AKT/ PREGLEDAČ

(Povučen) Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021-2027., broj: 02-02-581/23 od 27.1.2023. godine

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT