AKT/ PREGLEDAČ

- Izvještaj o  izvršenju Programa rada  Agencije  za  reviziju  privatizacije u Federaciji  Bosne  i  Hercegovine za 2016. godinu,
- Prijedlog zaključka,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT