3. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo,


23.09.2019.

Zakazana 3. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 3. oktobra 2019. godine u 13 sati.

Za 3. sjednicu predložen slijedeći:

D N E V N I R E D

 1. Verificiranje mandata delegatu u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode - hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (predlagač: Aljoša Čampara, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH),
 7. Nacrt zakona o zaštiti zraka,
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama,
 9. Nacrt zakona o poticanju razvoja male privrede u Federaciji Bosne i Hercegovini,
 10. Nacrt zakona o podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 11. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova,
 12. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Okvirnom sporazumu o zajmu između Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta „Izgradnja Regionalnog vodovoda Plava voda“,
 13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (konsolidovani) i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu (Anex I), 
 14. Izvještaj o poslovanju  Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu sa Informacijom o subjektima bankarskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12.2018. godine i
  Izvještaj o radu samostalnog odjela Ombudsmena za bankarski sistem Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu,
 15. Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2018. godinu,
 16. Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01. — 30.6.2018. godine,
 17. Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07. — 31.12.2018. godine,
 18. Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01. — 30.06.2019. godine.

Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Hamdije Kreševljakovića 3, Sarajevo