Dom naroda - Program rada 


 

PROGRAM RADA

DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU

 

Na osnovu člana 83. stav 2. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 27/03 i 21/09), Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je, na 13. vanrednoj sjednici održanoj 21.9.2017. godine, usvojio

 

PROGRAM RADA

DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU

 

Program rada sadrži zadatke Doma naroda koji proizilaze iz Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, zakona, planskih dokumenata Federacije Bosne i Hercegovine, kao i druge poslove i zadatke u rješavanju pitanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine. Program rada čine pitanja iz djelokruga rada Doma naroda koja će se razmatrati na sjednicama Doma naroda. Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci Doma naroda, njihov osnovni sadržaj i način izvršenja. Radna tijela Doma naroda pri utvrđivanju svojih obaveza i zadataka pridržavaju se Programa rada Doma naroda.

Dom naroda vršit će svoju zakonodavnu funkciju u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine kao osnovnim pravnim i političkim aktom u Federaciji Bosne i Hercegovine i zakonima radi osiguranja razvoja Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Program sadrži zakonodavne i analitičko-informativne aktivnosti Doma naroda. Ovaj program usklađen je sa Programom rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu u kojem su definirani strateški ciljevi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a koji su usmjereni u pravcu daljnjeg usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, očuvanja makroekonomske stabilnosti i jačanja budžetske odgovornosti, ekonomskih reformi, izgradnje i rekonstrukcije transportne, energetske i okolišne infrastrukture, nastavka reformi pravosuđa i javne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, jačanja saradnje sa organizacijama civilnog društva, te jačanja regionalne saradnje i koordinacije među kantonima.

 

U cilju efikasnije realizacije Programa rada u 2017. godini, Dom naroda poticat će saradnju sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine, Predstavničkim domom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednikom i potpredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalnim skupštinama, Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine, a prema potrebi i zakonodavnim tijelima Republike Srpske i Brčko Distrikta.

 

Program rada Doma naroda za 2017. godinu je planski dokument za 2017. godinu koji ostaje otvoren za sve opravdane dopune u skladu sa aktuelnom situacijom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Dom naroda će, prema potrebi, razmatrati ostvarivanje Programa rada za 2017. godinu, te poduzimati odgovarajuće mjere za njegovo izvršenje.

Osnovni ciljevi rada Doma naroda u 2017. godini bit će usmjereni na:

 

 • reforme društveno-ekonomskog sektora u nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine,
 • reforme u radnom i socijalnom sektoru, zdravstvenom sektoru, sektoru pravosuđa i javne uprave,
 • jačanje društvene pravednosti i stabilnosti Federacije Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na jačanje demokratskih odnosa i vladavine prava,
 • iniciranje i provođenje reformi iz usvojene reformske agende usklađenih sa potrebama Federacije Bosne i Hercegovine na putu evroatlanskih integracija, usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, te unapređivanje zakonodavnih procesa,
 • jačanje saradnje sa kantonalnim skupštinama,
 • kontinuiranu saradnju sa međunarodnim partnerima,
 • reformu i reorganizaciju unutrašnjeg uređenja Stručne službe Doma naroda i Zajedničke službe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Program rada Doma naroda za 2017. godinu sadrži tačke koje će biti smjernice za rad na sljedeći način:

 

 1. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine:
 • potvrđivanje amandmana na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, koje je donio visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu,
 • razmatranje prijedloga amandmana na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, koje je predložio Klub delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,
 • poduzimanje dostupnih aktivnosti za provedbu člana IV.A.2.6. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, koji je izmijenjen Amandmanom XXXIII. na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, a koji se odnosi na izbor nedostajućih delegata srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
 • razmatranje inicijativa za promjenu Ustava Federacije Bosne i Hercegovine dostavljenih u parlamentarnu proceduru;
 1. Dom naroda u toku 2017. godine razmotrit će zakone i druge akte utvrđene Planom normativnih aktivnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu;
 2. Dom naroda u toku 2017. godine razmatrat će zakone i druge akte ovlaštenih predlagača;
 3. Dom naroda u toku 2017. održat će tematske sjednice iz oblasti energetike i poljoprivrede. Također, prema potrebi, analizirat će se i ostala aktuelna ekonomska i društvena pitanja u Federaciji Bosne i Hercegovine radi ostvarivanja povoljnijeg pravnog, ekonomskog, socijalnog i političkog okruženja;
 4. Dom naroda u toku 2017. godine pristupit će izmjenama i dopunama Poslovnika o radu;
 5. Dom naroda u toku 2017. godine pristupit će izmjenama i dopunama svih akata kojima su uređena pitanja unutrašnjeg uređenja Stručne službe Doma naroda i Zajedničke službe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine radi ostvarivanja efikasnijeg i profesionalnijeg rada službi;
 6. Dom naroda nastavit će kontinuiranu saradnju sa kantonalnim skupštinama putem održavanja redovnih radnih sastanaka sa rukovodstvima;
 7. Dom naroda nastavit će održavati regionalnu međuparlamentarnu saradnju, kao i potpunu otvorenost i transparentnost djelovanja i koordinaciju u vezi sa inicijativama Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, nevladinog sektora i građana.
 8. Održavanje tematskih sjednica klubova delegata iz reda konstitutivnih naroda u Domu naroda;
 9. Dom naroda nastavit će održavati saradnju sa međunarodnim partnerima i delegacijom EU u Bosni i Hercegovini putem Twinning projekta i drugih projekata koji će osnažiti i unaprijediti zakonodavne procese u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

A. ZAKONODAVNA DJELATNOST

 

 • Dom naroda će u 2017. godini razmatrati nacrte i prijedloge zakona koje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uputi u parlamentarnu proceduru, a u skladu sa Programom rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

 

 • Razmatrat će se prijedlozi pristigli od predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, komisija i odbora Doma naroda, kantonalnih skupština, gradskih i općinskih vijeća.
 • Svi prijedlozi zakona bit će razmatrani kada stignu u parlamentarnu proceduru u skladu sa Poslovnikom i mogućnostima pravovremenog koordiniranja svih aktivnosti Kolegija vezano uz pripremu sjednica i pokretanje određenih pitanja za raspravu na klubovima delegata konstitutivnih naroda u Domu naroda, komisijama i odborima Doma naroda.

 

B. ANALITIČKO-INFORMATIVNA DJELATNOST

 

 • Dom naroda kao svoju značajnu aktivnost u 2017. godini posvetit će razmatranju analitičko-informativnih materijala za koje je predviđeno da ih dostavi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ili takvih materijala koji su od posebne aktuelnosti, a koje predlože za razmatranje predsjednik sa potpredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine, te pojedinačno delegati u Domu naroda ili radna tijela Doma naroda.

 

C. IZVJEŠTAJI O RADU

 

 • Dom naroda će u 2017. godini razmatrati sve izvještaje o radu koji su u nadležnosti Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a koje prethodno predloži Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i koje je predložila u svom operativnom planu, te će razmatrati izvještaje o radu koje tijela i institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine direktno podnose Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

DN broj: 02-02-1278/17                                            PREDSJEDAVAJUĆA

21. septembra 2017. godine                                           DOMA NARODA

S a r a j e v o                                                  PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

                                                                                           Lidija Bradara, s.r.

                                                                                                                                                    

 

 

BOSNA  I  HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE
DOM NARODA

 

                                                              KONAČNI  PRIJEDLOG SA 
                                                          USVOJENIM AMANDMANIMA

 

 

  

PROGRAM RADA
DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2008. GODINU

 

 

 

 

Sarajevo,  juli 2008. godine

 

 

 

 

UVOD

            Program rada Doma naroda Parlamenta Federacije BiH za 2008. godinu sadrži najznačajnija pitanja, kojima će se Dom naroda baviti u okviru svoje nadležnosti kroz godinu, te rokove i nosilaca zadanih aktivnosti koje se imaju provesti kroz za to predviđene procedure u okviru rada Doma naroda u 2008. godini.

Program sadrži zakonodavne i analitičko-informativne aktivnosti Doma naroda. Ovaj Program usklađen je sa Programom rada Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za 2008. godinu, te Operativnim planom rada Vlade Federacije BiH za 2008. godinu u kojem su istaknuti strateški ciljevi Vlade, a koji su usmjereni u pravcu stvaranja pretpostavki za jačanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvenog ekonomskog prostora u cilju snažnijeg privrednog razvoja, jačanja unutrašnje stabilnosti, te provođenja ukupnih reformi, prilagodbe i  ostvarenja uvjeta koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti na putu  pridruživanja Evropskoj uniji.

Dom naroda podupirat će Vladu Federacije BiH u procesu realiziranja Operativnog plana za 2008. godinu kako bi kvalitetno pravno uredili oblasti privrednog i društvenog života u Federaciji BiH, kao što su područja koja se prije svega odnose na: fiskalnu politiku, ekonomske odnose sa inozemstvom, robnu razmjenu, ino-ulaganja, servisiranje unutrašnjeg i vanjskog duga, energetiku, rudarstvo, industriju, poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, prostorno uređenje i okoliš, promet i komunikacje, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam, kulturu i sport, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, zaštitu branitelja, povratak izbjeglih i druge ovlasti iz nadležnosti Federacije, a koje nisu spomenute.

U cilju efikasnije realizacije Programa rada u 2008. godini Dom naroda Parlamenta Federacije BiH poticat će suradnju, kako sa Vladom Federacije BiH, tako i sa Predstavničkim domom Parlamenta Federacije, predsjednikom i potpredsjednicima Federacije BiH, kantonima, te Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine, a prema potrebi i sa parlamentom drugog entiteta.

 

 

 

A ZAKONODAVNA DJELATNOST 
  
I. FINANSIJE

 1. Zakon o deviznom poslovanju 
  rok: juli 2008.
 2. Zakon o lizingu 
  rok: juli 2008.
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak     rok: septembar 2008.
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima rok:septembar 2008.
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama
  rok: juli 2008.
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH
  rok: novembar 2008.
 7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću 
  rok: septembar 2008.
 8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH 
  rok: juni 2008.
 9. Propisi u vezi sa emisijom vrijednosnih papira koji se odnose na ratna potraživanja 
  rok: april 2008.
 10. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Federacije BiH
  rok: oktobar 2008.
 11. Zakon o finansijsko-informatičkoj agenciji 
  rok: oktobar 2008.
 12. Budžet Federacije BiH za 2009. godinu
  rok: decembar 2008.
 13. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2009. godinu
  rok: decembar 2008.
 14. Okvirni Budžet za period 2009.-2011. koji će biti pripreman od februara 2008. godine 
  rok: juni 2008.
 15. Zakon o Razvojnoj banci Federacije BiH  
  rok: maj 2008.
 16. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju unutrašnjeg duga
  rok: septembar 2008.

 

II. PRAVOSUĐE I UPRAVA

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama
  rok: III. kvartal 2008.
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku u Federaciji BiH 
  rok: III. kvartal 2008.
 3. Zakon o prestanku važenja Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa u vezi sa provedbom Zakona o notarima 
  rok: III. kvartal 2008.
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH 
  rok: IV. kvartal 2008.
 5. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji BiH 
  rok: III. kvartal 2008.
 6. Zakon o nasljeđivanju 
  rok: IV. kvartal 2008.
 7. Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije BiH
  rok: IV. kvartal 2008.
 8. Zakon o pomilovanju 
  rok: III. kvartal 2008.
 9. Zakon o tužilaštvima u Federaciji BiH 
  rok: III. kvartal 2008.
 10. Zakon o stvarnim pravima 
  rok: IV. kvartal 2008.
 11. Zakon o sudskoj policiji 
  rok: II. kvartal 2008.
 12. Zakon o odgojno-popravnim ustanovama za maloljetnike 
  rok: III. kvartal 2008.
 13. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici 
  rok: III. kvartal 2008.
 14. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima  i drugim tijelima federalne uprave 
  rok: III. kvartal 2008.
 15. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Federacije BiH 
  rok: III. kvartal 2008.
 16. Zakon o područjima općina u Federaciji BiH 
  rok: III. kvartal 2008.
 17. Zakon o federalnim jedinicama 
  rok: III. kvartal 2008.
 18. Zakon o proglašenju gradova 
  rok: III. kvartal 2008.
 19. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH 
  rok: III. kvartal 2008.
 20. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH 
  rok: III. kvartal 2008.
 21. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH
  rok: II. kvartal 2008.
 22. Zakon o ustanovama 
  rok: III. kvartal 2008.
 23. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima 
  rok: II. kvartal 2008.
 24. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o grbu i zastavi Federacije BiH 
  rok: III. kvartal 2008.
 25. Zakon o pravima nacionalnih manjina u Federaciji BiH 
  rok: II. kvartal 2008.

III. UNUTRAŠNJI POSLOVI I SIGURNOST

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima  Federacije BiH 
  rok: II. kvartal
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH
  rok: III. kvartal
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Federacije BiH 
  rok: IV. kvartal
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama za zaštitu ljudi i imovine
  rok: III. kvartal

IV. ENERGIJA, RUDARSTVO I INDUSTRIJA

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH
  rok: I. kvartal
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima 
  rok: I. kvartal
 3. Zakon o kontroli-reviziji privatizacije u Federaciji BiH 
  rok: III. kvartal
 4. Zakon o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Federaciji BiH 
  rok: IV. kvartal
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji 
  rok: III. kvartal
 6. Zakon o rudarstvu u Federaciji BiH
  rok: II. kvartal
 7. Zakon o geološkim istraživanjima u Federaciji BiH 
  rok: II. kvartal
 8. Zakon o Privrednoj komori Federacije BiH 
  rok: III. kvartal
 9. Zakon o nafti u Federaciji BiH 
  rok: III. kvartal
 10.  Zakon o plinu u Federaciji BiH 
  rok: III. kvartal
 11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od plemenitih metala 
  rok: III. kvartal

V. PROMET I KOMUNIKACIJE

 1. Zakon o RTV servisu Federacije BiH 
  rok: II. kvartal 2008.
 2. Zakon o cestama u Federaciji BiH
  rok: III. kvartal 2008.

VI. SOCIJALNA POLITIKA, RASELJENE OSOBE I IZBJEGLICE

 1. Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu 
  rok: II. kvartal
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu 
  rok: III. kvartal
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o raseljenim osobama u Federaciji BiH i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine
  rok: III. kvartal 2008.
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca 
  rok: II. kvartal
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba 
  rok: II. kvartal
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji penzionog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH 
  rok: III. kvartal
 7. Zakon o zaštiti porodice sa djecom 
  rok: IV. kvartal
 8. Zakon o socijalnoj zaštiti 
  rok: IV. kvartal
 9. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom 
  rok: IV. kvartal
 10. ocijalni program za ublažavanje materijalnog položaja najugroženijih kategorija stanovništva u Federaciji BiH
  rok: IV. kvartal 2008.
   

VII. PITANJA BRANITELJA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilačkih populacija 
  rok: II. kvartal
 2. Zakon o fondu branitelja 
  rok: III. kvartal

  
VIII. ZDRAVSTVO

 1. Zakon o transplantaciji
  rok: III. kvartal
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti
  rok: IV. kvartal
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
  rok: IV. kvartal
 4. Donošenje osnovnog Paketa prava zdravstvenih osiguranika 
  rok: IV.                                                                                                                                                            
 5. Reguliranje osnivačkih prava kliničkih centara 
  rok:IV. kvartal   
 6. Zakon o krvi
  rok: IV. kvartal 

  
IX. KULTURA I SPORT

 1. Zakon o omladinskom organiziranju u Federaciji BiH 
  rok: IV. kvartal
 2. Zakon o sportu Federacije BiH 
  rok: IV. kvartal

X. TRGOVINA

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli cijena
  rok: III. kvartal
 2. Odluka o kontroli cijena privrednih subjekata koji imaju monopolski 
  na tržištu u Federaciji BiH                                 
  rok:III. kvartal
 3. Odluka o usklađivanju cijena naftnih derivata u Federaciji BiH 
  rok:III. kvartal

XI.   PROSTORNO UREĐENJE 

 

XII. POLJOPRIVREDA, VODOPRIVREDA I ŠUMARSTVO

XIII. PODUZETNIŠTVO I OBRT

  
XIV. OKOLIŠ I TURIZAM  
B. ANALITIČKO-INFORMATIVNA DJELATNOST 
Dom naroda, kao svoju značajnu aktivnost u 2008. godini, posvetit će razmatranju analitičko-informativnih materijala za koje je predviđeno da ih dostavi Vlada Federacije ili takvih materijala koji su od posebne aktuelnosti, a koje predlože za razmatranje predsjednik sa potpredsjednicima Federacije BiH, te pojedinačno  delegati u  Domu naroda ili radna tijela Doma naroda. 
U Operativnom planu predviđeno je razmatranje analitičko-informativnih materijala iz gore spomenutih oblasti, koje će  Dom naroda pravovremeno razmatrati i nastojati da na taj način doprinese uređenju pojedine oblasti, donoseći odgovarajući akt, prema kojem bi svako resorno ministarstvo putem Vlade Federacije bilo u obavezi povratno informirati  Dom naroda o učinjenom napretku. 
Kroz analitičko-informativne materijale posebo će se sagledati dosadašnji proces privatizacije, investicijskih aktivnosti, ekonomskih indikatora, prostornog uređenja okoliša, obrazovanja, nauke, kulture, sporta, zaštite zdravlja građana, sigurnosne situacije, socijalnog statusa i dječije zaštite, stanje u oblasti raseljenih osoba i izbjeglica, sagledavanje penziono-invalidskog osiguranja i njihovog statusa, kao i pitanja branitelja i invalida Odbrambeno-oslobodilačkog rata.
Putem analiza i informacija pratit će se rad federalnih organa uprave, kao i suradnja sa Republikom Srpskom i Distriktom Brčko, te vidovi suradnje u pogledu harmonizacije entitetskog nivoa – Federacije i organa i tijela Bosne i Hercegovine, posebno istaknutih kroz strategiju razvoja Bosne i Hercegovine. 
Izvještaj ombdusmena Federacije BiH o stanju ljudskih prava u Federaciji BiH.

            Također, Dom naroda Parlamenta Federacije BiH razmatrat će Izvještaj Helsinškog odbora za ljudska prava u Bosni i Hercegovini o poštivanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.
  
C. IZVJEŠTAJI O RADU 
Dom naroda će u 2008. godini razmatrati sve izvještaje o radu koji su u nadležnosti Parlamenta Federacije BiH, a koje prethodno predloži Vlada Federacije  i koje je predložila u svom Operativnom planu, te razmatrati  izvještaje o radu koje organi i institucije u Federaciji direktno podnose Parlamentu Federacije BiH. 
Dom naroda će i samostalno u toku 2008. godine razmatrati sve prispjele materijale koje predlože ovlašteni predlagači, a to je, prije svih, Vlada Federacije, predsjednik i potpredsjednici Federacije BiH, radna tijela Doma naroda  i delegati u Domu naroda. 
* * *
Program rada u potpunosti ostaje otvoren za razmatranje i onih zakonskih, analitičko-informativnih i drugih materijala za kojima se ukaže potreba i budu predloženi od Ustavom i zakonima ovlaštenih predlagača. 
Dom naroda će kroz svoja radna tijela, klubove naroda, a prije svega Kolegij Doma naroda, i pojedinačno delegate, nastojati da se svi naprijed planirani zakonski i drugi akti razmatraju što je moguće više u redovnim procedurama, a ne po hitnom i skraćenom postupku, kako bi se i na taj način kroz širu raspravu u okviru Parlamenta Federacije BiH – Doma naroda ili kroz organiziranje javnih rasprava o pojedinim zakonima došlo do što kvalitetnijih rješenja u svim oblastima koje se njima uređuju.

 1. < >Odluka o usvajanju prostorne osnove za izradu prostornog plana  Federacije BiH  
  rok:IV. kvartalOdluka o pristupanju izradi prostornog plana područja posebnih obilježja Koridor VC 
  rok: I. kvartal                                              Odluka o utvrđivanju područja posebnih obilježja Vranica 
  rok: I. kvartalOdluka o pristupanju izradi prostornog plana područja posebnih obilježja Vranica 
  rok: II. kvartalOdluka o usvajanju prostorne osnove područja posebnih obilježja «Sliv rijeke Une» 
  rok: IV. kvartalOdluka o usvajanju prostorne osnove područja posebnih obilježja «Igman, Bjelašnica, Treskavica i kanjon Rakitnice (Visočica)» 
  rok: IV. kvartalZakon o poticajima za razvoj područja od posebne državne brige
  rok:IV. kvartalZakon o poticajima za razvoj brdsko-planinskih područja u Federaciji BiH 
  rok: IV. kvartalZakon o poljoprivrednom zemljištu 
  rok: III. kvartalZakon o stočarstvu 
  rok: III. kvartalZakon o veterinarstvu 
  rok: II. kvartalZakon o zaštiti zdravlja bilja u veterinarstvu 
    rok: III. kvartalZakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama 
  rok: III. kvartalZakon o organskoj proizvodnji
  rok: IV. kvartalZakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama 
  rok: III. kvartalZakon o izmjenama  Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva u Federaciji BiH 
  rok: III. kvartalZakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu 
  rok: II. kvartalZakon o organiziranju obrtnika 
  rok: II. kvartalZakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša 
  rok: III. kvartal
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka 
  rok: IV. kvartal
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode 
  rok: IV. kvartal
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom 
  rok: IV. kvartal
 5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama 
  rok: IV. kvartal
 6. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 
  rok: III. kvartal 
 7. Zakon o turističkoj djelatnosti 
  rok: III. kvartal
 8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promociji turizma u Federaciji BiH 
  rok: III. kvartal 
 9. Zakon o poticajima zaštite okoliša
  rok: III. kvartal