AKT/ PREGLEDAČ

Informacija o stanju u ZD rudnicima uglja, koja posluju u sastavu koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo sa pregledom rezultata u periodu 2009.- 2017. godina

- Analiza upravljanja rudnicima sa pregledom rezultata u periodu 2009. – 2017. godina, 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT