Nastavak 18. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


06.06.2022.

Prije nastavka rada 18. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, danas u Sarajevu, delegati su odali počast minutom šutnje nedavno preminulim delegatima, Segmedini Srna Bajramović i Anelu Šahinoviću.

Potom je sjednica nastavljena i delegati nisu prihvatili Nacrt zakona o dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH (predlagač: Ivo Tadić, delegat u Domu naroda), kao ni izvještaje o poslovanju JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu; JP „Hrvatske pošte“ d.o.o. Mostar za 2018. godinu, „BH Telecom“ d.d. Sarajevo za 2018. godinu; JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za 2018. godinu niti Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2019. godinu.

K znanju su primljeni: Dokument okvirnog budžeta Federacije BiH za period 2021. - 2023. godine, Dokument okvirnog budžeta za period 2022. - 2024. godine, Izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisije obveznica (Aukcija 27.4.2021. godine - 7Y - 30 mil.), Revidirani godišnji plan zaduživanja za 2020. godinu, Godišnji plan zaduživanja Federacije BiH za 2021. godinu, Informacija o Srednjoročnoj strategiji razvoja poljoprivredog sektora u FBiH (2015. - 2019., produžena do kraja 2021.godine) i njenoj primjeni u u 2022. godini, informacije o vanjskom i unutrašnjem dugu FBiH na dane 31.12.2019. i 31.12.2020. godine te informacije o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH za periode januar - juni. i juli - decembar 2020. godine.