Dom naroda - Stručna služba 


Stručna služba obavlja stručne, administrativno-tehničke i druge poslove u vezi s radom Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a naročito poslove koji se odnose na:
 

 • pripremanje programa rada Doma naroda i planova rada radnih tijela Doma naroda i zajedničkih radnih tijela oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i na praćenje njihovog izvršavanja;
 • pripremanje, sazivanje i održavanje sjednica Doma naroda i radnih tijela, pripremanje i izradu tekstova nacrta i prijedloga akata, izvještaja, mišljenja i zapisnika, kao i drugih analitičkih, informacionih i dokumentacionih materijala na zahtjev ili za potrebe Doma naroda, radnih tijela i delegata;
 • razmatranje prijedloga akata upućenih Domu naroda, u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom i pravnim sistemom Federacije Bosne i Hercegovine;
 • praćenje i izvršavanje poslova i zadataka koji za Stručnu službu proizilaze iz zaključaka Doma naroda i radnih tijela;
 • poslove informiranja javnosti o radu Doma naroda i radnih tijela, saradnja sa organima federalnih, kantonalnih i općinskih vlasti i organima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kao i druge stručno-tehničke, administrativne i druge opće poslove za potrebe Doma naroda i radnih tijela, ako ti poslovi nisu povjereni Zajedničkoj službi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
   

Stručna služba, u okviru svog djelokruga, pruža stručnu pomoć delegatima u njihovom radu u Domu naroda i radnim tijelima, osigurava im potrebnu dokumentaciju, daje obavještenja i informacije i osigurava druge uslove radi pripreme delegata za učestvovanje u radu Doma naroda i radnih tijela, te vrši administrativno-tehničke i druge poslove za klubove delegata u Domu naroda, ako ti poslovi nisu povjereni Zajedničkoj službi.
 

Stručna služba je dužna da stručno, odgovorno, djelotvorno, blagovremeno i racionalno vrši poslove iz svog djelokruga, u skladu sa Poslovnikom Doma naroda i poslovnicima radnih tijela, programom rada Doma naroda i planovima rada radnih tijela.

U vršenju poslova i zadataka iz svog djelokruga, Stručna služba je dužna da postupa u skladu sa Ustavom, zakonom, smjernicama i zaključcima Doma naroda i radnih tijela i njima je odgovorna za svoj rad.
 

Stručna služba Doma naroda:
 

RUKOVODILAC STRUČNE SLUŽBE - SEKRETAR DOMA NARODA

Izmir Hadžiavdić, sekretar
Tel:033/203-246,
Fax:033/205-547

E-mail: izmir.hadziavdic@parlamentfbih.gov.ba

 

Ured sekretara


Kabinet predsjedavajućeg:
 

Tomislav Martinović, predsjedavajući
Tel: 033/666-681 
Fax: 033/223-622 
E-mail: tomislav.martinovic@parlamentfbih.gov.ba
E-mail: ured.predsjedatelja@parlamentfbih.gov.ba
 

 • Ivan Buda, šef Kabineta, pomoćnik sekretara Doma naroda
  E-mail: ivan.buda@parlamentfbih.gov.ba
  Tel: 033/220-532
   
 • Stručni savjetnik u Uredu - Kabinta predsjedavajućeg i potpredsjedavajućih
   
 • administrativno-tehnički sekretar -
 • Tel: 033/666-681
  Fax:033/223-622

Kabinet potpredsjedavajućeg:
 

Aljoša Čampara, potpredsjedavajući
Tel:033/ 664-893 
Fax:033/ 203-249 
E-mail: aljosa.campara@parlamentfbih.gov.ba
 

 •   - administrativno-tehnički sekretar

E-mail: 

Tel: 033/664-893
Fax:033/203-249


Kabinet potpredsjedavajućeg:

,potpredsjedavajući
Tel: 033/407-991
Fax:033/222-667
E-mail:

 • Sanja Hrelja - administrativno-tehnički sekretar

E-mail: sanja.hrelja@parlamentfbih.gov.ba

Tel: 033/223-051
Fax:033/222-667


Odnosi s javnošću:
 

 •  - viši stručni saradnik za odnose s javnošću 

Е-mail: 

Tel: 033/666-681
Fax:033/223-622