1. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


07.05.2019.

Na 1. vanrednoj sjednici održanoj 16.5.2019. godine, Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je dao saglasnost na Rebalans Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu i na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu. Tom prilikom, donesen je Zaključak kojim je zaduženo resorno ministarstvo da izradi analizu funkcioniranja Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine i sačini plan razvoja i reorganizacije Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine i dostavi ga Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

Dom naroda je primio k znanju Godišnji plan zaduživanja za 2019. godinu, Strategiju upravljanja dugom 2019. – 2021. godine, Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2019, Informaciju o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12. 2018. godine i Odluku o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

Usvojeni su Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, Izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Fonda za profesionalnu rehabiltaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2018. godinu, kao i Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juli – decembar 2018. godine.

Nisu prihvaćeni Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu, Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 1.1. do 31.12. 2018. godine i Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

Donešena je Odluka o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova privremenog Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.