Nastavak 11. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


14.04.2016.

1
Prijedlog  zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, usvojen je jučer, u nastavku 11. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

Dom naroda prihvatio je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti i Nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

2
Prihvaćen je Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Federacije BiH za 2015.  godinu, za period 1.1.- 31.12. 2015., sa:
-Tabelarnim pregledom odluka o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu, za period 1.1.- 31.12. 2015.;
-Tabelarnim pregledom rješenja o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve premijera i zamjenika premijera“ Budžeta Federacije BiH za 2015., za period 1.1.- 31.12. 2015.;
-Tabelarnim pregledom odluka o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu, za period 1.1.- 31.12. 2015. godine, po budžetskim  korisnicima.

3
Nije prihvaćen Analitički izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za  2014. godinu, kao ni godišnji finansijski izvještaji Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH, za period 1.1.2015. - 31.12.2015. godine.