3. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


18.12.2019.

Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i Projektu između Kreditanstalt fur wiederaufbau Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Javnog preduzeća „Elektroprivreda HZ HB“, d.d. Mostar za realizaciju Projekta rehabilitacija i modernizacija crpno - akumulacijske hidroelektrane Čapljina i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalnoj bolnici Zenica, prihvaćeni su jučer na 3. vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. To su, ujedno, bile jedine tačke predviđene za razmatranje u okviru ove sjednice, a odmah po njenom završetku otvorena je 4. redovna sjednica na kojoj je usvojen Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu te Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta za 2020. i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također, Dom je usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federacije BiH, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, Zakon o izmjeni zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, Odluku o davanju saglasnosti na finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i Procjenu plana za 2021. i 2022. godinu te Odluku o izvršavanja Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu. Dom naroda jučer je dao saglasnost na odluke o Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2020. godinu; o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2020. godinu; o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog zavoda PIO/MIO za 2019. godinu, kao i, Finansijski plan - budžet FERK-a za 2019. godinu, Finansijski plan - budžet FERK-a za 2020. godinu, a prihvaćeni su i Nacrt Zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji Bosne i Hercegovine, Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom (predlagač: Aljoša Čampara, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH) te Nacrt zakona o sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nacrt zakona o podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine skinut je s dnevnog reda zbog neprisustva predlagača nakon čega je sjednica prekinuta. O terminu nastavka bit ćete blagovremeno obaviješteni.

Također, na jučerašnoj 4. redovnoj sjednici verificiran je mandat novoizabranom delegatu Doma naroda, Aleksandru Štrbcu.