvatio 2.7.2013. godine,
 17. Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo za 2012. godinu,
  - Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za 2012. godinu,
  - Izvještaj o radu i poslovanju BH Gas d.o.o. Sarajevo za 2012. godinu, br.: 02/c-17-819/13 od 19.07.2013. godine,(materijali dostavljeni radi informisanja),
 18. Revizorski izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
 19. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar- juni 2013. godine,
  -Prilozi izvještaja,
 20. Izvještaj o stanju u poljoprivredi(zeleni izvještaj) u 2012. godini,
 21. Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu,
 22. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne I Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa,
 23. Izvještaj o odobrenim pomilovanjima za 2012. godinu, broj: 02-02-536/13 od 11.09.2013. godine (podnosilac: Živko Budimir, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine),
 24. Izvještaj VSTV-a BiH o Evropskoj mreži pravosudnih vijeća,
 25. Izvještaj o radu i poslovanju Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - decembar 2012. godine, broj: 02-27-1499/13 od 18. 12.2013. godine ,
  - Bilans uspjeha za period januar - decembar 2012. godine,
  - Informacija o poslovanju za period januar - decembar 2012. godine,
  - Ostvarenje programskog plana za 2012. godinu,
  - Programski plan za 2013. godinu,
  - Plan rada Upravnog odbora RTV FBiH za 2013. godinu,
  - Izvještaj Nezavisne revizije,
 26. Izvještaj ''Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine - 2012. godina'' sa Odlukom o prihvatanju Izvještaja ''Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine - 2012. godina'', broj: 02-37-64/14 od 16.1.2014. godine,
 27. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, broj: 02-14-1078/13 od 25.3.2014. godine,
 28. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisabroj: 02-14-1078/13 od 31.3.2014. godine,
 29. - Izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2013. godinu i
  - Izvještaj o pojavama diskriminacije u Bosni i Hercegovini za 2013. godinu, broj: 02-10-523/14 od 28.4.2014. godine,
 30. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisabroj: 02-14-1078/13 od 29.4.2014. godine,
 31. Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, broj: 02-14-717/14 od 9.6.2014. godine,
  - Informacija o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu,
  - Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2013. godine,
  - Informacija o sektoru lizinga Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2013. godine,
  - Odluka o usvajanju Informacije o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu,
  - Odluka o usvajanju Informacije o  mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2013. godine,
  - Odluka o usvajanju Informacije o sektoru lizinga Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2013. godine,
  - Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Agencije za bankarstvo Federacije BiH za 2013. godinu,
 32. Izvještaj o radu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, broj: 02-14-784/14 od 20.6.2014. godine,
  - Finansijski plan Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu,
  - Program rada Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu,
 33. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, broj: 02-14-633/14 od 3.7.2014. godine,
 34. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinubroj: 02-02-871/14 od 7.7.2014. godine,
 35. Izvještaj o dinamci projekta na Koridoru Vc br 17. zaključno sa 30.6.2014. godine, broj: 02-27-1018/14,
 36. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu,  broj: 02-34-1038/14 od 19.8.2014. godine,
 37. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar- juni 2014. godine, broj: 02-14-1045/14 od 21.8.2014. godine,
 38. Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva - pravobraniteljstva za 2013. godinu, broj: 02-07-1026/14 od 12.8.2014. godine,
  - Zaključak Vlade Federacije, broj: 02-07-1026/14 od 17.9.2014. godine,
 39. Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, broj: 02-06-1160/14 od 24.9.2014. godine,
 40. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisabroj: 02-14-633/14 od 3.10.2014. godine,
 41. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, broj: 02-14-633/14 od 10.10.2014. godine,
 42. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu druge emisije obveznicabroj: 02-14-1260/14 od 30.10.2014. godine,
 43. Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, broj: 02-02-1263/14 od 31.10.2014. godine,
 44. Izvještaj o implementaciji Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 2007. do 2011. godine, broj: 02-02-1294/14 od 7.11.2014. godine,
  Zaključak Federalnog štaba civilne zaštite,
 45. Izvještaj o radu i poslovanju Univerzitetsko kliničkog centra u Tuzli za period I - XII 2013. godine, broj: 02-37-1334/14 od 19.11.2014. godine, i Odluka Upravnog odbora,
 46. Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i revidiranih korisnika Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, broj:01,02-02-117,118,119,120,1254/14 od 10.11.2014. godine,
 47. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisabroj: 02-14-1369/14 od 28.11.2014. godine,
 48. Izvještaj o stanju poljoprivrede u 2013. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 02-24-38/15 od 13. 1.2015. godine,
 49. Izvještaj o odobrenim pomilovanjima za 2013. i 2014. godinu (podnosilac: predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine), broj: 02-11-201/15 od 3.02.2015. godine,
 50. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – decembar 2014. godine, broj: 02-02-1253/13 od 26.3.2015. godine,
 51. Izvještaj o stanju poljoprivrede (zeleni izvještaj) u 2013. godini, broj: 02-24-38/15 od 13.1.2015. godine,
 52. Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo za 2013. godinu,
  - Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za 2013. godinu,
  - Izvještaj o radu i poslovanju BH Gas d.o.o.  Sarajevo za 2013. godinu, br.: 02/c-14-1098/14 od 10.09.2014. godine, 
  (materijali dostavljeni radi informisanja),
 53. Izvještaj revizije učinka na temu: „Određene mjere iz Federalnog plana upravljanja otpadom nisu implementirane u zadatim rokovima“ (dostavljen kao knjiga), broj: 02-14-2-949/15 od 24.06.2015. godine,
 54. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za period 1.1.-30.6.2015. godine,broj: 02-14-1075/15 od 27.07.2015. godine,
 55. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 1.1. -30.6. 2015. godine, broj: 02-14-1171/15 od 3.09.2015. godine,
  - Izvještaj o radu Federalne uprave policije za period 1.1. -30.6. 2015. godine,
 56. Izvješće o radu samostalnog odjela Ombudsmana za bankovni sustav za razdoblje 1.1. - 30.6. 2015. godine, broj: 02-14-1874/15 od 18.12.2015. godine,
 57. Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2014. godini, broj: 02-14-1875/15 od 18.12.2015. godine
  -Prijedlog  odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine —2014.godina",
 58. Specijalno izvješće Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  - Pristupačnost radnih prostora zakonodavnih tijela u Bosni i Hercegovini osobama s invaliditetom, broj: 02-10-325/16 od 11.2.2016. godine,
 59. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra  Univerziteta u Sarajevu za 2015. godinu  sa prilozima, broj: 02-02-780/16 od 1..4.2016. godine,
 60. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, broj: 02-10-941/16 od 21.4.2016. godine,
 61. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godine, broj: 02-02-1287/15 od 10.6.2015. godine,
 62. Izvještaj o radu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, broj: 02-02-1285/16 od 14.6.2016. godine,
  - Finansijski plan Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,
  - Program rada Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,
 63. Izvještaj  o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 7.6.2016. godine, broj: 02-14-1339/16 od 20.6.2016. godine,
 64. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period januar - juni 2016. godine, broj: 02-04-1653/16 od 29. 8. 2016. godine,
  - Izvještaj o radu Federalne uprave policije za period 1.1. -30.6. 2016. godine,
  - Zaključak Vlade Federacije BiH,
 65. Izvještaj o radu Ombudsmena za bankarski sistem Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1.2016. – 30.6. 2016. godine, broj: 02-14-1869/16 od 30.9.2016. godine,
 66. Specijalni izvještaj o pravima LGBT osoba u Bosni i Hercegovini, broj: 02-02-1891/16 od 5.10.2016. godine,
 67. Izvješće Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, broj: 02-07-1924/16 od 10.10.2016. godine,
 68. Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu –rudnici u sastavu Koncerna EP BiH i RMU Banovići, d.d. Banovići, broj: 02-18-1980/16 od 18.10.2016. godine,
 69. Izvještaj o realizaciji  preporuka Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine u vezi sa Specijalnim izvještajem o pristupačnosti radnih prostora zakonodavnih tijela u Bosni i Hercegovine osobama sa invaliditetom, broj: 02-10-214/17 od 24.1.2017. godine,

 

INFORMACIJE

 

 1. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za period januar/siječanj-decembar/prosinac 2010. godine sa tabelarnim pregledom ostvarenih i raspoređenih javnih prihoda za period januar/siječanj- decembar/prosinac 2010. godine,  broj: 02-14-453/11 od 6.5.2011. godine,
 2. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu Federacije Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2010. godine, broj: 02-14-1150/11 od 5.9.2011. godine,
 3. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu Federacije Bosne i Hercegovine na dan 30.06.2011. godine, broj: 02-14-1641/11 od 29.11.2011. godine,
 4. Informacija o stanju raseljenih osoba i povratnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, iskazanim potrebama i mjerama Federalnog ministarstva raseljenih osoba, broj:02-36-1746/11 od 12.12.2012. godine,
 5. Informacija o poduzetim aktivnostima Vlade Federacije Bosne i   Hercegovine na realizaciji preporuka iz Bijele knjige 2010/2011, broj:02-02-284/12 od 28.2.2012. godine,
 6. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa tabelarnim pregledom za period januar-juni 2012. godine, broj:02-14-1104/12 od 07.09.2012. godine,
 7. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu Federacije Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2011. godine, broj:02-14-1105/12 od 07.9.2012. godine,
 8. Informacija o implementaciji razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2011. godini, broj: 02-28-1177/12 od 28. 9.2012. godine,
 9. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu Federacije Bosne i Hercegovine na dan 30.06.2012. godine, broj:02-14-1402/12 od 22.11.2012. godine,
 10. Informacija o stanju u privredi Federacije Bosne i Hercegovine iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, broj:02-02-112/13 od 2.7.2013. godine,
 11. Informacija o stanju „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1. - 31.12.2013. godine sa
  a) Pregledom utroška sredstava „Tekuća rezerva premijera“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu,
  b) Pregledom utroška sredstava „Tekuća rezerva dopremijera - 1“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu,
  c) Pregledom utroška sredstava „Tekuća rezerva dopremijera - 2“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, broj: 02-02-1023/13 od 25.3.2014. godine,
 12. Informacija o provedbi revizije korisnika braniteljskih prava (podnosilac: predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine), broj: 02-02-455/14 od 9.4.2014. godine,
 13. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu Federacije Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2012. godine,01-14-914/13 od 28.08.2013.godine,
 14. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2013. godine, broj: 02-14-1070/14 od 1.9.2014. godine,
 15. Informacija o ratnim potraživanjima, broj: 02-14-1350/14 od 26.11.2014. godine,
 16. Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-juni 2016. godine, broj: 02-04-1625/16 od 28.7.2016. godine,
 17. Informacija u vezi sa stanjem poljoprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine (Informacija o projektima IFAD- a u Federaciji BiH), broj: 02- 24- 1639/16 od 8. 8. 2016. godine,
 18. Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-septembar 2016. godine i Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine za oktobar 2016. godine (dostavljeno samo delegatima), broj: 02-04-2142/16 od 22.11.2016. godine,

 

OSTALO

 

 1. Statut Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 02-27/1781/11 od 14.12.2011. godine, (Upravni odbor RTV FBiH povukao iz parlamentarne procedure), (dostavljen novi Statut 3.5.2012. godine, broj: 02-27-1781/11),
 2. Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja člana 126. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, broj 01-02-592/12,
 3. Prijedlog odluke o osnivanju Parlamentarne komisije za pitanja suzbijanja korupcije
 4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine (predlagači: komisije za ljudska prava i slobode oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine), broj: 02 – 02 – 604/12 od 28.5.2012. godine,
 5. Odluka o formiranju povremene komisije Parlamenta Federacije BiH za utvrđivanje istinitosti navoda o nezakonitom prisluškivanju telefonskih razgovora građana Federacije BiH, PD donio 25.6.2013. godine,
 6. Izjašnjenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa preporukama Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini, broj: 01-1-26-1-40/14 od 22.1.2014. godine, kojim se traži preispitivanje osnovanosti Odluke o utvrđivanju jediničnih iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije za 2013. godinu, broj: 02-02-249/14 od 25.2.2014. godine, i 
  Instrukcije Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini o ukidanju i prestanku primjene Odluke o utvrđivanju jediničnih iznosa naknade za poticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije za 2013. godinu,
 7. Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 02-17-343/14 od 12.3.2014. godine,
 8. Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja čl. 16. i 46. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“, br. 35/09 i 42/11), broj: 02-02-1182/15 od 8.9.2015. godine,
 9. Prijedlog za davanje izvornog tumačenja čl. 17. i 22. Zakona o unutrašnjoj trgovini ( Predlagač : Vlada Federacije Bosne i Hercegovine), broj: 02-02-1348/15 od 7.10.2015. godine,
 10. Prijedlog za davanje autentičnog tumačenja člana 51. Zakona o zdravstvenoj  zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, br. 46/10 i 75/13), broj: 02-02-736/16 od 29. 3. 2016. godine,
 11. Prijedlog autentičnog tumačenja odredaba člana 20. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 49/06 i 59/09), broj: 02-02-1141/16 od 23. 5. 2016. godine,
 12. Prijedlog autentičnog tumačenja člana 6. Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog  korištenjem hidroakumulacijskih objekata (predlagač: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine), broj: 02-02-2214/16 od 6.12.2016. godine,

 

ZAKLJUČAK VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Zaključak Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o povlačenju akata iz parlamentarne procedure 
Drugi zaključak Vlade Federacije o povlačenju akata iz parlamentarne procedure,