Odbor za žalbe građana je nezavisno tijelo Parlamenta Federacije koji je osnovan Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine. Odbor čine tri člana, od kojih je jedan član državni službenik federalnih organa uprave, a dva člana predstavnici građana od kojih je jedan predsjedavajući Odbora.

 

Odbor imenuje Parlament Federacije na prijedlog radnih tijela Predstavničkog doma i Doma naroda nadležnih za izbor i imenovanja, putem javnog konkursa, koji organiziraju i provode ta radna tijela.

 

Mandat članova Odbora je četiri godine i ne može se obnoviti. Najmanje šest mjeseci prije isteka mandata pokrenut će se procedura za izbor novog Odbora.

 

Članovi Odbora biraju se iz reda istaknutih stručnjaka iz oblasti pravnih ili drugih društvenih nauka, sa najmanje pet godina radnog staža nakon sticanja visoke školske spreme, a predsjedavajući Odbora mora imati najmanje 10 godina radnog iskustva na pravnim poslovima rukovodećeg državnog službenika ili  kao sudija ili tužilac.

 

Rad Odbora ima za cilj osigurati objektivno i nepristrasno vođenje postupka u vezi sa izjavljenim žalbama na rad i ponašanje policijskih službenika, čime osigurava zaštitu ljudskih prava i sloboda.

 

Odbor je nadležan za obavljanje sljedećih  poslova:

 

1) prima, razmatra, procjenjuje i prosljeđuje žalbe na rad policijskih službenika Federalnog ministarstva i Uprave policije, izjavljenih od građana, pravnih lica i drugih subjekata;

2) podnosi zahtjev za pokretanje internog postupka protiv policijskog službenika  zbog povrede službene dužnosti;

3) izjavljuje žalbe na odluke disciplinske komisije u slučajevima kada je postupak pokrenut na zahtjev predsjedavajućeg  Odbora;

4) prati, nadzire predmete i interni postupak koje provodi Jedinica za profesionalne standarde;

5) prati i nadgleda izvršenje disciplinskih sankcija izrečenih od nadležnih disciplinskih tijela i provođenje tih disciplinskih sankcija kako bi se osigurala pravičnost i dosljednost, kao i svrha kažnjavanja;

6) prati i nadgleda da li Jedinica za profesionalne standarde  obavještava podnosioca žalbe o ishodu internog postupka u pisanoj formi;

7) vodi evidencije i baze podataka o žalbama  građana i rezultatima istrage  na osnovu kojih je pokrenut disciplinski, prekršajni ili krivični postupak;

8) zahtijeva dodatno izvođenje dokaza u internom postupka ako mišljenje Odbora nije jednako mišljenju Jedinice za profesionalne standarde;

9) prati i nadgleda je li Jedinica za profesionalne standarde dostavila izvještaj nadležnom tužilaštvu u slučaju kada postoji osnovana sumnja da se radi  o krivičnom djelu;

10) prati i nadgleda je li rukovodilac Jedinice za profesionalne standarde obavijestio podnosioca žalbe o ishodu predmetnog postupka;

11) inicira pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti protiv   policijskog službenika Federalnog ministarstva i Uprave policije koji bude odlagao, opstruirao  ili prikrivao informacije vezane uz bilo koju povredu službene dužnosti;

12) zahtijeva pokretanje disciplinskog postupka protiv istražitelja Jedinice za profesionalne standarde ili odgovornog voditelja zbog zloupotrebe ili zapostavljanja postupka;

13) vrši nadzor nad ostvarivanjem nezavisnosti u radu Jedinice za profesionalne standarde koji se odnosi na pokrenuti interni postupak;

14) dostavlja Nezavisnom odboru pritužbe koje se odnose na rad direktora policije;

15) daje mišljenje u slučaju premještaja istražitelja iz Jedinice za profesionalne standarde;

16) priprema i podnosi godišnji izvještaj o svom radu Parlamentu Federacije, Vladi Federacije i ministru, a prema potrebi i šestomjesečni izvještaj;

17) obavještava javnost o svom radu;

18) donosi poslovnik o svom radu i

19) obavlja i druge poslove propisane zakonom i podzakonskim propisima.


Stručna saaradnik
Nermin Porobić
Tel:033/203-653

E-mail: nermin.porobic@parlamentfbih.gov.ba

E - mail: odborza.zalbegradjana@parlamentfbih.gov.ba