Javni konkurs za imenovanje zamjenika direktora Federalne uprave policije

Sarajevo,


03.08.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

PARLAMENT FEDERACIJE BIH

NEZAVISNI/NEOVISNI ODBOR

 

Na osnovu čl. 51. do 55. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 81/14), člana 3. Pravilnika o postupku izbora, ocjenjivanja i razrješenja direktora i zamjenika direktora Federalne uprave policije, broj: 04/2-02-1157/18 od 2. 7. 2018. godine i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje zamjenika direktora Federalne uprave policije broj: 04/2-02-1157/18 od 2. 7. 2018. godine, Nezavisni/Neovisni odbor, o b j a v lj u j e

 

JAVNI KONKURS

ZA IMENOVANJE ZAMJENIKA

DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE POLICIJE

 

1. Zamjenik direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova ( u daljem tekstu: Federalna uprava policije) - broj izvršilaca: 1 (jedan).

Direktor Federalne uprave policije ima jednog zamjenika koji pomaže direktoru u rukovođenju Federalnom upravom policije, što se utvrđuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Pri imenovanju direktora i zamjenika direktora Federalne uprave policije vodi se računa o nacionalnoj pripadnosti. Zamjenik direktora za svoj rad odgovora direktoru Federalne uprave policije.

 

2. Opis poslova - obavlja poslove propisane u članu 45. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 81/14) i to:

 

- Zamjenik direktora Federalne uprave policije pomaže direktoru Federalne uprave policije u obavljanju poslova iz nadležnosti Federalne uprave policije koje mu odredi direktor policije, a u njegovom odsustvu obavlja sljedeće poslove: ako direktor Federalne uprave policije zbog isteka mandata, razrješenja sa dužnosti, ostavke, bolesti, odsustva ili drugog stvarnog ili pravnog razloga nije u mogućnosti obavljati dužnost rukovođenja Federalnom upravom policije, tu dužnost obavljat će zamjenik direktora policije sve dok direktor policije ne bude u stanju ponovo preuzme svoju dužnost ili dok se ne imenuje novi direktor Federalne uprave policije. Zamjenik direktora Federalne uprave policije preuzima dužnost direktora policije dan nakon donošenja rješenja o razrješenju sa dužnosti, prihvatanjem ostavke ili istekom mandata direktora Federalne uprave policije.

- Ako je i zamjenik direktora Federalne uprave policije spriječen obavljati navedene poslove, zbog pravnih ili drugih razloga, direktora Federalne uprave policije zamjenjuje rukovodilac organizacione jedinice u kojoj se obavljaju poslovi kriminalističke policije sve dok direktor policije ne bude u stanju ponovo preuzeti svoju dužnost ili dok se ne imenuje novi direktor policije.

- Zamjenik direktora Federalne uprave policije odgovara ministru i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine kada zamjenjuje direktora policije u obavljanju gore navedenih poslova.

 

3. Kandidat za zamjenika direktora Federalne uprave policije treba da ispunjava sljedeće opće i posebne uvjete:

 

- državljanin je Bosne i Hercegovine;

- ima visoku stručnu spremu najmanje VII. stepena obrazovanja ili završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja;

- zdravstveno je sposoban za obavljanje dužnosti i zadataka;

- ima najmanje tri godine iskustva u činu glavnog inspektora ili višem činu;

- nije mu izrečena krivična sankcija;

- protiv njega nije potvrđena optužnica;

- na njega se ne odnose odredbe člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

- za vrijeme raspisivanja javnog konkursa, kao i za vrijeme trajanja mandata iz člana 48. stav (1) ovog zakona, ne ispunjava zakonom predviđene uvjete za penzionisanje;

- nije bio član političke stranke niti je bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou niti je bio postavljen na bilo koju poziciju u organima vlasti od političke stranke u posljednjih pet godina;

- da nije, niti je bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u posljednjih pet godina;

- da nije disciplinski kažnjavan za povrede službene dužnosti, osim lakših povreda službenih dužnosti.

 

4. Kandidati za zamjenika direktora Federalne uprave policije uz prijavu na Javni konkurs su dužani dostaviti sljedeće dokaze (orginal ili ovjerene fotokopije):

 

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od tri mjeseca),

- Dokaz o stručnoj spremi i rješenje o dodjeljivanja čina glavnog inspektora policije ili višem činu,

- Ljekarsko uvjerenje (ne starije od tri mjeseca),

- Uvjerenje poslodavca da je kandidat proveo najmanje tri godine u činu glavnog inspektora ili višem činu,

- Ovjerena izjava kandidata da se na njega se ne odnose odredba člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- uvjerenje/potvrda poslodavca kod kojeg je kandidat zaposlen da za vrijeme raspisivanja javnog konkursa, kao i za vrijeme trajanja mandata iz člana 48. stav (1) ovog zakona, ne ispunjava zakonom predviđene uvjete za penzionisanje,

- izvod iz matične evidencije Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o stažu osiguranja i penzijskom stažu,

- uvjerenje/potvrda poslodavca da nije disciplinski kažnjavan za povrede službene dužnosti, osim lakših povreda službenih dužnosti,

- Ovjerene izjave kandidata da:

- nije bio član političke stranke niti je bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou niti je bio postavljen na bilo koju poziciju u organima vlasti od političke stranke u posljednjih pet godina,

- da nije, niti je bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u posljednjih pet godina.

 

U postupku izbora kandidata za zamjenika direktora Federalne uprave policije, Nezavisni odbor pored obavljenog razgovora (intervjua) posebno cijeni slijedeće kriterije: dostavljeni prijedlog plana i programa rada za vrijeme trajanja svog mandata; stručno usavršavanje i godine policijskog iskustva na rukovodećim radnim mjestima.

 

Dokaze o stručnom usavršavanju kandidati dostavljaju uz prijavu na Javni konkurs.

 

Dokaze da kandidatu nije pravomoćnom presudom izrečena krivična sankcija i da protiv kandidata nije pokrenut postupak i potvrđena optužnica u skladu sa zakonima o krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini, Nezavisni odbor će zatražiti službenim putem od nadležnih institucija, za predložene kandidate.

 

U slučaju da u dostavljenim dokazima, postoje određene nejasnoće u pogledu ispunjavanja nekih propisanih opštih i posebnih uslova ovoga Javnog konkursa, Nezavisni odbor zadržava pravo da službenim putem zatraži o tome odgovarajuće pojašnjenje ili mišljenje od nadležnih organa, kao i dostavu odgovarajućih akata kao dokaza.

 

5. Mandat zamjenika direktora Federalne uprave policije traje četiri godine i može se samo jednom uzastopno obnoviti.

 

6. Kandidat za zamjenika direktora Federalne uprave policije daje pisanu izjavu o svom imovinskom stanju, koja će biti dostupna javnosti.

 

7. Proces selekcije i imenovanja zamjenika direktora Federalne uprave policije obuhvata: Nezavisni odbor razmatra prijave kandidata, provjerava dokumentaciju kandidata te u skladu sa propisanim uvjetima iz člana 54. ovog Zakona o unutrašnjm poslvima Federacije BiH i pravilnika iz člana 63. ovog zakona, utvrđuje listu od najmanje tri kandidata koji ispunjavaju sve uvjete konkursa i koji imaju najbolje uvjete za zamjenika direktora policije, koju posredstvom ministra dostavlja Vladi Federacije.

 

7. Prijavu za Javni konkurs (aplikacioni obrazac) kandidati mogu preuzeti na web stranici Doma naroda i Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

 

8. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave na Javni konkurs neće biti razmatrane.

 

Prijave sa dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta sadržanih u Javnom konkursu kandidati su dužni dostaviti isključivo poštom preporučeno na adresu:

 

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

NEZAVISNI ODBOR

(sa naznakom „ NE OTVARATI“, Prijava za Javni konkurs za imenovanje zamjenika direktora Federalne uprave policije)

 

Aplikacioni obrazac možete preuzeti na ovom linku.