AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo za 2018. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji fnansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT