20. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


27.02.2014.

Nakon opsežne raprave Dom naroda je sa 41 glasom za i jednim suzdržanim, usvojio sljedeće zaključke:

  • Očuvanje ustavnog i demokratskog poretka, sigurnost građana i imovine treba biti glavni prioritet djelovanja svih institucija, medija i pojedinaca;
  • Potrebno je osigurati ustavno pravo na mirne proteste, ali i osigurati funkcioniranje svih institucija i javnih službi uključujući neometano odvijanje saobraćaja;
  • Zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine da sačini Analizu funkcioniranja policijskih struktura i utvrdi odgovornost rukovodilaca zbog propusta u provođenju zakona, te predloži efikasan mehanizam koji će jasno definirati nadležnosti i odgovornosti;
  • Istrajati na otkrivanju počinilaca i organizatora počinjenja krivičnih djela tokom protesta i na efikasnom procesuiranju;
  • Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zahtijeva od tužilaštava u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini da prioritetno procesuiraju  sve predmete koji se odnose na privatizacijski i opći  privredni kriminal, te korupciju, a od sudskih organa traži da efikasno rješavaju ove predmete u skladu sa zakonima i javnim interesom i da informiraju Dom naroda o poduzetim aktivnostima;
  • Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine obavezuje se da će u narednom periodu prioritetno raditi na zakonskoj regulativi u oblasti primanja i naknada u ukupnome javnom sektoru, u oblasti socijalne politike, ekonomije, sigurnosti, s fokusom na izmjene zakonske regulative radi poboljšanja položaja građana, efikasnosti i odgovornosti  institucija javne vlasti. Nalaže se Vladi Federacije Bosne i Hercegovine da pripremi odgovarajuće prijedloge zakona i drugih akata iz navedenih oblasti.