AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o poslovanju  Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu sa Informacijom o subjektima bankarskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12.2018. godine i
Izvještaj o radu samostalnog odjela Ombudsmena za bankarski sistem Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT