AKT/ PREGLEDAČ

lzvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Federacije BiH za 2016. godinu za period 1.1. do 31.12.2016. godine,

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA
USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT