Komisija za evropske integracije Doma naroda Parlamenta Federacije BiH razmatra:

· pitanja koja su u vezi s evropskim integracijama, i njihov odnos sa organima vlasti u Bosni i Hercegovini;

· praćenje usklađivanja propisa Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine sa standardima Evropske unije;

· uspostavljanje i ostvarivanje saradnje sa komisijama i tijelima u čijoj su nadležnosti evropske integracije drugih parlamenata u Bosni i Hercegovini i inostranstvu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;

· praćenje izvršavanja prava i obaveza Federacije Bosne i Hercegovine proizašlih iz međunarodnih ugovora koji se odnose na evropski put Bosne i Hercegovine;

· analiziranje aktivnosti integracijske strategije za Bosnu i Hercegovinu – i pregovore sa Evropskom unijom;

· učešće u izradi studija koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu i njezin evropski put;

· sarađivanje s institucijama u Bosni i Hercegovini – Direkcijom za evropske integracije o aktivnostima Bosne i Hercegovine i Evropske unije;

· organiziranje prezentacije javnog mišljenja o evropskom putu Bosne i Hercegovine;

· pohranjivanje i sistematsko prezentiranje članovima Komisije informacija u vezi s Evropskom unijom;

· informiranje o korištenju dodijeljenih sredstava iz fondova Evropske unije Bosni i Hercegovini;

· informiranje o toku pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, i

· druga pitanja.

U Komisiju za evropske integracije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika:
Tomislav Martinović

 

za zamjenika predsjednika
Nezim Alagić

 

za članove:

  1. Slađan Ilić
  2. Muamer Zukić
  3. Damir Džeba
  4. Vesna Saradžić
  5. Izmir Hadžiavdić

 

Aida Hadžić-Salkić, šef Jedinice za evropske integracije Doma naroda

Tel:033/216-785

Email: aida.hadzic-salkic@parlamentfbih.gov.ba

 

Koja je uloga Parlamenta tokom procesa pristupanja EU?

Kakve zadatke Parlamenti BiH imaju tokom procesa?

 

U pristupnom procesu, značajnu ulogu ne igraju samo vlade, već su ključni učesnici i parlamenti. Oni moraju doprinijeti tom procesu u sljedećim područjima aktivnosti:

· Parlamenti izvršavaju zadatke na usklađivanju zakonodavstva, oni transponiraju pravnu tečevinu EU u zakonodavstvo svoje zemlje.

Glavnu inicijativu i izvršne uloge na sebe preuzimaju vlade, dok parlamenti donose najvažnije zakone neophodne za uvođenje propisa i praksi EU u određenoj zemlji. Pored toga parlamenti bi trebali osigurat ijak politički nadzor nad aktivnostima zakonodavnog usklađivanja koje provode vladina tijela.

 

· Parlamenti izvršavaju zadatke praćenja i nadzora.

Pregovori sa državama članicama EU i institucijama EU spadaju prvenstveno u nadležnost izvršne vlasti, međutim stav koji zastupa Vlada bi trebao biti zasnovan na podršci dobijenoj od strane parlamenta. Stoga bi parlamenti trebali pomno pratiti aktivnosti Vlade tokom cijelog procesa. Ovo također može odlučiti da se aktivnosti vlade zasnivaju na najširem mogućem političkom konsenzusu i najširem mogućem zastupanju političkih interesa i mišljenja građana.

 

· Palamenti provode informativne aktivnosti

Parlamenti kao institucije i njihovi članovi koje su izabrali građani (članovi parlamenta) bi široj javnosti trebali služiti kao izvor informacija o integracijama u EU. Putem političkih debata i ostalih sredstva parlamenti i članovi parlamenta trebaju podizati svijest o evropskim pitanjima jačanjem otvorenosti i transparentnosti parlamentarnih aktivnosti koje su u vezi sa pristupanjem EU, a posebno aktivnosti njihovih tijela koje se bave poslovima u vezi sa s EU.

· Parlamenti izvršavaju zadatke međunarodne i interparlamentarne saradnje.

Premda se diplomatija obično smatra isključivom privilegijom izvršne vlasti, postoji mnogo prilika u parlamnetarnoj diplomatiji kojima se može ojačati i ubrzati proces integracija. Ovo može povečati podršku zemlji tako što će uvjeriti njene partnere iz EU u postignute rezultate. Parlamenti općenito održavaju čvrste i bliske odnose sa Evropskim parlamentom, a ostvaruju i redovne kontakte sa ostalim institucijama EU. Pored toga, prilike u regionalnoj parlamentarnoj saradnji bi mogle pojačati cjelokupan proces integracija.

 

Na koji način se parlamenti u BiH trenutno bave evropskim pitanjima

Specijalizirane komisije/odbori su uspostavljeni u parlamentima u BiH :

· Parlamentarna skupština BiH (PSBIH) – Zajednička komisija za evropske integracije (sastoji se od poslanika i delegata iz oba doma)

· Parlament Fedracije BiH (PFBiH)- Komisije za evropske integracije Predstavničkog doma i Doma naroda

· Narodna skupština Republike srpske(NSRS)- odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju

· Skupština Brčko distrikta(SBD)- Komisija za evropske integracije

 

Tačne nadležnosti ovih komisija/odbora utvrđene su u poslovnicama svakog parlamenta/domova parlamenta. Općenito je njihov zadatak da se bave svim pitanjima koja proizilaze iz procesa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Predsjedavajući parlamenta/domova parlamenta i kolegija parlamenta imaju značajnu ulogu u organizovanju aktivnosti parlamenta u vezi s EU. Kako bi se počeo razgovor o pitanjima u vezi s EU među parlamentima u BiH , ustanovljen je Forum komisija/odbor za evropske integracije.

 

Korisni linkovi:

Zvanična web stranica Evropske unije

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini

Direkcija za evropske integracije

Evropska komisija

Evropsko vijeće

Vijeće EU

Evropski parlament

Sud Evropske unije

Službeni list Evropske unije

Resursni centar EU

Evropski odbor regija

REGPEX – razmjena informacija između regionalnih parlamenata i vlada

IPEX – Platforma za međuparlamentarnu razmjenu informacija u EU

COSAC

EU Info centar

IPA