Neovisni odbor je neovisno tijelo Parlamenta Federacije koji je utemeljen Zakonom o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine. Osnovna funkcija Neovisnog odbora je osiguranje nepristrasne, objektivne, kvalitetne i zakonite procedure imenovanja direktora i zamjenika direktora Federalne uprave policije lišene svakog političkog ujecaja kao i osiguranje stručnog, objektivnog i nepristrasnog praćenja rada ravnatelja i zamjenika ravnatelja Federalne uprave policije.

Neovisni odbor imenuje Parlament Federacije na prijedlog radnih tijela Zastupničkog doma i Doma naroda mjerodavnih za izbor i imenovanja, putem javnog natječaja, koji organiziraju i provode ta radna tijela.

Neovisni odbor imenuje se na razdoblje od četiri godine i ima sedam članova.

Članovi Neovisnog odbora biraju se među istaknutim stručnjacima iz oblasti pravnih, kriminalističkih ili drugih društvenih ili prirodnih znanosti te  organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava ili drugih srodnih oblasti, s tim da najmanje jedan član Neovisnog odbora mora biti diplomirani pravnik, odnosno osoba sa stečenom diplomom visokog obrazovanja pravne struke.

Neovisni odbor obavlja sljedeće poslove:

 

 1. raspisuje i provodi javni natječaj za imenovanje ravnatelja policije;
 2. vrši selekciju i predlaže listu kandidata za izbor ravnatelja policije Vladi Federacije koju dostavlja posredstvom ministra;
 3. prati rad ravnatelja policije i izvješćuje Parlament Federacije, Vladu Federacije i ministra o radu ravnatelja policije;
 4. predlaže razrješenje ravnatelja policije Vladi Federacije u skladu sa Zakonom o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine;
 5. vodi prvostupanjski disciplinski postupak protiv ravnatelja policije i izriče disciplinske sankcije;
 6. prima, razmatra i postupa po podnesenim žalbama na rad ravnatelja policije i o tome obavješćuje ministra i Vladu Federacije;
 7. donosi poslovnik o svom radu;

Neovisni odbor obavlja i druge poslove koji su stavljeni u njegovu mjerodavnost propisane Zakonom o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine i podzakonskim aktima.

Odlukom o imenovanju Neovisnog odbora (''Službene novine Federacije BiH'', broj 40/18 od 25.5.2018. godine) u Neovisni odbor su imenovani:
 

 1. Sead Bardak,
 2. Mirko Milićević,
 3. Amar Hadžiomerović,
 4. Enes Bezdrob,
 5. Zdenko Kovač,
 6. Branimir Orašanin i
 7. Elfada Gutić.

E - mail: nezavisni.odbor@parlamentfbih.gov.ba