Наставак 21. ванредне сједница Дома народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине

Sarajevo,


05.06.2014.

 • U roku 30 dana formirati tim za koordinaciju revizije u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i revizorskog tima za koordinaciju.
 • U roku 30 dana izvršiti usklađivanje sastava revizorskih timova u skladu sa odredbama Zakona i Pravilnika o formiranju i radu revizorskih timova za kontrolu i revizorskog tima za koordinaciju.
 • Izvršiti usklađivanje svih zakona koji reguliraju boračku oblast sa presudama Ustavnog suda FBiH i bez odgađanja otkloniti sve posljedice koje su nastupile do presuda Ustavnog suda FBiH.
 • U dogovoru sa Vladom Zapadnohercegovačkog kantona, u roku 15 dana ukloniti prepreke reviziji, izvršiti povrat pečata u grupe za vojnu evidenciju i uspostaviti isplate korisnicima invalidnina sa područja ovog kantona.
 • Do 31. jula 2014. godine izraditi zakon o jedinstvenom registru pripadnika Oružanih snaga i korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, koristeći preciznu ratnu evidenciju svih boračkih kategorija, i uputiti ga u parlamentarnu proceduru.
 • U roku 45 dana dostaviti Parlamentu FBiH nacrt zakona o demobilisanim borcima.
 • Do 15. jula 2014. godine u parlamentarnu proceduru uputiti zakon o izmjenama i dopunama Zakona o povoljnijem penzionisanju boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 • Zadužuje se Vlada FBiH da u dogovoru sa kantonalnim vladama donese program zapošljavanja boračke populacije.
 • U roku 60 dana pokrenuti procedure popune upražnjenih mjesta u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u skladu sa popisom stanovništva BiH iz 1991. godine. Popunu izvršiti u skladu sa odredbom člana 7. Zakona o pravima branilaca.
 • U roku 30 dana pristupiti izmjenama Zakona o pravima branilaca i njihovih porodica na način da se u postupku utvrđivanja stepena invaliditeta za ranjene i zarobljene tokom rata ne može utvrditi postotak invalidnosti manji od 20%.
 • U skladu sa međunarodnim ugovorom između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata hitno će okončati dostavu podataka traženih od Zavoda mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske.
 • Do 31. jula 2014. godine dostaviti Parlamentu FBiH informacije o stanju zaposlenosti pripadnika boračke populacije u odnosu na ukupan broj zaposlenih u javnim preduzećima, javnim ustanovama, organima i tijelima uprave na nivou Federacije sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine.
 • U roku 90 dana pristupiti izradi i dopuni postojećih zakonskih rješenja iz oblasti boračko - invalidske zaštite kako bi se ispravio diskriminatorski odnos prema braniocima koji nisu ostvarili svoja prava.
 • Rad organizacionih jedinica Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata uskladiti sa odredbama Zakona o federalnim ministarstvima.
 • Ovi zaključci bit će objavljeni u „Službenim novinama FBiH“. 
  Podsjećamo, prije donošenja i usvajanja zaljučaka obavljena je rasprava o stanju prava boračke populacije. Dom je razmotrio Informaciju o stanju prava boračke populacije sa Analizom primjene Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko - invalidske zaštite za period juli 2010. - 31. mart 2014. godine (član 11. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko - invalidske zaštite (Službene novine Federacije BiH“, broj 82/09), nakon čega su klubovi naroda (Klub Hrvata i Klub Bošnjaka) predložili zaključke. 
  Zaključci usvojeni na 21. vanrednoj sjednici Doma naroda rezultat su rada Komisije za usaglašavanje zaključaka u sastavu: Zijat Mušić, u ime kluba delegata bošnjačkog naroda, Ivo Tadić, u ime kluba delegata hrvatskog naroda, Zoran Jovanović, u ime kluba delegata srpskog naroda, i Ismar  Bratić, u ime Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.