23. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


16.07.2018.

Zakazana  23. sjednica  Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 26. jula 2018. godine u 11 sati.

Za 23. sjednicu predlažen slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica - hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagateljica: Lidija Bradara, delegatkinja u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH) - hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine - hitni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine - skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o mirnom rješavanju radnih sporova,
 6. Nacrt zakona o dopunama Zakona o lovstvu,
 7. Nacrt zakona o zaštiti prijavilaca korupcije u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju,
 9. Nacrt zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju,
 10. Nacrt zakona o slobodnim zonama u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 11. Nacrt zakona o elektronskom potpisu Federacije Bosne i Hercegovine,
 12. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 13. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima,
 14. Prijedlog odluke o potvrđivanju odluka premijera Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju federalnog pravobranioca i zamjenika federalnog pravobranioca,
  Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja zamjenika federalnog pravobranioca,
 15. Prijedlog odluke o razrješenju jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine,
 16. Prijedlog odluke o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine,
 17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2018.godinu (konsolidovani), Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu - (Anex I) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu,
 18. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godine,
 19. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 1.1. – 31.12.2017. godine i Izvještaj o radu Federalne uprave policije za 2017. godinu,
 20. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2017. godinu i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2017. godinu,
 21. Izvještaj Upravnog odbora o poslovanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2017.godinu i Izvještaj o radu Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2017 godinu,
 22. Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu,
 23. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu,
 24. Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu,
 25. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1. – 31.12. 2017. godine,
 26. Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2017. godinu,
 27. Izvještaj o stanju poljoprivrede (Zeleni izvještaj) u 2017. godini.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.