AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o radu i poslovanju Radio Televizije  Federacije Bosne i Hercegovine  za period januar-decembar 2018. godine i Finansijski izvještaj sa mišljenjem Nezavisnog revizora za godinu koja završava na dan 31.decembar 2018.godine,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT