Nezavisni odbor je nezavisno tijelo Parlamenta Federacije koji je osnovan Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine. Osnovna funkcija Nezavisnog odbora je osiguranje nepristrasne, objektivne, kvalitetne i zakonite procedure imenovanja direktora i zamjenika direktora Federalne uprave policije lišene svakog političkog uticaja kao i osiguranje stručnog, objektivnog i nepristrasnog praćenja rada direktora i zamjenika direktora Federalne uprave policije.

Nezavisni odbor imenuje Parlament Federacije na prijedlog radnih tijela Predstavničkog doma i Doma naroda nadležnih za izbor i imenovanja, putem javnog konkursa, koji organiziraju i provode ta radna tijela.

Nezavisni odbor imenuje se na period od četiri godine i ima sedam članova.

Članovi Nezavisnog odbora biraju se među istaknutim stručnjacima iz oblasti pravnih, kriminalističkih ili drugih društvenih ili prirodnih nauka te  organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava ili drugih srodnih oblasti, s tim da najmanje jedan član Nezavisnog odbora mora biti diplomirani pravnik, odnosno osoba sa stečenom diplomom visokog obrazovanja pravne struke.

Nezavisni odbor obavlja sljedeće poslove:

 

 1. raspisuje i provodi javni konkurs za imenovanje direktora policije;
 2. vrši selekciju i predlaže listu kandidata za izbor direktora policije Vladi Federacije koju dostavlja posredstvom ministra;
 3. prati rad direktora policije i izvještava Parlament Federacije, Vladu Federacije i ministra o radu direktora policije;
 4. predlaže razrješenje direktora policije Vladi Federacije u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine;
 5. vodi prvostepeni disciplinski postupak protiv direktora policije i izriče disciplinske sankcije;
 6. prima, razmatra i postupa po podnesenim žalbama na rad direktora policije i o tome obavještava ministra i Vladu Federacije;
 7. donosi poslovnik o svom radu;

Nezavisni odbor obavlja i druge poslove koji su stavljeni u njegovu nadležnost propisane Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine i podzakonskim aktima.

Odlukom o imenovanju Nezavisnog odbora (''Službene novine Federacije BiH'', broj 40/18 od 25.5.2018. godine) u Nezavisni odbor su imenovani:
 

 1. Sead Bardak,
 2. Mirko Milićević,
 3. Amar Hadžiomerović,
 4. Enes Bezdrob,
 5. Zdenko Kovač,
 6. Branimir Orašanin i
 7. Elfada Gutić.

E - mail: nezavisni.odbor@parlamentfbih.gov.ba


 1. Poziv 1. sjednice Nezavisnog odbora
 2. Poziv 2. sjednice Nezavisnog odbora
 3. Poziv 3. sjednice Nezavisnog odbora
 4. Poziv 4. sjednice Nezavisnog odbora
 5. Poziv 5. sjednice Nezavisnog odbora
 6. Poziv 6. sjednice Nezavisnog odbora
 7. Poziv 7. sjednice Nezavisnog odbora
 8. Poziv 8. sjednice Nezavisnog odbora
 9. Poziv 9. sjednice Nezavisnog odbora
 10. Poziv 10. sjednice Nezavisnog odbora
 11. Poziv 11. sjednice Nezavisnog odbora
 12. Poziv 12. sjednice Nezavisnog odbora
 13. Poziv 13. sjednice Nezavisnog odbora
 14. Poziv 14. sjednice Nezavisnog odbora
 15. Poziv 15. sjednice Nezavisnog odbora
 16. Poziv 16. sjednice Nezavisnog odbora
 17. Poziv 17. sjednice Nezavisnog odbora
 18. Poziv 18. sjednice Nezavisnog odbora
 19. Poziv 19. sjednice Nezavisnog odbora
 20. Poziv 20. sjednice Nezavisnog odbora
 21. Poziv 21. sjednica Nezavisnog odbora
 22. Poziv 22. sjednica Nezavisnog odbora
 23. Poziv 23. sjednica Nezavisnog odbora,
 24. Poziv 24. sjednica Nezavisnog odbora,
 25. Poziv 25. sjednica Nezavisnog odbora,
 26. Poziv 26. sjednice Nezavisnog odbora,
 27. Poziv 27. sjednice Nezavisnog odbora,
 28. Poziv 28. sjednice Nezavisnog odbora,
 29. Poziv 29. sjednice Nezavisnog odbora,
 30. Poziv 30. sjednice Nezavisnog odbora,
 31. Poziv 31. sjednice Nezavisnog odbora,
 32. Poziv 32. sjednice Nezavisnog odbora,
 33. Poziv 33. sjednice Nezavisnog odbora,
 34. Poziv 34. sjednice Nezavisnog odbora,
 35. Poziv 35. sjednice Nezavisnog odbora,
 36. Poziv 36. sjednice Nezavisnog odbora,
 37. Poziv 37. sjednice Nezavisnog odbora,
 38. Poziv 38. sjednice Nezavisnog odbora,
 39. Poziv 39. sjednice Nezavisnog odbora,
 40. Poziv 40. sjednice Nezavisnog odbora,
 41. Poziv 41. sjednice Nezavisnog odbora,
 42. Poziv 42. sjednice Nezavisnog odbora,
 43. Poziv 43. sjednice Nezavisnog odbora,
 44. Poziv 44. sjednice Nezavisnog odbora,
 45. Poziv 45.sjednice Nezavisnog odbora,
 46. Poziv 46.sjednice Nezavisnog odbora,
 47. Poziv 47.sjednice Nezavisnog odbora,
 48. Poziv 48.sjednice Nezavisnog odbora,
 49. Poziv 49.sjednice Nezavisnog odbora,
 50. Poziv 50.sjednice Nezavisnog odbora,

5.4.2022. godine

PONOVNI  JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE  RAVNATELJA FEDERALNE UPRAVE POLICIJE

Aplikacioni obrazac možete preuzeti na ovom linku.

ili obratiti se zahtjevom na email adresu mirsad.talic@parlamentfbih.gov.ba


4.4.2022. godine

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA FEDERALNE UPRAVE POLICIJE
 

Aplikacioni obrazac možete preuzeti na ovom linku.

ili obratiti se zahtjevom na email adresu mirsad.talic@parlamentfbih.gov.ba


5.12.2018. godine

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE POLICIJE

 

Aplikacioni obrazac možete preuzeti na ovom linku.
 

ili obratiti se zahtjevom na email adresu mirsad.talic@parlamentfbih.gov.ba


3.8.2018. godine

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE ZAMJENIKA DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE POLICIJE

 

Aplikacioni obrazac možete preuzeti na ovom linku.
 

ili obratiti se zahtjevom na email adresu mirsad.talic@parlamentfbih.gov.ba