AKT/ PREGLEDAČ

Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Slovinj privrednog društva „Vjetroelektrane“, d.o.o. Glamoč

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI
DOM NARODA RAZMATRAO NACRT AKTA
PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO NACRT AKTA
DOM NARODA RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

PREDSTAVNIČKI DOM RAZMATRAO PRIJEDLOG AKTA

- Obavijest

USAGLAŠAVANJE
OBJAVLJENI AKT

Zaključak o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu “Vjetrolektrane” d.o.o. Glamoč, broj: 02-02-1816/23 od 16.6.2023. godine (PD- 3. redovna sjednica 6.7.2023. godine, DN- 3. sjednica 31.7.2023. godine (Službene novine Federacije BiH broj: 60/23)