Dom naroda - Zajednička radna tijela Domova


 

Zajednička radna tijela oba doma Parlamenta Federacije BiH su:

1. Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju


Pored svojih stalnih radnih tijela, Dom naroda sa Predstavničkim domom obrazuje Zajedničku komisiju za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta, Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju i druga zajednička radna tijela u skladu sa odlukom koju donose oba doma Parlamenta.

Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju razmatra:

  • Javni izvještaj o reviziji Budžeta Federacije BiH i priprema izvještaj sa zaključcima, preporukama i prijedlozima za raspravu na sjednici oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
  • Godišnji izvještaj o poslovanju Ureda za reviziju i druge izvještaje Ureda koji se podnose Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine,
  • Godišnji izvještaj o poslovanju javnih preduzeća i institucija,
  • potrebu za specijalnim revizijama pojedinih budžetskih korisnika, o čemu zaključak donose Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
  • osigurava nadzor kvaliteta rada Ureda za reviziju, kao i druga pitanja iz rada Ureda za reviziju, utvrđena u Zakonu o reviziji Budžeta u Federaciji BiH.

 

U Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju izabrani su:

 

Iz Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:

 


Stručni savjetnik
Edis Talović
Tel: 033/216-784

E-mail: edis.talovic@parlamentfbih.gov.ba

 

Iz Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:

1. Damir Džeba, predsjednik
2. Slađan Ilić
3. Tomislav Martinović
4. Tomislav Mandić
5. Vesna Saradžić
6. Muamer Zukić
7. Dževad Hadžić


Stručni savjetnik
Ana Popović
Tel: 033/666-681 
 

E-mail: ana.popovic@parlamentfbih.gov.ba

 

 

 

2. Zajednička Komisija za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine


Zadatak Zajedničke komisije je da domovima uputi prijedlog za rješenje spornih pitanja nastalih zbog različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i to usaglašavanjem spornih odredbi zakona.

Članovi Zajedničke komisije za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine


Iz Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:

 

Iz Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:

1. Vildana Bešlija, predsjednica
2.Haris Zahiragić
3. Ivana Zrimšek Šaravanja
4. Dragan Konta
5. Žarko Vujović


Almа Оmerović- Durgut
Tel:033/215-755

E-mail: alma.omerovic-durgut@parlamentfbih.gov.ba