AKT/ PREGLEDAČ

- Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1. – 31.12. 2021. godine,

- Opći dio

- Posebni dio

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT