Održana 20. sjednica Doma naroda

Sarajevo,


29.07.2022.

Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Prijedlog odluke o imenovanju direktora Agencije za bankarstvo Federacije BiH, Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije BiH, Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji BiH, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o premjeru i katastru nekretnina, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o premjeru i katastru zemljišta i Prijedlog zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije BiH usvojeni su na današnjoj, 20. sjednici Doma naroda Palamenta Federacije BiH održanoj u Sarajevu.

Delegati su dali podršku Nacrtu zakona o električnoj energiji Federacije BiH, Nacrtu zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH, Nacrtu zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, Nacrtu zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH, Nacrtu zakona o zaštiti prijavilaca korupcije u Federaciji BiH te Nacrtu zakona o zaštiti od nasilja u porodici (predlagač: Vibor Handžić, delegat u Domu naroda). Također, usvojen je Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2022. godinu, Izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2022. godinu (Anex I.) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2022. godinu.

Nacrt zakona o doživotnoj mjesečnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji BiH (predlagač: Jasmin Duvnjak, delegat u Domu naroda), predlagač je povukao iz procedure dok za Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji BiH i za Prijedlog odluke o dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na Koridoru Vc“ za period od 20 godina nije bilo potrebne većine.