2. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


14.06.2023.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na Drugoj redovnoj sjednici, 26. juna 2023. godine u Sarajevu, usvojio je prijedloge zaključaka koji proizilaze iz presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine U-22/21 od 21. 3. 2023. i U-19/22 od 5. 4. 2023. godine.

Također, usvojen je i Izvještaj o izvršenju programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2022. godinu.

Dom naroda verificirao je mandate novoizabranim delegatima Saši Lukiću, Almiru Doriću i Enesu Bešteku umjesto Igora Stojanovića, Nihada Uka i Kenana Magode kojima su, radi izbora na druge funkcije, prestali mandati u Domu naroda.

Sa dnevnog reda povučeni su Prijedlog zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o električnoj energiji FBiH i Prijedlog zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Dom naroda primio je k znanju odluke o davanju prethodne saglasnosti na pravila ustanova za socijalno zbrinjavanje, i to:
a) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje, odgoj i obrazovanje - Sarajevo,
b) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu - Ljubuški,
c) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu - Bakovići,
d) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje - Pazarić,
e) Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu - Drin.

Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, primljen je k znanju, kao i Izvještaj predsjednika Federacije BiH o donesenim odlukama o pomilovanju pravosnažno osuđenih osoba u 2022. godini, uz koji je usvojen Zaključak delegata Irfana Čengića.

Informacija o stanju sigurnosti - kriminaliteta na području Federacije BiH za period januar - decembar 2022. godine, Kvartalni izvještaj o dugu Q4/2022 te Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (6M) na dan 25.4.2023. godine, primljeni su k znanju.