Usvojena Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici

Sarajevo,


13.06.2024.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj 9. sjednici u Sarajevu usvojio je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijiskih objekata i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama (predlagačica: Iva Raguž, delegatkinja u Domu naroda).

Također, delegati su prihvatili Nacrt zakona o likvidacijskom postupku, usvojena je i Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024. - 2027. godina, kao i prijedlozi odluka: o pristupanju izradi Regulacionog plana Štrbački buk za period od 10 godina; o pristupanju izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Jajce za period od 10 godina; o odobravanju nabavke prostorija za smještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH sa sjedištem u Sarajevu; o prihvaćanju dodatnog zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvoj za realizaciju Projekta Koridor Vc dionica: Nemila - Donja Gračanica (Zenica sjever) poddionica: Vranduk - Ponirak.

Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Drugi projekat podrške zapošljavanja, Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicione banke za realiziranje Projekta Gradski prijevoz u Sarajevu - B, Informacije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE „Škadimovac“ privrednog društva „RWP Vitorog“ d.o.o. Glamoč sa Prijedlogom zaključka, Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Lena 1“ od privrednog društva „Solar Lena“, d.o.o. Grude sa Prijedlogom zaključka i Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Lena 2“ od privrednog društva „Solar Lena“, d.o.o. Grude sa Prijedlogom zaključka, Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje „JP Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realiziranje Projekta „Izgradnja fotonaponske elektrane Gračanica 1 (FNE Gračanica 1) i fotonaponske elektrane Gračanica 2 (FNE Gračanica 2)“, također su dobile potrebnu većinu.

Usvojen je i Prijedlog rezolucije o zaštiti i unaprijeđenju kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, (predlagač: Sanela Klarić, delegatkinja u Domu naroda), kao i zaključci Tematske sjednice o „Institucionalnom odgovoru na nasilje u porodici i nasilja nad ženama“.