AKT/ PREGLEDAČ

Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Dževa privrednog društva „Vjetroelektrane“, d.o.o. Glamoč sa prijedlogom zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu „Vjetroelektrane“, d.o.o. Glamoč

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zaključak o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanjaEnergetske dozvole privrednom društvu VJETROELEKTRANE d.o.o. Glamoč, (PD – 2. redovna sjednica 15.3.2023. godine i DN – 1. sjednica 30.3.2023. godine) „Službene novine Federacije BiH“ broj: 25/23