AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu sa Informacijom o subjektima bankarskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12.2017. godine i Izvještaj o radu samostalnog odjela Ombudsmena za bankarski sistem Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT