AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu - hitni postupak

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

- Amandmani delegatkinje Sandre Imširović na Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu

DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest 

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Budžet Federacije BiH za 2023. godinu – hitni postupak, broj: 02-11-2654/22 od 30.12.2022. godine,
PD – nastavak 1. redovne sjednice 26.1.2023. godine i DN- 1. vanredna sjednica 27.1.2023. godine
“Službene novine Federacije BiH”, broj: 6/23