AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o radu i poslovanju Radio Televizije  Federacije Bosne i Hercegovine  za period januar- decembar 2019. godine i Finansijski izvještaj za period koji se završava na dan 31.decembar 2019.godine i Izvještaj nezavisnog revizora

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT