22. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


27.04.2018.

Zakazan nastavak 14. vanredne i 22. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 10. maja 2018. godine u 11 sati.

Za nastavak 14. vanredne sjednice preostala je sljedeća tačka dnevnog reda:

9. Izbori i imenovanja:
a) Prijedlog odluke o imenovanju Nezavisnog odbora,
b) Prijedlog odluke o imenovanju Odbora za žalbe građana,
c) Prijedlog odluke o imenovanju Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Federaciji Bosne i Hercegovine.

Za 22. sjednicu predležen sljedeći:

 

D N E V N I R E D
 

 1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu - hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Federalnog fonda za podršku nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federaciji Bosne i Hercegovine - skraćeni postupak,
 3. Prijedlog zakona o dopunama Zakona za osnivanje Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja - skraćeni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom – skraćeni postupak,
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama,
 6. Nacrt zakona o postupanju sa neiskorištenim nekretninama nakon trajne i potpune obustave rudarskih radova (predlagač: Slađan Ilić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH),
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Obračun sredstava u zdravstvu u  Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,
 8. Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu,
 9. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta “Izgradnja i obnova određenog broja bolnica u Bosni i Hercegovini”
 10. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta “Razvoj infrastrukture u Općini Stari Grad Sarajevo”,
 11. Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu,
  - Izmjena u Programu rada Vlade Federacije BiH za 2018. Godinu u dijelu koji se odnosi na Godišnji plan rada Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za 2018. godinu,
 12. Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i revidiranih korisnika Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,
 13. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za 2015. godinu,
 14. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo za 2015. godinu,
 15. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo za 2016. godinu,
 16. Izvještaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za 2016. godinu,
 17. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,
 18. Izvještaj o  izvršenju Programa rada  Agencije  za  reviziju  privatizacije u Federaciji  Bosne  i  Hercegovine za 2016. godinu,
  - Prijedlog zaključka,
 19. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu 
  - Izvještaj o izvršenju finansijskog plana za 2016. godinu, 
 20. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu,
 21. a) Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2017. godine,
  b) Kvartalni izvještaj o dugu Q2/2017. godine, 
  c) Kvartalni izvještaj o dugu Q3/2017. godine,
  d) Kvartalni izvještaj o dugu Q4/2017. godine, 
 22. - Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, 
  - Informacija o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2016. godine,
  - Informacija o mikrokreditnom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2016. godine,
  - Informacija o sektoru lizinga Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2016. godine,
  - Izvještaj o radu samostalnog odjela Ombudsmena za bankarski sistem Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1.2016. – 31.12. 2016. godine,
 23. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan:
  a) Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 11.4., 25.4. i 9.5. 2017. godine,
  b) Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 23.5.2017,
  c) Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 13.6.2017. godine,
  d) Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 17.10.2017. godine,
  e) Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 7.11.2017. godine,
  f) Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 14.11.2017. godine,
  g) Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 28.11.2017. godine,
  h) Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 12.12.2017. godine,
 24. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica na dan 27.12.2017. godine,
 25. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
 26. Godišnji Izvještaj o stanju poljoprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (Zeleni izvještaj),
 27. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju dioničkog društva BH Telecom za period I – XII 2016. godine,
 28. Izvještaj o poslovanju  Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom „Sarajevo“, d.o.o Sarajevo za 2016. godinu, koji uključuje:
  - Finansijske izvještaje JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“, d.o.o Sarajevo za 2016. godinu,
  - Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu dio 1,
  - Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu dio 2,
  - Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu dio 3,

  - Izvještaj nezavisnog revizora „Grant Thornton“, d.o.o Banja Luka o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja za 2016. godinu
  Izvještaj Odbora za reviziju o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“, d.o.o Sarajevo za 2016. godinu i
  -Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“, d.o.o Sarajevo za period 1.1.2016.- 31.12.2016. godine sa Odlukom Skupštine JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“, d.o.o Sarajevo o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2016. godinu, 
 29. Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda za zbrinjavanje mentalno-invalidnih osoba – Bakovići za 2016. godinu,
 30. Izvještaj o finansijskoj reviziji Federalnog zavoda za agropedologiju za 2016. godinu,
 31. Prijedlog odluke o usvajanju Analitičkog izvještaja o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu,
 32. - Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu(konsolidovani) i 
  - Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2016. godinu (Anex I),
 33. Izvještaj o radu „Sarajevoputevi“, d.d., Sarajevo za 2016. godinu,
 34. Izvještaj o poslovanju BH Gas d.o.o.  Sarajevo za 2016. godinu,
 35. Godišnji izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Željeznice Federacije BiH“, d.o.o. Sarajevo  za 2016. godinu, 
 36. Strategija upravljanja dugom 2017-2019,
 37. Prijedlog strategije razvoja drvne industrije Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016. – 2025. godina,
 38. Prijedlog strategije razvoja industrije građevinskog materijala Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016. – 2025. godina,
 39. Prijedlog strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije Bosne i Hercegovine, za period 2016.-2025. godina,
  - Prijedlog zaključka 
 40. Strategija upravljanja dugom 2018-2020. godine,
 41. Izbor i imenovanja.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.