24. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


23.05.2014.

 • Dom naroda Parlamenta FBIH zahtijeva od Vlade FBiH i svakog ministarstva FBiH, javnih preduzeća, uprava i agencija u FBiH, da odmah i prioritetno, u okviru svojih nadležnosti poduzmu neophodne mjere saniranja posljedica prirodne nesreće u Federaciji BiH, izrade nove planove sistema zaštite od prirodnih nesreća te iste dostave Parlamentu FBiH.
 • Zadužuje se Vlada FBiH za koordinaciju pomoći ugroženim područjima, s ciljem najdirektnije saradnje s vladama kantona na ugroženim područjima. Držimo nužnim da treba posebno definirati karatkoročne i dugoročne mjere oporavka i revitalizacije poplavama ugroženih područja.
 • Dom naroda podržava inicijativu Zastupničkog doma Parlamenta FBiH kojom traži od Agencije za bankarstvo Federacije BiH, i svih banaka koje posluju na području Federacije BiH, da za sva pravna i fizička lica koja su nastradala i pretrpila značajnu štetu u poplavama koje su se dogodile u proteklom periodu, urade reprogramiranje kreditnih obaveza za te osobe i poduzetnike u otplati glavnice kredita za najmanji rok od godinu dana do dvije godine i da se otplata kredita pomjeri za naredne dvije godine. Predlaže se Parlamentu Federacije BiH da zatraži od Vlade Federacije BiH da Odluku o raspodjeli sredstava od GSM licence stavi van snage i da se izvrši revizija te Odluke u smislu da se sredstva usmjere na poplavljena područja.
 • U cilju što uspješnijeg organiziranja donatorske konferencije s međunarodnim predstavnicima, pozivamo sve nivoe vlasti na što konkretniju saradnju u cilju dobivanja  neophodnih finansijskih sredstava za obnovu pogođenih područja.
 • Tražimo da se značajan dio sredstava predviđenih za programe poticaja poljoprivredne proizvodnje prenamjeni, te isti usmjeri u sanaciju šteta i obnovu poljoprivredne proizvodnje na ugroženim područijma.
 • Zadužuje se Vlada FBiH da mjesečno informira Dom naroda Parlamenta FBiH o pruženoj pomoći i sanaciji šteta ugroženim područjima. Predlaže se Domu naroda da se ova informacija razmatra kao prva tačka dnevnog reda svake naredne sjednice kako bi se osigurala transparentnost pri dodjeli pomoći i spriječile zloupotrebe.
 • Zadužuje se Vlada FBiH da, u roku od deset dana od dana usvajanja ovih zaključaka, pripremi po hitnoj proceduri Prijedlog zakona o osnivanju Fonda za elementarne nepogode u Federaciji BiH.
 • Traži se od policijskih i inspekcijskih organa u Federaciji BiH da spriječe svako moguće profiterstvo i zloupotrebljivanje novonastale situacije.
 • Preporučuje se nadležnim organima da u što kraćem roku razmotre mogućnost dodjele građevinskog zemljišta bez naknade u područjima u kojima je uništena imovina građana.
 • Kolegij Doma naroda preporučuje da se iz obračuna plaće za mjesec maj izdvoji iznos od 10% primanja zastupnika, te da se ta sredstva uplate na račun Fonda ili po izboru zastupnika kao pomoć osobama u ugroženim područjima.
 • Ovi zaključci bit će objavljeni u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Dom naroda usvojio je Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu. Dom naroda  dao je saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu i na Odluku o izvršavanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu.