Dom naroda - Radna tijela 


Radna tijela Doma naroda zadužena su za razmatranje pitanja iz nadležnosti Doma naroda, za razmatranje nacrta i prijedloga zakona i drugih općih akata, za pripremu i obavljanje drugih poslova. 
Radna tijela daju mišljenja, podnose prijedloge i izvještavaju Dom naroda o pitanjima iz svog djelokruga, a odlučuju samo o pitanjima koja su im Poslovnikom ili Odlukom Doma naroda data u neposrednu nadležnost. 
Radna tijela Doma naroda razmatraju prijedloge za donošenje zakona, nacrte zakona, prijedloge zakona, druge propise ili opće akte te na sjednici Doma naroda podnose izvještaje Domu naroda. 
Radna tijela raspravljaju i o izvještajima tijela i ustanova koji se na osnovu zakona podnose Domu naroda. Nakon provedene rasprave radno tijelo zauzima stav, odnosno utvrđuje prijedlog akta i o tome obavještava Dom naroda.

 

Šef službe radnih tijela, pomoćnik sekretara Doma naroda

 

Aldin Avdić
Tel:033/203-256
E-mail: aldin.avdic@parlamentfbih.gov.ba

 


1. Komisija za ustavna pitanja
 • prati ostvarivanje Ustava Federacije Bosne i Hercegovine;
 • razmatra pitanja od značaja za daljnji razvoj i izgradnju ustavnog sistema i inicira usklađivanje ustavnih odredaba s promjenama u društvenim odnosima;
 • proučava inicijative i prijedloge za promjenu Ustava Federacije i Ustava Bosne i Hercegovine i o tome daje Domu naroda svoje mišljenje;
 • stara se o provođenju javne rasprave i izvještava Dom naroda o rezultatima javne rasprave;
 • daje mišljenje o prijedlozima za izmjene, odnosno dopune prijedloga amandmana na Ustav Federacije;
 • razmatra i druga pitanja koja se odnose na ostvarivanje i promjene Ustava Federacije i o tome obavještava Dom naroda.

U Komisiju za ustavna pitanja Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:
 

za predsjednika
Damir Džeba

 

za zamjenika predsjednika
Vibor Handžić

 

za članove:

1. Žarko Vujović

2. Oliver Soldo

3. Daliborka Milović

4. Nezim Alagić

5. Mirnes Bašić

 

Iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika,  imenovani su:

1. Merim Serdarević

2. Ivo Bevanda


Sekretar
Aldin Avdić
Tel:033/203-256

E-mail: aldin.avdic@parlamentfbih.gov.ba

2. Zakonodavno-pravna komisija
 • razmatra nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i općih akata koje donosi Dom naroda, u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom Federacije i pravnim sistemom, kao i u pogledu pravne obrade i o tome podnosi izvještaj sa mišljenjem i prijedlozima Domu naroda;
 • razmatra pitanja zakonodavne metodologije i druga pitanja od značaja za ujednačavanje pravno-tehničke obrade akata koje donosi Dom naroda;
 • na zahtjev Doma naroda razmatra opće akte organizacija i zajednica na koje Dom naroda daje potvrdu odnosno saglasnost, sa stanovišta usklađenosti s Ustavom Federacije i zakonom i o tome podnosi izvještaj sa mišljenjem i prijedlozima;
 • utvrđuje prečišćene tekstove zakona, drugih propisa i općih akata Doma naroda, ako je za to ovlašćena;
 • učestvuje u pripremanju programa rada zakonodavne djelatnosti Doma naroda;
 • vrši i druge poslove određene ovim poslovnikom.

Prijedlozi Komisije koji su formulisani kao izmjene ili dopune prijedloga zakona i drugih propisa i općih akata unose se u njen izvještaj i smatraju se amandmanima.
 

U zakonodavno-pravnu komisiju Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika
Haris Zahiragić

 

za zamjenika predsjednika
Mladen Simić

 

za članove:

Aljoša Čampara

2. Žarko Vujović

3. Ivica Pavković

4. Belma Kapo

5. Mladen Šarić

 Iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika,  imenovani su:

1. Dragan Brkić

2. Jasmin Duvnjak


Sekretar
Đana Fejzagić
Tel: 033/203-653 

E-mail: djana.fejzagic@parlamentfbih.gov.ba
 

 

3. Administrativna komisija
 • priprema i utvrđuje prijedloge akata kojima se uređuju pitanja naknade plaća delegata u Domu naroda, plaća dužnosnika koje bira, odnosno imenuje Dom naroda, kao i pitanja naknade određenih materijalnih troškova delegata i dužnosnika, pitanja plaća rukovodećih službenika u Stručnoj službi Doma naroda i Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije, te donosi odgovarajuća akta za njihovu primjenu, kao i pojedinačne akte o plaćama i naknadama materijalnih i drugih primanja;
 • utvrđuje visinu naknade i posebne naknade za rad članovima radnih tijela imenovanih iz reda naučnih, stručnih i javnih radnika;
 • utvrđuje prijedlog za osiguranje sredstava u budžetu Federacije za rad Doma naroda i korišćenja tih sredstava;
 • obavlja sve poslove u vezi sa osiguranjem stanova za potrebe Doma naroda i Zajedničke službe Parlamenta Federacije, raspolaže tim stanovima i odlučuje o njihovom dodjeljivanju na korišćenje;
 • odlučuje o dodjeljivanju privremenog smještaja dužnosnicima i službenicima u Stručnoj službi Doma naroda i Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije;
 • vrši i druge poslove određene ovim poslovnikom i drugim općim aktom Doma naroda.
   

U  administrativnu komisiju Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika
Tomislav Martinović

 

za zamjenika predsjednika

Damir Šišić


Za članove:

1. Ivo Tadić

2. Goran Broćeta

3. Slađan Ilić

4. Sanela Klarić

5. Fatima Gavrankapetanović - Smailbegović


Sekretar
Almа Оmerović- Durgut
Tel:033/215-755

E-mail: alma.omerovic-durgut@parlamentfbih.gov.ba

 

 

4. Komisija za ljudska prava i slobode

razmatra:

 • pitanja u vezi sa kršenjem sloboda i prava građana utvrđenih Ustavom i zakonima Federacije od federalnih organa, javnih ustanova i organizacija koje vrše javna ovlašćenja, kao i šira pitanja od značaja za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda koja pokreću ombudsmeni, građani, političke organizacije i udruženja građana, druge organizacije i zajednice i o tome izvještava Dom naroda,
 • ukazuje na pojave i probleme u ostvarivanju i zaštiti ljudskih sloboda i prava i predlaže mjere za njihovu uspješniju zaštitu.

U pravilu, Komisija ne razmatra pitanja po kojima su u toku sudski i drugi postupci, osim kada se radi o neprihvatljivom odugovlačenju postupka ili očiglednoj zloupotrebi vlasti i samovolji na koje ukaže ombudsmen. 
Kada Dom naroda odluči da o određenom pitanju provodi istragu, Komisija u tu svrhu vrši pripremne radnje. 
Komisija razmatra i:

 • predstavke, žalbe i prijedloge koje građani upućuju ili neposredno podnose Domu naroda i o tome obavještava podnosioca, te predlaže nadležnim organima i organizacijama mjere za rješavanje pitanja i problema iznesenih u predstavkama, žalbama i prijedlozima;
 • pojave i probleme na koje se u predstavkama, žalbama i prijedlozima ukazuje radi sagledavanja uzroka zbog kojih se oni podnose i o tome obavještava Dom naroda;
 • predstavke, žalbe i prijedloge u kojima se ukazuje na pojave koje nastaju u primjeni zakona i drugih akata ili na nepravilnom izvršavanju tih akata i o tome obavještava Dom naroda i nadležna radna tijela Doma naroda i predlaže preduzimanje određenih mjera.
 • predstavke, žalbe i prijedloge kojima se pokreću inicijative za donošenje, izmjenu ili dopunu zakona i drugih akata Komisija dostavlja predsjedavajućem i potpredsjedavajućim Doma naroda.

U Komisiju za ljudska prava i slobode Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika
Miomirka Melank

 

za zamjenika predsjednika 
Iva Raguž

 

za članove:

1. Daliborka Milović

2. Enes Peštek

3. Muamer Zukić

4. Ivana Zrimšek Šaravanja

5. Almir Babajić


Stručni savjetnik
Alma Varaki
Tel:033/203-658

E-mail: alma.varaki@parlamentfbih.gov.ba

5. Komisija za sigurnost

 

 • razmatra pitanja sistema i politike u oblasti sigurnosti u okviru prava i dužnosti Doma naroda i, s tim u vezi, daje mišljenja i prijedloge Domu naroda;
 • predlaže mjere za organiziranje, vođenje i razvoj sigurnosti Federacije,
  razmatra pitanja suzbijanja terorizma, međukantonalnog kriminala, neovlaštene trgovine drogom i organiziranog kriminala;
 • razmatra pitanja o nabavljanju, držanju i nošenju oružja;
 • razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih općih akata kojima se regulira oblast sigurnosti Federacije i daje mišljenja i prijedloge Domu naroda.

Kad Dom naroda odluči da o određenom pitanju provede istragu, Komisija u tu svrhu vrši pripremne radnje.“

U Komisiju za sigurnost Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika
Aljoša Čampara

 

za zamjenika predsjednika
Ilija Nakić

           

za članove:

1. Halil Selimbašić

2. Miroslav Mitrović

3. Nikola Materić

4. Mehmed Mahmić

5. Dragan Konta


Stručni savjetnik
Nermin Porobić
Tel:033/203-653

E-mail: nermin.porobic@parlamentfbih.gov.ba

6. Komisija za izbor i imenovanja
 • Komisija za izbor i imenovanja prati provedbu ustavnih načela i zakonskih odredaba koje se odnose na ostvarivanje politike u ovoj oblasti, raspravlja sva pitanja u vezi s izborom, imenovanjem, postavljanjem i razrješenjem, kao i druga pitanja u vezi s tim iz nadležnosti Doma naroda.
 • Komisija sarađuje sa odgovarajućim tijelima drugih organa i organizacija u Federaciji, pribavlja njihova mišljenja i utvrđuje prijedloge za izbor, imenovanja, postavljenja i razrješenja iz nadležnosti Doma naroda.
 • O pitanjima izbora, imenovanja, postavljenja i razrješenja iz nadležnosti drugih organa i organizacija Federacije, kad je predviđeno da se traži mišljenje odnosno konsultacija Doma naroda, Komisija daje mišljenje tim organima i organizacijama.
 • Komisija na prijedlog sekretara Doma naroda postavlja sekretare radnih tijela i druge rukovodeće službenike Stručne službe Doma naroda i Zajedničke službe Parlamenta Federacije.
 • Sekretar Doma naroda dužan je prijedloge iz prethodnog stava usaglasiti sa predsjedavajućim i potpredsjedavajućima Doma naroda.
 • Komisija zajedno sa nadležnim radnim tijelom Predstavničkog doma postavlja rukovodeće službenike u Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije.
   

U komisiju za izbor i imenovanja Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika
Milan Ševo

 

za zamjenika predsjednika
Mirnes Bašić

           

za članove:

1. Kristina Petrović

2. Halil Selimbašić

3. Ilija Ilić

4. Goran Broćeta

5. Arman Zalihić


Đana Fejzagić
Tel:033/203-653

E-mail: djana.fejzagic@parlamentfbih.gov.ba

Aida Hadžić - Salkić
Tel: 033/216-785

E-mail: aida.hadzic-salkic@parlamentfbih.gov.ba

7. Komisija za informiranje

razmatra:

 • dodjelu elektronskih frekvencija za radio, TV i druge svrhe u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine;
 • pitanja informiranja javnosti o radu Doma naroda i radnih tijela;
 • predlaže odnosno poduzima mjere za unapređivanje informiranja javnosti o pitanjima koja se razmatraju i o kojima se odlučuje u Domu naroda;
 • uređuje Web stranicu Doma naroda;
 • stara se o ostvarivanju posebnog društvenog interesa Doma naroda u pravnim licima u oblasti informativne djelatnosti čiji je osnivač Federacija, u skladu sa zakonom, te nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i općih akata i druga pitanja iz oblasti informiranja i o njima daje mišljenja i prijedloge Domu naroda.

U Komisiju za informiranje Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika
Arman Zalihić     

 

za zamjenika predsjednika
Anto Bilić

 

za članove:

1. Almina Sivić

2. Irma Memidžan

3. Branka Cvijetić

4. Dragana Damjanović

5. Boris Mrnjavac


Stručni savjetnik
Maja Drnda
Tel:033/203-561

E-mail: maja.drnda@parlamentfbih.gov.ba

8. Komisija za jezička pitanja
 • prati ostvarivanje ravnopravnosti i ravnomjerne upotrebe službenih jezika u Bosni i Hercegovini bosanskog jezika, hrvatskog jezika i srpskog jezika te, po potrebi, predlaže postupke za njihovo ostvarenje;
 • utvrđuje istovjetnost tekstova prijedloga pravno-normativnih i drugih akata koje usvaja Dom naroda, ocjenjuje usaglašenost tekstova sa standardno-jezičkim normama jezika na kome su napisani;
 • pruža pomoć lektorskim sekcijama za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik iznošenjem mišljenja, prijedloga i sugestija u vezi s primjenom jezičkih standarda;
 • rješava tekuća pitanja vezana za djelokrug Komisije.

Komisija može osnovati potkomisije za bosanski jezik, hrvatskih jezik i srpski jezik.

U Komisiju za jezička pitanja Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednicu
Vesna Saradžić

 

za zamjenika predsjednice
Silva Banović

           

za članove:

1. Zora Dujmović

2. Boris Mrnjavac

3. Almina Sivić

4. Emir Dautović

5. Senita Handukić        

  

Iz reda  stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika,  imenovani su:

1. Ranko Pejanović

2. Antonija Rotim


Stručni savjetnik
Maja Drnda
Tel:033/203-561

E-mail: maja.drnda@parlamentfbih.gov.ba

9. Komisija za jednakopravnost spolova

razmatra:

 • nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Doma naroda sa stanovišta njihove usklađenosti sa međunarodnim konvencijama o zabrani diskriminacije po osnovu razlika u spolu i jednakosti žena i muškaraca u ostvarivanju svih ljudskih prava;
 • stanje u oblasti ekonomije i zapošljavanja, zdravstva i sreproduktivnih prava političkog i javnog života, te odgoja i obrazovanja u svjetlu ostvarivanja ljudskih prava, te predlaže aktivnosti i mjere za otklanjanje posljedica diskriminacije po osnovu spola;
 • pribavlja informacije relevantne za ugradnju principa jednakopravnosti spolova u program rada Doma naroda;
 • ostvaruje saradnju sa odgovarajućim radnim tijelima Doma naroda i Predstavničkog doma, organima i organizacijama u kantonima, u Federaciji i Republici Srpskoj, te u organima Bosne i Hercegovine i organima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;
 • prijedloge izvještaja i drugih dokumenata institucija, ustanova i organa i udruženja građana koji se odnose na ostvarivanje Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (Ženevske konvencije), Pekinške deklaracije i Platforme za akciju te sudjeluje u pripremi zvaničnih delegacija Federacije i države BiH za učešće na međunarodnim skupovima o ostvarivanju načela i aktivnosti sadržanih u tim i drugim dokumentima značajnim za jednakopravnost žena i muškaraca.

U Komisiju za jednakopravnost spolova Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika
Aida Obuća

 

za zamjenika predsjednika
Marina Mujkanović

 

za članove:

1. Amra Babić

2. Duško Radun

3. Jelena Pekić

4. Ivan Odak

5. Sandra Imširović


Stručni savjetnik
Maja Drnda 
Tel:033/203-561

E-mail: maja.drnda@parlamentfbih.gov.ba

10. Mandatno-imunitetska komisija

razmatra:

 • pitanja u vezi sa imunitetom delegata u Domu naroda;
 • obavještava Dom naroda o slučajevima koji povlače prestanak mandata delegata;
 • vrši poslove Verifikacione komisije u vezi sa verifikacijom mandata delegata koji su izabrani u skupštinama kantona, kao i druga pitanja u vezi s imunitetom i mandatom delegata.
   

U  mandatno-imunitetsku komisiju Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:
 

za predsjednika
Ivan Ivić

 

za zamjenika predsjednika
Ljubinka Atanasijević

 

za članove:

1. Mehmed Memišević

2. Mehmed Mahmić

3. Svetlana Kamenjaš

4. Oliver Soldo

5. Albin Zuhrić


Đana Fejzagić
Tel:033/203-653

E-mail: djana.fejzagic@parlamentfbih.gov.ba

Aida Hadžić - Salkić
Tel: 033/216-785

E-mail: aida.hadzic-salkic@parlamentfbih.gov.ba

 

11. Odbor za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet

razmatra:

 • utvrđivanje ekonomske politike, uključujući obnovu i razvoj Federacije i utvrđivanje i ostvarivanje strategije razvoja za pojedine oblasti; propise o finansijama i finansijskim institucijama Federacije i fiskalnu politiku Federacije, politiku korišćenja zemljišta na federalnom nivou;
 • korišćenje prirodnih bogatstava;
 • kreditnu politiku Federacije u okviru kreditne politike Bosne i Hercegovine;
 • politiku o bankarstvu;
 • brži ekonomski razvoj nerazvijenih kantona i područja;
 • zapošljavanje;
 • kontrolu cijena;
 • robne rezerve, statistiku i druga pitanja iz oblasti ekonomske i razvojne politike iz nadležnosti Doma naroda.

Odbor razmatra i pitanja:

 • finansiranja djelatnosti federalne vlasti, ustanova i institucija koje federalne vlasti osnivaju oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima;
 • finansiranja zajedničkih potreba;
 • federalnih poreza, taksi i drugih dažbina;
 • budžet i završni račun budžeta Federacije;
 • javnih zajmova o zaduživanjima i drugim obavezama Federacije;
 • pitanja iz oblasti finansija i budžeta iz nadležnosti Doma naroda.

Odbor razmatra Javni izvještaj o reviziji Budžeta Federacije BiH i priprema izvještaj Odbora sa zaključcima, preporukama i prijedlozima za raspravu na sjednici Doma naroda.
Odbor razmatra Godišnji izvještaj o poslovanju Ureda za reviziju i druge izvještaje Ureda koji se podnose Parlamentu Federacije.
Odbor razmatra Godišnji izvještaj o poslovanju javnih preduzeća i institucija.
Odbor razmatra potrebu za specijalnim revizijama pojedinih budžetskih korisnika o čemu zaključak donosi Dom naroda odnosno Parlament Federacije.
Odbor osigurava nadzor kvaliteta rada Ureda za reviziju, kao i druga pitanja iz rada Ureda za reviziju, utvrđena u Zakonu o reviziji Budžeta u Federaciji BiH.
 

U odbor za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika
Amra Babić

 

za zamjenika predsjednika 
Oliver Soldo

 

za članove:
 

1. Milan Ševo

2. Jelena Pekić

3. Zora Dujmović

4. Hikmet Hodžić

5. Fahrudin Čolaković

6. Tanja Šantić

7. Belma Kapo


Stručnа savjetnica
Ivona Pelcl-Krajtmajer 
Tel:033/203-248


E-mail: ivona.pelcl-krajtmajer@parlamentfbih.gov.ba

 

12. Odbor za privredu

razmatra:

 • pitanja strategije i strukture razvoja industrije i privrede u cjelini;
 • projektovanja i izgradnje investicionih i drugih objekata iz energetike i drugih infrastrukturnih djelatnosti, rudarstva, prerađivačke industrije, metalurgije i drugih djelatnosti od značaja za razvoj Federacije i Bosne i Hercegovine u cjelini;
 • planiranja i dugoročnih programa razvoja i načela vršenja djelatnosti u ovim oblastima, a posebno onih koje doprinose povećanju zapošljavanja;
 • korišćenja prirodnih bogatstava;
 • pitanja komunikacija i prometne infrastrukture, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine;
 • pitanja prometa roba i usluga i robnih rezervi.

Odbor razmatra godišnje izvještaje o poslovanju javnih preduzeća od značaja za Federaciju i izvještaje Vlade Federacije o namjenskom trošenju sredstava za podsticaje utvrđenih u Budžetu Federacije BiH, kao i druga pitanja iz oblasti privrede iz nadležnosti Doma naroda.

U Odbor za privredu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika           
Ivan Odak

 

za zamjenika predsjednika 
Nezim Alagić

 

za članove:

1. Jelena Pekić

2. Vedrana Vujović

3. Berina Fejzić

4. Amir Orlović

5. Nikola Materić

6. Sanela Klarić

7. Azhar Sejarić


Stručnа savjetnica
Ivona Pelcl-Krajtmajer 
Tel:033/203-248


E-mail: ivona.pelcl-krajtmajer@parlamentfbih.gov.ba

13. Odbor za prostorno uređenje, ekologiju i stambeno-komunalne poslove

razmatra:

 • pitanja prostornog i urbanističkog planiranja;
 • stambenih odnosa i otkupa stanova;
 • stambene izgradnje, kao i upravljanja i gazdovanja stambenim, poslovnim i javnim zgradama;
 • zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda (potres i sl.);
 • pitanja rada seizmološke i geološke službe;
 • pitanja utvrđivanja i provođenja politike zaštite prirode i čovjekove okoline;
 • uređenja građevinskog zemljišta;
 • očuvanja i razvoja prirodnih i radom stvorenih vrijednosti čovjekove okoline, očuvanja i zaštite kulturno-historijskog naslijeđa, očuvanja zraka, tla, vode, vodotoka, jezera i mora, te pitanja prostornog uređenja sa stanovišta zaštite i unapređivanja čovjekove okoline, kao i druga pitanja iz ove oblasti iz nadležnosti Doma naroda.

U Odbor za prostorno uređenje, ekologiju i stambeno-komunalne poslove Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednicu            
Kristina Petrović

 

za zamjenika predsjednice
Dragan Konta

 

za članove:

1. Svetlana Kamenjaš

2. Sanela Klarić

3. Eldin Delić

4. Hikmet Hodžić

5. Vildana Bešlija

6. Dragica Suša

7. Boris Mrnjavac


Stručnа savjetnica
Ivonа Pelcl-Krajtmajer 
Tel:033/203-248


E-mail: ivona.pelcl-krajtmajer@parlamentfbih.gov.ba

14. Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

razmatra:

 • strategiju razvoja poljoprivrede;
 • reforme u oblasti agrara;
 • podsticajne mjere u poljoprivredi;
 • politiku cijena i zaštite poljoprivrednih proizvođača i prerađivača;
 • zaštitu resursa u poljoprivredi (zaštitu zemljišta, životinja i biljaka);
 • strategiju razvoja šumarstva i lovstva (Šumarski program Federacije);
 • očuvanje i zaštitu šuma;
 • jačanje ekoloških funkcija;
 • planiranje i upravljanje šumama i lovom;
 • razvoj ekonomskih funkcija i korišćenje koncesija;
 • finansiranje i obnovu šumskih resursa (Fond za unapređenje i razvoj u šumarstvu);
 • režim i politiku upravljanja i korišćenja voda kao i mineralnih i toplih izvora i njihovu cjelokupnu zaštitu; funkcioniranje seizmoloških i hidroloških službi.

Odbor razmatra izvještaje Vlade Federacije o korišćenju podsticajnih sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za sve navedene djelatnosti, kao i druga pitanja iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva iz nadležnosti Doma naroda.

U odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika
Ilija Ilić

za zamjenika predsjednika
Mladen Lonić

 

Za članove:

1. Emir Dautović

2. Edin Delić

3. Vesna Saradžić

4. Ivan Ivić

5. Ivan Odak

6. Dževad Hadžić

7. Sanela Klarić


Stručni savjetnik
Ana Popović
Tel: 033/666-681 
 

E-mail: ana.popovic@parlamentfbih.gov.ba

15. Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju

razmatra:

 • inicijative odnosno zahtjeve građana, njihovih udruženja i drugih organizacija i zajednica za reprivatizaciju prinudno prenesene imovine u državnu i vojnu imovinu nacionalizacijom stambenih i poslovnih zgrada i prostorija, određenim oblicima konfiskacije i drugim vidovima prinudnog prenošenja nekretnina u državnu svojinu, te u saradnji s Vladom Federacije priprema i podnosi prijedloge za donošenje zakona i drugih akata iz ove oblasti iz nadležnosti Doma naroda.
 • Odbor razmatra i akte koje Dom naroda donosi iz oblasti privatizacije i denacionalizacije, prati i analizira provođenje procesa privatizacije, predlaže Domu naroda mjere i akte iz oblasti privatizacije, denacionalizacije i druga pitanja iz ove oblasti iz nadležnosti Doma naroda.

U Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika 
Ivica Pavković

     

za zamjenika predsjednika 
Sandra Imširović

 

za članove:

1. Miroslav Mitrović

2. Mehmed Memišević

3. Emir Begić

4. Saša Lukić

5. Damir Marjanović

6. Anto Bilić

7. Halil Selimbašić


Stručni savjetnik
Kemal Kapetanović
Tel:033/220-901

E-mail: kemal.kapetanovic@parlamentfbih.gov.ba

16. Odbor za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu

razmatra:

 • pitanja ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti;
 • jedinstva pravnog sistema;
 • o izbornom sistemu;
 • o Vladi Federacije, federalnim praznicima, o odlikovanjima, nagradama i drugim priznanjima Federacije;
 • o političko-teritorijalnoj organizaciji Federacije;
 • o provedbi zakona i drugih propisa o državljanstvu i putnim ispravama državljana Bosne i Hercegovine sa teritorije Federacije i o boravku i kretanju stranaca;
 • pitanja o grbu, zastavi i pečatima Federacije;
 • o udruživanju građana u udruženja, društvene i političke organizacije;
 • o javnom redu i miru;
 • o nabavljanju, držanju i nošenju oružja;
 • o zborovima i drugim javnim skupovima;
 • o načelima referenduma;
 • o pravnom položaju vjerskih zajednica;
 • o sistemu federalne uprave;
 • o pravima, dužnostima i odgovornostima radnika u organima koje obrazuju organi Federacije, kantona i općina;
 • o sigurnosti saobraćaja;
 • o prometu i transportu opasnih materijala;
 • o sudovima, tužilaštvu i pravobranilaštvu;
 • o advokaturi i drugim vidovima pravne pomoći;
 • o određivanju krivičnih djela i privrednih prijestupa i odgovornosti za njih;
 • o amnestiji i pomilovanju; o izvršenju sankcija i vaspitno-popravnih mjera;
 • o sistemu prekršaja i prekršajnom postupku i o odgovornosti i sankcijama za prekršaje kojima se povrjeđuju federalni propisi;
 • o posebnim sudskim postupcima u oblasti u kojima društvene odnose uređuje Federacija.

Odbor prati i osigurava da se principi Evropske povelje o lokalnoj samoupravi ugrade u zakone iz nadležnosti Parlamenta Federacije.
Prati i osigurava reformu zakonodavstva iz domena lokalnih vlasti i njihovo usaglašavanje sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i evropskim međunarodnim standardima. Prati proces uspostavljanja lokalne samouprave i uspostavljanje lokalnih demokratija kao autonomnih i demokratskih oblika organizovanja građana, kao i druga pitanja iz oblasti lokalne samouprave iz nadležnosti Doma naroda.

U Odbor za pravdu, opću upravu i lokalnu samoupravu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika
Senad Alić

 

za zamjenika predsjednika
Arman Zalihić

 

za članove:

1. Vibor Handžić

2. Azhar Sejarić

3. Goran Bulajić

4. Duško Radun

5. Iva Raguž

6. Boris Mrnjavac

7. Tanja Šantić


Sekretar
Aldin Avdić
Tel:033/203-256

E-mail: aldin.avdic@parlamentfbih.gov.ba

 

17. Odbor za povratak izbjeglih, prognanih i raseljenih lica

razmatra:

 • pitanja provođenja Aneksa VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;
 • o stvaranju pretpostavki za povratak izbjeglih i raseljenih lica u svoje domove;
 • o izgradnji i popravci stambenih objekata i infrastrukture u svrhu njihovog povratka;
 • naknade štete za imovinu uništenu ratnim djelovanjima i druga pitanja iz oblasti povratka izbjeglih i raseljenih lica iz nadležnosti Doma naroda.

 

za predsjednika
Dževad Hadžić

 

za zamjenika predsjednika 
Mladen Šarić

 

za članove:

1. Mladen Lonić

2. Ljubinka Atanasijević

3. Damir Šišić

4. Ivo Šimunović

5. Dragana Damjanović

6. Senad Alić

7. Almir Dorić


Stručni savjetnik
Jasminka Vrpčić Burazer
Tel:033/223-051

E-mail: jasminka.vrpcic@parlamentfbih.gov.ba

18. Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i pitanja mladih

razmatra:

 • pitanja o sistemu vaspitanja i obrazovanja, kulture, sporta i tehničke kulture;
 • o bibliotečkoj djelatnosti;
 • o filmskoj djelatnosti;
 • o zaštiti i korišćenju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa;
 • o načelima organizacije naučno-istraživačke djelatnosti;
 • o planiranju i programima razvoja u oblasti obrazovanja i vaspitanja, nauke, kulture, sporta i tehničke kulture i pitanja zaštite djece i mladih i njihovog sudjelovanja u svim djelatnostima društva, kao i zaštitu djece i omladine od svih oblika ovisnosti, kao i druga pitanja iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i života mladih iz nadlež-nosti Doma naroda.

U Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i pitanja mladih Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika         
Emir Dautović

 

za zamjenika predsjednika
Zora Dujmović

           

za članove:

1. Damir Marjanović

2. Silva Banović

3. Aida Obuća

4. Azhar Sejarić

5. Smiljana Viteškić

6. Branka Cvijetić

7. Belma Kapo


Stručni savjetnik
Alma Hadžiahmetović 
Tel:033/226-065

E-mail: alma.hadziahmetovic@parlamentfbih.gov.ba

19. Odbor za boračka i invalidska pitanja, rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu
 • razmatra pitanja položaja, statusa i posebne zaštite boraca, ratnih vojnih invalida, članova porodica šehida i poginulih boraca i demobiliziranih pripadnika oružanih snaga Federacije.

Odbor razmatra i:

 • pitanja o osnovnim pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa;
 • o zaštiti na radu;
 • o penzijskom i invalidskom osiguranju, o zapošljavanju vojnih invalida i porodica poginulih boraca, kao i žrtava agresije na Bosnu i Hercegovinu;
 • o zaštiti žrtava fašističkog terora i civilnih žrtava rata;
 • o zdravstvenoj zaštiti građana i organizaciji zdravstvene službe;
 • o načelima dječije zaštite, zaštite građana i organizaciji zdravstvene službe;
 • zaštite starih i iznemoglih lica i drugih vidova socijalne zaštite i druga pitanja iz ove oblasti iz nadležnosti Doma naroda.

U Odbor za boračka i invalidska pitanja, rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika
Ivo Tadić
         

za zamjenika predsjednika 
Fahrudin Čolaković

 

za članove:

1. Ilija Nakić

2. Ivo Šimunović

3. Amir Orlović

4. Goran Bulajić

5. Irma Memidžan

6. Mladen Simić

7. Fatima Gavrankapetanović - Smailbegović


Stručni savjetnik
Alma Hadžiahmetović
Tel:033/226-065

E-mail: alma.hadziahmetovic@parlamentfbih.gov.ba

20.Komisija za evropske integracije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

razmatra:

 • pitanja koja su u vezi s evropskim integracijama, i njihov odnos sa organima vlasti u Bosni i Hercegovini;
 • praćenje usklađivanja propisa Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine sa standardima Evropske unije;
 • uspostavljanje i ostvarivanje saradnje sa komisijama i tijelima u čijoj su nadležnosti evropske integracije drugih parlamenata u Bosni i Hercegovini i inostranstvu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;
 • praćenje izvršavanja prava i obaveza Federacije Bosne i Hercegovine proizašlih iz međunarodnih ugovora koji se odnose na evropski put Bosne i Hercegovine;
 • analiziranje aktivnosti integracijske strategije za Bosnu i Hercegovinu – i pregovore sa Evropskom unijom;
 • učešće u izradi studija koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu i njezin evropski put;
 • sarađivanje s institucijama u Bosni i Hercegovini – Direkcijom za evropske integracije o aktivnostima Bosne i Hercegovine i Evropske unije;
 • organiziranje prezentacije javnog mišljenja o evropskom putu Bosne i Hercegovine;
 • pohranjivanje i sistematsko prezentiranje članovima Komisije informacija u vezi s Evropskom unijom;
 • informiranje o korištenju dodijeljenih sredstava iz fondova Evropske unije Bosni i Hercegovini;
 • informiranje o toku pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, i
 • druga pitanja.

U Komisiju za evropske integracije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

za predsjednika:
Tomislav Martinović

 

za zamjenika predsjednika
Izen Hajdarević

 

za članove:

 1. Slađan Ilić
 2. Muamer Zukić
 3. Damir Džeba
 4. Vesna Saradžić
 5. Izmir Hadžiavdić

 

Aida Hadžić-Salkić, šef Jedinice za evropske integracije Doma naroda

Tel:033/216-785

Email: aida.hadzic-salkic@parlamentfbih.gov.ba

21. Jedinica za evropske integracije Doma naroda

Jedinica za evropske integracije Doma naroda

 

Jedinica za evropske integracije Doma naroda:

- pruža stručnu pomoć delegatima, radnim tijelima i klubovima naroda u Domu naroda u obavljanju poslova i realizaciji aktivnosti koje su u vezi sa procesom integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju;

- koordinira aktivnosti u vezi s procesom evropskih integracija s drugim zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini, Vijećem ministara BiH, Vladom Federacije BiH, Direkcijom za evropske integracije i drugim institucijama u Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine s posebnim akcentom na planiranje i programiranje zadataka u vezi s integriranjem u Evropsku uniju;

- priprema i organizira obuku za novoizabrane delegate Doma naroda o pitanju zakonodavstva Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine s uporednim iskustvima zakonodavstva u Evropskoj uniji;

- kontinuirano sarađuje sa službama drugih parlamenata;

- u saradnji sa Komisijom za evropske integracije Doma naroda, razmatra i priprema stručna mišljenja o nacrtima i prijedlozima zakona, amandmana i drugih akata koje donosi Parlament Federacije Bosne i Hercegovine sa stanovišta njihove usklađenosti sa zakonodavstvom Evropske unije;

- prati razvoj zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine i Evropskoj uniji i pribavlja uporedna iskustva;

- organizira i koordinira programiranje i realiziranje evropskih programa i projekata podrške zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini;

- kontinuirano prati i priprema informacije i dokumentaciju iz oblasti zakonodavstva Evropske unije;

- pruža stručnu i organizacionu pomoć delegatima Doma naroda na međunarodnim sastancima i skupovima u vezi s Evropskom unijom;

- izvršava sve zadatke koji se tiču odnosa s institucijama Evropske unije;

- sarađuje i razmjenjuje informacije s nacionalnim parlamentima u Evropskoj uniji i njihovim službama;

- učestvuje u svim evropskim i regionalnim interparlamentarnim forumima koji se održavaju na nivou parlamentarnog osoblja;

- informira javnost o aktivnostima Doma naroda u poslovima u vezi s evropskim integracijama;

- vrši informiranje o korištenju dodijeljenih sredstava iz fondova Evropske unije Bosni i Hercegovini;

- sistematski planira i realizira edukacije o evropskim poslovima za državne službenike i namještenike u Stručnoj službi Doma naroda.

 

Aida Hadžić – Salkić, šef Jedinice

E-mail: aida.hadzic-salkic@parlamentfbih.gov.ba

Tel: 033/216-785

 

Maja Radan, stručni savjetnik za pravnu tečevinu EU

E-mail: maja.radan@parlamentfbih.gov.ba

Tel: 033/203-658