AKT/ PREGLEDAČ

Odluka o utvrđivanju Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 2017. – 2020. godina,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o utvrđivanju

Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 2017. – 2020. godina,

„Službene novine Federacije BiH“, broj 19/17