Nastavak 18. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


14.11.2013.

O B A V I J E S T o  nastavku 18. sjednice Doma naroda 
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

            Obavještavam Vas da će se nastavak 18. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održati  u četvrtak, 14. novembra 2013. godine u 10 sati.

            Preostale tačke dnevnog reda:

7. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine – (predlagač: Josip Perić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ),
8. Nacrt zakona o nasljeđivanju,
9.Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine,
10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine,
11.Nacrt zakona o zaštiti prijavitelja korupcije,
12.Nacrt zakona o energetskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine,
13.Prijedlog odluke o  prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Razvojne banke Vijeća Evrope (u daljem tekstu: CEB) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta jačanja zdravstvenog sektora (Health Sector Enhancement Project - HSEP) - dodatno finansiranje, 
Supsidijarni ugovor između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine (Projekt razvoja sektora zdravstva –faza dva),
 - Okvirni sporazum o kreditu između Bosne i Hercegovine i Razvojne   banke Vijeća Evrope,
 -  Informacija o kreditu razvojne banke Vijeća Evrope za sufinansiranje projekta jačanja zdravstvenog sektora (health sector enhancement project – hsep) – dodatno finansiranje,
14. Nacrt Strategije razvoja naučno – istraživačkog i istraživačko –razvojnog rada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2012- 2022 godina, 
15.Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i revidiranih korisnika Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
16.Analiza mreže sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine,
17. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
18. Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2011. godinu,
19. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2012. godinu i Izvještaj o realizaciji finansijskog plana za 2012. godinu,
20. a) Izvještaj o izvršenju Programa rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne  i Hercegovine za 2012.  godinu,
b) Izvještaj o radu Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne  i Hercegovine za 2012. godinu,
c) Program rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne  i Hercegovine za 2013.  godinu,
d) Program djelatnosti  Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne  i Hercegovine i Smjernice za funkcionisanje Stručne službe za  2013.  godinu,
e) Godišnji Izvještaj za 2012. godinu (računovodstveni izvještaj sa analizom), - 
Bilans stanja
Tabelarni pregled
f) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – decembar 2012. godine (konsolidovani)
g) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za period januar – decembar 2012. godine,
h) Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – decembar 2012. godine,
21. Izvještaj o radu FERK-a za 2012. godinu,
22. Dokument okvirnog Budžeta 2014.- 2016. godina, 
23.Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po osnovu Sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije za finansiranje Projekta nabavke, instalacije, obuke i održavanja medicinske opreme i usluga u Kantonalnoj bolnici Goražde,
24.Izbori i imenovanja.

              Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.