AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu uključujući i Izvještaj o radu Ombudsmena za bankarski sistem Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu te Informacijom o subjektima bankarskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT