AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu izmedu Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat finansiranja razvojne politike zdravstvenog sektora

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu izmedu Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat finansiranja razvojne politike zdravstvenog sektora, broj: 02-11-2164/23 od 25.8.2023. godine  (PD - 5. redovna sjednica 27.9.2023. godine i DN - 4. sjednica 5.10.2023. godine) (Službene novine Federacije BiH” broj: 83/23)