AKT/ PREGLEDAČ

lnformacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Tušnica Privrednog društva Winter Wind d.o.o. Tomislavgrad, sa Prijedlogom zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole  privrednom društvu Winter Wind d.o.o. Tomislavgrad,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zaključak o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu Winter Wind d.o.o. Tomislavgrad,  (PD – 2. redovna sjednica 15.3.2023. godine i DN – 1. sjednica 30.3.2023. godine) „Službene novine Federacije BiH“ broj: 25/23