AKT/ PREGLEDAČ

Odluka  o davanju prethodne saglasnosti na Pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje,  zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje –Pazarić,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT