Dom naroda - Zajednička radna tijela Domova


 

Zajednička radna tijela oba doma Parlamenta Federacije BiH su:

1. Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju


Pored svojih stalnih radnih tijela, Dom naroda sa Predstavničkim domom obrazuje Zajedničku komisiju za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta, Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju i druga zajednička radna tijela u skladu sa odlukom koju donose oba doma Parlamenta.

Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju razmatra:

 • Javni izvještaj o reviziji Budžeta Federacije BiH i priprema izvještaj sa zaključcima, preporukama i prijedlozima za raspravu na sjednici oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
 • Godišnji izvještaj o poslovanju Ureda za reviziju i druge izvještaje Ureda koji se podnose Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine,
 • Godišnji izvještaj o poslovanju javnih preduzeća i institucija,
 • potrebu za specijalnim revizijama pojedinih budžetskih korisnika, o čemu zaključak donose Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
 • osigurava nadzor kvaliteta rada Ureda za reviziju, kao i druga pitanja iz rada Ureda za reviziju, utvrđena u Zakonu o reviziji Budžeta u Federaciji BiH.

 

U Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju izabrani su:
 

Iz Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:
 

 1. Ivica Pavković
 2. Marijan Klaić
 3. Miralem Galijašević
 4. Dženana Hodžić
 5. Mirsad Kacila
 6. Alma Kratina
 7. Elvir Karajbić
   

Iz Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:
 

 1. Aljoša Čampara
 2. Jasmin Duvnjak
 3. Tomislav Martinović
 4. Ivo Tadić
 5. Slađan Ilić
 6. Drago Puzigaća
 7. Aner Žuljević
   

2. Zajednička Komisija za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine


Zadatak Zajedničke komisije je da domovima uputi prijedlog za rješenje spornih pitanja nastalih zbog različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i to usaglašavanjem spornih odredbi zakona.

Članovi Zajedničke komisije za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine


Iz Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:
 

 1. Dario Knezović
 2. Mira Grgić
 3. Salko Zildžić
 4. Hajrudin Žilić
 5. Azra Hadžić
   

Iz Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:
 

 1. Alisa Hajdarović
 2. Senad Čeljo
 3. Damir Džeba
 4. Ivan Ivić
 5. Rasim Kantarević