10. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


17.03.2016.

Zakazana 10. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 17. marta 2016. godine u 11 sati.

Za  sjednicu predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjeni  Zakona o izvršnom postupku –hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine – hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa,
 4. Prijedlog zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine,
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 6. Nacrt zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima,
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 8. Prijedlog odluke o odobravanju Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu Ugovora o sindiciranom dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom, broj: 19000555-DK-1/10 od 1.11.2010. godine,
  - Ugovor o sindiciranom dugoročnom kreditu, 
  - Informacija o davanju saglasnosti,
 9. Finansijski izvještaj o poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za period 01.01. do 31.12.2014. godine,  
  - Odluka UO o usvajanju Finansijskog izvještaja Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za period 01.01. do 31.12.2014. godine, 
  - Izvještaj o radu Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.godinu,
  - Odluka UO o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2014. godinu, 
  -Izvještaj o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2014. godinu,
  - Odluka UO o usvajanju izvještaja o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2014. godinu,
 10. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća “Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine”, d.o.o. za 2014. godinu, 
  -Finansijski izvještaj,
  -Izvještaj revizora,
  -Izvještaj o radu Nadzornog odbora,
  -Izvještaj o radu Odbora za reviziju,
 11. Izvještaj o radu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu,  
  - Finansijski plan Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine sa 
  - Programom rada Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
 12. Informacija  o izvršenim aktivnostima na realizaciji projekta  istraživanja  i eksploatacije  nafte  i  plina  u Federaciji Bosne i Hercegovine, 
  Prijedlog zaključka,
 13. Izbor i imenovanja
  -Rješenje o prijedlogu za imenovanje jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (Suad Zeljković), 
  -Rješenje o prijedlogu za imenovanje jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (Nikola Pejić).

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo.

Dokumenti