Pregled zakona i drugih akata usvojenih u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

 


 

Pregled zakona i drugih akata usvojenih u Domu naroda 
Parlamenta Federacije BiH (mandatni period 2014-2018.godine)

  


ZAKONI KOJE SU  DOMOVI PARLAMENTA FEDERACIJE  USVOJILI PO HITNOM POSTUPKU


 

 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagači: klubovi poslanika SDA, HDZ BiH i DF u Predstavničkom domu) - hitni postupak (PD - 1. Van.sj. 29.12. 2014., DN - nastavak Konst. sj.  – 30.1.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 8/15,

 2. Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (predlagač: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine) - hitni postupak - (PD - 5. van.sj. 31.3. 2015., DN - 2. van.sj.  – 31.3.2015.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 25/15,

 3. Zakon o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu - hitni postupak - (PD - 5. van.sj. 31.3. 2015., DN - 2. van.sj.  – 31.3.2015.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 25/15,

 4. Zakon o gospodarskim društvima - žurni postupak - (PD - 28. van. sj. 24.7. 2014., DN - 2.sj.  – 15.7.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 81/15,

 5. Zakon o izmjeni Zakona o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine - hitni postupak - (PD - 1. sj. 13.5. 2015., DN - 4. van. sj.  – 30.7.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 79/15,

 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima - hitni postupak - (PD - 7. van. sj. 31.7.2015, DN - 4. van. sj.  – 30.7.2015.), Službene novine Federacije BiH“, broj 77/15,

 7. Zakon o izmjenama Zakona o pomilovanju - hitni postupak - (PD - 3. sj. 28.10.2015, DN - 4. van. sj.  – 30.7.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 91/15,

 8. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu - žurni postupak (PD - 8. van. sj. 9.10.2015, DN - 3. sj.  – 8.10.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 86/15,

 9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu - žurni postupak - (PD - r8. van. sj. 9.10.2015., DN - 3. sj.  – 8.10.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 86/15,

 10. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode - žurni postupak - (PD - 8. van. sj.  9.10.2015. godine, DN - 3. sj.  – 8.10.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 86/15

 11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine - skraćeni postupak - (PD - 3. sj. 28.10. 2015. , DN - 3. sj.  – 8.10.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 91/15,

 12. Zakon o dopuni Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine  - hitni postupak, (PD usvojio - 8. van. sj. 9.10.2015. godine, DN usvojio - 4. sj. 29.10.2015. ),„Službene novine Federacije BiH“, broj 91/15,

 13. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima - žurni postupak - (PD - 3. sj. 28.10.2015., DN - 5. van. sj.  – 30.9.2015.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 91/15,

 14. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine - žurni postupak - (PD - 4. sj. 17.11.2015., DN - 5. sj.  – 19.11.2015.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 94/15,

 15. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine - žurni postupak - (PD - 4. sj. 17.11.2015., DN - 5. sj.  – 19.11.2015.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 94/15,

 16. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine - žurni postupak - (PD - 10. van. sj. 23.10.2015. godine., DN - 6. van. sj.  – 23.10.2015.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 99/15,

 17. Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu – hitni postupak, - (PD - 6. sj. 22.12.2015. godine., DN - 7. van. sj.  – 29.12.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 102/15,

 18. Zakon o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu – hitni postupak, (PD - 6. sj. 22.12.2015. godine., DN - 7. van. sj.  – 29.12.2015.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 102/15,

 19. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine –žurni postupak, (PD - 6. sj. 22.12.2015. godine, DN – 7. van. sj. 29. 12.2015),„Službene novine Federacije BiH“, broj 102/15,

 20. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o izvlaštenju - žurni postupak - ( DN - 9. sj.  – 3.3.2016., PD – 9. sj. 19.4. 2016. godine), „Službene novine Federacije BiH“, broj 34/16,

 21. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom  postupku –hitni postupak - ( DN - 13. sj.  – 2.6.2016., PD – 12. van. sj. 30.5. 2016. godine), „Službene novine Federacije BiH“, broj 46/16

 22. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu– hitni postupak( DN – 9. van.sj..– 2.12.2016., PD – 16. van. sj. 29.11. 2016. godine),„Službene novine Federacije BiH“, broj 96/16,
 23. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu – hitni postupak- ( DN – 9. van.sj..– 2.12.2016., PD – 16. van. sj. 29.11. 2016. godine), „Službene novine Federacije BiH“, broj 96/16,
 24. Zakon o izmjenama Zakona o Komisiji za vrijednosne papire (predlagač: Ismet Osmanović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH) – hitni postupak - (PD usvojio  - 16. van. sj. 29.11.2016. godine, DN- 16. sj. – 12.1.2017. godine), „Službene novine Federacije BiH“, broj 6/17,
 25. Zakon o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti  Federacije Bosne i Hercegovine – hitni postupak - (PD usvojio  - 17.. sj. 25.1.2017. godine, DN- 17. sj. – 9.2.2017. godine), „Službene novine Federacije BiH“, broj 20/17,

 

ZAKONI KOJE SU  DOMOVI PARLAMENTA FEDERACIJE  USVOJILI PO SKRAĆENOM POSTUPKU

 

 1. Zakon o izmjenama Zakona o čeku - skraćeni postupak - (PD - 7. van. sj. 31.7.2015, DN - 2.sj.  – 15.7.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 77/15,

 2. Zakon o izmjenama Zakona o tržištu vrijednosnih papira - skraćeni postupak - (PD - 8. van. sj. 9.10.2015. - 2.sj.  – 15.7.2015.), , „Službene novine Federacije BiH“, broj 86/15

 3. Zakon o izmjenama Zakona o Jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa - skraćeni postupak - (PD - 8. van. sj. 9.10.2015. - 2.sj.  – 15.7.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 86/15,

 4. Zakon o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije - skraćeni postupak - (PD - 7.van.sj. 31.7.2015. godine, DN - 3.sj.  – 8.10.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 86/15,

 5. Zakon o izmjeni Zakona o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta - skraćeni postupak - (PD - 3. sj. 28.10. 2015 - 3.sj.  – 8.10.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 91/15,

 6. Zakon o izmjeni Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala - skraćeni postupak -  (PD - 3. sj. 27.10. 2015.,  DN - 8.sj.  – 11.2..2016.) „Službene novine Federacije BiH“, broj 15/16,

 7. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine -  (PD - 9. sj. 23.3. 2016.,  DN - 11.sj.  – 31.3..2016.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 30/16,

 8. Zakon o izmjeni Zakona o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine – skraćeni postupak -  (PD - 10. sjednica – 30.11.2016. DN - 12. sj.  – 21.4. 2016.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 101/16,
 9. Zakon o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate – skraćeni postupak -  (PD - 13. sjednica – 13.12.2016. DN - 11. van.sj.  – 15.12. 2016.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 101/16,
 10. Zakon o izmjeni Zakona o doprinosima – skraćeni postupak - (PD - 13. sjednica – 13.12.2016. DN - 12. van.sj.  – 29.12. 2016.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 104/16,
 11. Zakon o izmjeni Zakona o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu - skraćeni postupak - (PD - 16. van. sjednica – 29.11.2016. DN - 16.sj.  – 12.1. 2017.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 6/17,
 12. Zakon o izmjenI Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima (predlagač: Slađan Ilić, delegat  u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) – skraćeni postupak, - (PD – 16. sj. – 24.1.2017.,  DN - 9. van. sj.  – 2.12. 2016), „Službene novine Federacije BiH“, broj 12/17,

 

ZAKONI KOJE SU  DOMOVI PARLAMENTA FEDERACIJE  USVOJILI PO REDOVNOM POSTUPKU

 

 1. Zakon o unutrašnjem platnom prometu - (PD - 31.sj. 8.7. 2014., DN - 3. van.sj.  – 8.6.2015.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 48/15,
  ispravka bos, ispravka srp, „Službene novine Federacije BiH“, broj 79/15,

 2. Zakon o igrama na sreću - (PD - 30. sj. 4.6. 2014., DN - 3. van.sj.  – 8.6.2015.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 48/15, ispravka, „Službene novine Federacije BiH“, broj 60/15,

 3. Zakon o preuzimanju dioničkih društava - (PD - 27. sj. 26.3. 2014., DN - 2.sj.  – 15.7.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 77/15,

 4. Zakon o radu - (PD -7. van. sj. 31.7.2015., DN - 4. van. sj.  – 30.7.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 62/15,

 5. Zakon o izmjenama i dopunama  Zakona o parničnom postupku  - (PD - 3. sj. 27.10.2015., DN - 5. sj.  – 19.11.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 98/15,

 6. Zakon o faktoringu (PD – 22.12.2015., DN - 7. sj.  – 17.12.2015. usvojio), „Službene novine Federacije BiH“, broj 14/16

 7. Zakon o komasaciji -  (PD - 3. sj. 27.10. 2015.,  DN - 8.sj.  – 11.2..2016.), (PD - 11. sj. 18.5. 2016.,  DN - 14.sj.  – 23.6..2016.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 57/16,

 8. Zakon o porezu na dobit -  (PD - 7. sj. 3.2. 2016.,  DN - 8.sj.  – 11.2..2016.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 15/16,

 9. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju  u privatnom osiguranju -  (PD - 7. sj. 3.2. 2016.,  DN - 9.sj.  – 3.3..2016.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 30/16,

 10. Zakon o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine -  (PD - 8. sj. 23.2. 2016.,  DN - 9.sj.  – 3.3..2016.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16,

 11. Zakon o izmjenama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa -  (PD - 8. sj. 23.2. 2016.,  DN - 10.sj.  – 31.3..2016.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 30/16,

 12. Zakon o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine -  (PD - 3. sj. 27.10. 2015.,  DN - 10.sj.  – 31.3..2016.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 34/16,

 13. Zakon o radu -  (PD - 7. van. sj. 31.7. 2015.,  DN - 11.sj.  – 31.3..2016.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16,

 14. Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog  zakona Federacije Bosne i Hercegovine -  (PD - 11. sj. 18.5. 2016,  DN - 11.sj.  – 31.3..2016.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 46/16,

 15. Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH  - (PD - 9. sj. 19.4.2016. godine, DN – 12.sj. 21.4.2016.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 38/16,

 16. Zakon o izmjenama i dopunama  Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom – (PD – 12. van. sj. 30.5.2016., DN - 11. sj.  – 14.4. 2016.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 45/16

 17. Zakon o finansijskom poslovanju  – (PD – 11. sj. 18.5.2016., DN - 13. sj.  – 2.6. 2016.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 48/16,

 18. Zakon o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji -  (PD - 12.sj. 13.7.2016,  DN - 13. sj.  – 2.6. 2016), „Službene novine Federacije BiH“, broj 72/16,
 19. Zakon o nedopuštenom oglašavanju -  (PD 10. sjednica – 30.11.2016. DN - 13. sj.  – 2.6. 2016.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 101/16,
 20. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine -   (PD 11. sj. – 18.5..2016. DN - 14. sj.  – 8.12. 2016.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 101/16,
 21. Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu -  ( DN – 12. van.sj..– 29.12.2016., PD – 17. van. sj. 20.12. 2016. godine), „Službene novine Federacije BiH“, broj 104/16,
 22. Zakon o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu -  ( DN – 12. van.sj..– 29.12.2016., PD – 17. van. sj. 20.12. 2016. godine), „Službene novine Federacije BiH“, broj 104/16, 
 23. Zakon o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine -  (DN – 12. van.sj..– 29.12.2016., PD – 17. van. sj. 20.12. 2016. godine),„Službene novine Federacije BiH“, broj 104/16,
 24. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu - (DN – 12. van.sj..– 29.12.2016., PD – 14. sj. 14.12. 2016. godine),„Službene novine Federacije BiH“, broj 104/16,
 25. Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima -  (DN – 12. van.sj..– 29.12.2016., PD – 13. sj. 13.12. 2016. godine), „Službene novine Federacije BiH“, broj 104/16,
 26. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima - ((PD – 17. sj. 25.1. 2017.,,DN -12. van.  sj. 29.12.2016.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 25/17,
 27. Zakon o  izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira - ((PD – 17. sj. 25.1. 2017.,,DN -12. van. sj. 29.12.2016.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 25/17,
 28. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji BiH - (PD – 14. van.sj. 14.12. 2016.,,DN -17. sj. 9.2.2017.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 19/17,
 29. Zakon o osiguranju - (PD – 17..sj. 25.1. 2017.,,DN -17. sj. 9.2.2017.),
 30. Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine - (DN – usvojio 2.2.2017. godine, PD – 18. sj. - 15.2.2017. godine usvojio), „Službene novine Federacije BiH“, broj 22/17,
 31. Zakon o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine –(DN -18. sj. 9.2.2017. usvojen, PD – 18.sj. 15.2.2017. godine usvojen), „Službene novine Federacije BiH“, broj 19/17,
 32. Zakon o Jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi -  (PD – 18. sj. 15.2.2017. usvojen, DN – 18.sj. 2.3.2017. godine usvojen), „Službene novine Federacije BiH“, broj 25/17,

 

NACRTI AKATA  KOJE SU  PRIHVATILI DOMOVI PARLAMENTA FEDERACIJE 

 

 1. Nacrt zakona o porezu na dobit, - (PD - 31. sj. 8.7. 2014., DN - 2.sj.  – 15.7.2015. + javna rasprava),

 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, - (PD -8 . van. sj. 9.10.2015. + javna rasprava, DN - 2.sj.  – 15.7.2015. + javna rasprava),

 3. Nacrt zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, - (PD - 30.sj. 4.6.2014., DN - 2.sj.  – 15.7.2015. + javna rasprava),

 4. Nacrt zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne I Hercegovine, (PD - 32.sj. 10.9.2014., DN - 2.sj.  – 15.7.2015. + javna rasprava),

 5. Nacrt zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji - (PD - jPD - 3. sj. 28.10.2015., DN - 4. van. sj.  – 30.7.2015. + javna rasprava),

 6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine - (PD -8. van. sj. 9.10.2015+ javna rasprava, DN - 3. sj.  – 8.10.2015. + javna rasprava),

 7. Nacrt zakona o financijskom poslovanju - (PD - 30. sj. 4.6.2014. + javna rasprava, DN - 4. sj.  – 29.10.2015. + javna rasprava),

 8. Nacrt zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi(PD - 31. sj. 8.7.2014., DN - 4. sj.  – 29.10.2015.),

 9. Nacrt zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine - (PD - 3. sj. 27.10.2015.+ javna rasprava, DN - 5. sj.  – 19.11.2015. + javna rasprava),

 10. Nacrt Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (DN - 6. sj.  – 26.11.2015.,PD – 5. sj. 2.12.2015. godine),

 11. Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (DN - 6. sj.  – 26.11.2015.,PD – 5. sj. 2.12.2015. godine),

 12. Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016. - 2018. godina (DN - 6. sj.  – 26.11.2015. primio k znanju),

 13. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, - (DN – 5. sj.  – 11.2.2016.+ javna rasprava, PD - 4.sj. 17.11.2015. godine .+ javna rasprava),

 14. Nacrt zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, - (DN – 5. sj.  – 11.2.2016.+ javna rasprava, PD - 4.sj. 17.11.2015. godine .+ javna rasprava),

 15. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine, - (DN – 8. sj.  – 11.2.2016, PD - 3.sj. 27.10.2015. godine),

 16. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od nasilja u porodici, (DN – 8. sj.  – 11.2.2016 + javna rasprava, PD - 5.sj. 2.12.2015. godine),

 17. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, (DN – 9. sj.  – 3.3.2016, PD - 7.sj. 3.2.2016. godine),

 18. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskoj građi Federacije Bosne i Hercegovine, (DN – 9. sj.  – 3.3.2016, PD - 7.sj. 3.2.2016. godine),

 19. Nacrt zakona o povjeravanju javnih ovlasti auto-moto klubovima u Federaciji Bosne I Hercegovine, (DN – 9. sj.  – 3.3.2016 + javna rasprava, PD - 7.sj. 3.2.2016. godine + javna rasprava),

 20. Nacrt  zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama, (DN – 9. sj.  – 3.3.2016, PD - 7.sj. 3.2.2016. godine),,

 21. Nacrt zakona o hemikalijama, (DN – 9. sj.  – 3.3.2016, PD - 7.sj. 3.2.2016. godine),

 22. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu,(DN – 9. sj.  – 3.3.2016 + javna rasprava, PD - 8.sj. 23.2.2016. godine + javna rasprava),

 23. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine (DN – 10. sj.  – 31.3.2016, PD - 7.sj. 3.2.2016. godine),

 24. Nacrt zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima- (DN – 10. sj.  – 31.3.2016 + javna rasprava, PD - 8.sj. 23.2.2016. godine + javna rasprava),

 25. Nacrt zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine (26.3.2014. PD prihvatio + javna rasprava, DN – 12.sj. 21.4.2016. + javna rasprava),

 26. Nacrt zakona o zaštiti okoliša (PD prihvatio 4.6.2014. + javna rasprava DN – prihvatio 12.5.2016. + javna rasprava),

 27. Nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju -  (PD – 11. sj. -18.5.2016.  DN - 11. sj.  – 14.4. 2016. + javna rasprava),

 28. Nacrt zakona o veterinarsko – medicinskim proizvodima -   (PD – 11. sj. -18.5.2016. + javna rasprava,  DN - 13. sj.  – 2.6. 2016. + javna rasprava),

 29. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja - (PD - 10. sjednica – 30.11.2016 prihvatio - DN - 12. sj.  – 21.4. 2016.- prihvatio + javna rasprava),
  - Amandmani Vlade FBiH,
 30. Nacrt zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM) – (predlagač: Komisija za ispitivanje zakonitosti plasmana kredita u švicarskim francima u Predstavničkom domu) - (PD - 9. sj. – 19.4.2016 prihvatio - DN – 14. sj.  – 8.12. 2016.- prihvatio),
  - Mišljenje Vlade FBiH,
 31. Nacrt zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine,- (PD - 11. sj. – 18.5.2016 prihvatio - DN – 14. sj.  – 8.12. 2016.- prihvatio),
 32. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine, - (PD - 11. sj. – 18.5.2016 prihvatio - DN – 14. sj.  – 8.12. 2016.- prihvatio),
 33. Nacrt zakona o Gradu Livno, - (PD - 11. sj. – 13.7.2016 prihvatio - DN – 14. sj.  – 8.12. 2016.- prihvatio),
 34. Nacrt zakona o Gradu Cazin,- (PD - 11. sj. – 13.7.2016 prihvatio - DN – 14. sj.  – 8.12. 2016.- prihvatio),
 35. Nacrt zakona o Gradu Goražde, - (PD - 11. sj. – 13.7.2016 prihvatio - DN – 14. sj.  – 8.12. 2016.- prihvatio),
 36. Nacrt zakona o šumama, -  (PD prihvatio + javna rasprava - 12. sj. 13.7.2016. godine, DN – 15. sj.  – 15.12. 2016.- prihvatio + javna rasprava),
 37. Nacrt zakona o registru finansijskih izvještaja,(PD prihvatio - 16. van. sj. 29.11.2016. godine, DN – 15. sj.  – 15.12. 2016.- prihvatio),
 38. Nacrt zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, (PD prihvatio - 16. van. sj. 29.11.2016. godine, DN – 15. sj.  – 15.12. 2016.- prihvatio + javna rasprava),
 39. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini,(PD prihvatio - 16. van. sj. 29.11.2016. godine, DN – 15. sj.  – 15.12. 2016.- prihvatio),
 40. Nacrt zakona o bankama, - (PD prihvatio - 16. van. sj. 29.11.2016. godine, DN – 11. van. sj.  – 15.12. 2016.- prihvatio),
 41. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira, - (PD prihvatio - 16. van. sj. 29.11.2016. godine, 11. van. sj.  – 15.12. 2016.- prihvatio),
 42. Nacrt zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine,- (PD prihvatio - 16. van. sj. 29.11.2016. godine, 11. van. sj.  – 15.12. 2016.- prihvatio),
 43. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima, (PD 14. sj. 14.12.2016. , DN -11. van. sj. 15.12.2016. prihvatio),
 44. Nacrt zakona o stečaju, DN -12. van. sj. 29.12.2016. prihvatio + javna rasprava),
 45. Nacrt zakona o turizmu Federacije Bosne i Hercegovine, (PD 14. sj. 14.12.2016. prihvatio + javna rasprava ,DN -16. sj. 2.2.2017. prihvatio + javna rasprava), 
 46. Nacrt zakona o sigurnosti i zaštiti na radu, (PD 14. sj. 14.12.2016. prihvatio,DN -16. sj. 2.2.2017. prihvatio), 
 47. Nacrt zakona o boravišnoj taksi Federacije Bosne I Hercegovine,  (PD 17. sj. 25.1.2017. prihvatio + javna rasprava ,DN -16. sj. 2. 2.2017. prihvatio + javna rasprava),
 48. Nacrt zakona o štrajku, - (PD 17. sj. 25.1.2017. prihvatio,DN -17. sj. 9. 2.2017. prihvatio + javna rasprava), 
 49. Nacrt zakona o prijevozu opasnih materija(PD 12. sj. 13.7.2016. prihvatio,DN -18. sj. 2. 3.2017. prihvatio + javna rasprava),

ODLUKE KOJE JE DOM NARODA SAMOSTALNO DONIO

 

 1. Odluka o izboru predsjedavajuće Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine –  (Lidija Bradara) (Konst. sj.  DN – 15.1.2015.), "Službene novine Federacije BiH", broj 4/15,

 2. Odluka o izboru potpredsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine –  (Jasenko Tufekčić) (Konst. sj.  DN – 15.1.2015.), "Službene novine Federacije BiH", broj 4/15,

 3. Odluka o verificiranju mandata delegatu (Željko Mirković) - (DN - nastavak Konst. sj.  – 30.1.2015.),

 4. Odluka o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova privremene Zakonodavno - pravne komisije  Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i privremene Administrativne komisije  Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine - (DN - nastavak Konst. sj.  – 30.1.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 9/15,

 5. Odluka o potvrđivanju Odluke o imenovanju Šahbaza Džihanovića za sudiju Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (DN - 14. sj.  – 21.3.2013.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 33/15,

 6. Odluka o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (DN - 5.van. sj.  – 30.9.2015.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 78/15,

 7. Odluka o utemeljenju i izboru članova u Povjerenstvo za Europske integracije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (DN - 5.van. sj.  – 30.9.2015.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 78/15,

 8. Odluka o verifikaciji mandata izaslaniku (Dario Pušić) – DN – 4. sj. 19. 11. 2015.,

 9. Odluka o izmjenama Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine DN – 6. sj. 26. 11. 2015., „Službene novine Federacije BiH“, broj 93/15,

 10. Odluka o izmjenama Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine DN – 8. sj. 11. 2. 2016., „Službene novine Federacije BiH“, broj 14/16,

 11. Odluka o izboru potpredsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine –  (Drago Puzigaća) (12. sj.  DN – 23.6.2016.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 52/16,

 12. Odluka o izmjeni Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine DN –15. sj. 15. 12. 2016, „Službene novine Federacije BiH“, broj 102/16,
 13. Odluka o dopuni Odluke o formiranju i izboru članova u Komisiju za evropske integracije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, DN –17. sj. 9. 2. 2017,Službene novine Federacije BiH“, broj 13/17,
 14. Odluka o izmjeni Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, DN –17. sj. 9. 2. 2017,„Službene novine Federacije BiH“, broj 13/17,

 

ODLUKE KOJE SU  DOMOVI PARLAMENTA FEDERACIJE  ZAJEDNIČKI DONIJELI

 

 1. Odluka o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2015. godine, (PD - 1. Van.sj. 29.12. 2014., DN - nastavak Konst. sj.  – 30.1.2015.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 8/15,
 2. Odluka o izboru predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (PD - 3. Van.sj. 9.2. 2015., DN - nastavak Konst. sj.  – 9.2.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 11/15,
 3. - Odluka o davanju saglasnosti na 
  - Odluku o privremenom finansiranju potreba Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo  za period 1.1. do 31.3. 2015. godine (PD - 2. Van.sj. 9.2. 2015., DN - 1. Van. sj.  – 30.1.2015.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 13/15
 4. Odluka o davanju saglasnosti na 
  Odluku o privremenom finansiranju Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje za period 1.1. do 31.3. 2015. godine (PD - 2. Van.sj. 9.2. 2015., DN - 1. Van.sj.  – 30.1.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 15/15,
 5. Odluka o davanju saglasnosti na
  - Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine  za period 1.1. do 31.3. 2015. godine(PD - 2. Van.sj. 9.2. 2015., DN - 1. Van.sj. – 30.1.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 13/15,
 6. Odluka o davanju saglasnosti na:
  a) Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, 
  b) Finansijski plan federalnog fonda solidarnosti  za 2015. godinu,
  c) Finansijski plan Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, - (PD - 5. van.sj. 31.3. 2015., DN - 2. van.sj.  – 31.3.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 25/15,
 7. Odluka o davanju saglasnosti na:
  Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu - (PD - 5. van.sj. 31.3. 2015., DN - 2. van.sj.  – 31.3.2015.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 25/15,
 8. Odluka o davanju saglasnosti na:
  Odluku o usvajanju finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za   2015. godinu i procjene plana za 2016. i 2017. godinu i 
  Odluku o izvršavanju finansijskog plana Federalnog zavoda za  zapošljavanje za   2015. godinu - (PD - 5. van.sj. 31.3. 2015., DN - 2. van.sj.  – 31.3.2015.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 25/15,
 9. Odluka o davanju saglasnosti na 
  Odluku o prihvatanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu
  - Prikaz prihoda i rashoda - (PD - 5. van.sj. 31.3. 2015., DN - 2. van.sj.  – 31.3.2015.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 25/15,
 10. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za realizaciju Projekta razvoja ruralnog poslovanja (RBDP) - (PD - 1.sj. 13.5. 2015., DN - 3. van.sj.  – 8.6.2015.), Službene novine Federacije BiH“, broj 46/15,
 11. Odluka o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu drugog programskog zajma  između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) za razvojne politike poslovnog okruženja - (PD - 1.sj. 13.5. 2015., DN - 2.sj.  – 15.7.2015.)„Službene novine Federacije BiH“, broj 60/15,
 12. Odluka o prihvaćanju zaduženja po Okvirnom sporazumu o Zajmu između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) za realizaciju Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja - (PD - 1.sj. 13.5. 2015., DN - 2.sj.  – 15.7.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 60/15,
 13. Odluka o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Saudijskog fonda za razvitak za realizaciju Projekta „Razvitak infrastrukture u Goraždu“ - (PD - 31.sj. 9.7. 2014., DN - 2.sj.  – 15.7.2015.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 60/15,
 14. Odluka o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske Banke (EIB) za realizaciju Projekta „Električna distribucija BIH (2010-0562) – izgradnja sustava pametnih mjerenja u elektrodistribuciji’’ (za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo) -  (PD - 8. van. sj. 9.10.2015., DN - 2.sj.  – 15.7.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 87/15,
 15. Odluka o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske Banke (EIB) za realizaciju Projekta „Električna distribucija BIH (2010-0562) – izgradnja sustava pametnih mjerenja u elektrodistribuciji’’ (za JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar) -  (PD - 8. van. sj. 9.10.2015., DN - 2.sj.  – 15.7.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 87/15,
 16. Odluka o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke (EIB)  za realizaciju Projekta  „Obnovljiva energija HE Vranduk“-  (PD - 8. van. sj. 9.10.2015., DN - 2.sj.  – 15.7.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 82/15,
 17. Odluka o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o financiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za realizaciju Projekta energetske efikasnosti (PD -8. van. sj. 9.10.2015., DN - 2.sj.  – 15.7.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 82/15,
 18. Odluka o razrješenju člana Neovisnog odbora (Nezir Pivić), (PD - 1. sj.13.5. 2015. DN - 2.sj.  – 15.7.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 60/15,
 19. Odluka o alokaciji obaveza po kreditu kuvajtskog fonda za razvoj 535-Projekt četiri ceste i most Musala na Federaciju Bosne i Hercegovine, (PD -8. van. sj. 9.10.2015., DN - 4.van. sj.  – 30.7.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 86/15,
 20. Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta Koridor Vc (Koridor Vc Počitelj - Bijača), (PD - 8. van. sj. 9.10.2015., DN - 3. sj.  – 8.10.2015.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 86/15,
 21. Odluka o davanju suglasnosti na: 
  izmjene Finansijskog plana Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu i 
  - Odluku o izvršavanju rebalansa Finansijskog plana Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu, (PD - 8. van. sj. 9.10.2015., DN - 3. sj.  – 8.10.2015.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 86/15,
 22. Odluka o izboru članova u Zajedničko povjerenstvo za usuglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta  Federacije Bosne i Hercegovine (PD -8. van. sj. od 9.10.2015., DN -  5. van. sj.  – 30.9.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 81/15,
 23. Odluka o izboru članova u Parlamentarno povjerenstvo odgovorno za reviziju (PD -8. van. sj. od 9.10.2015., DN -  5. van. sj.  – 30.9.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 81/15,
 24. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvitak (OFID)  za realizaciju Projekta Koridor Vc (24 milijuna eura), (PD -3. sj. od 28.10.2015., DN -  4. sj.  – 29.10.2015.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 91/15,
 25. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda za međunarodni razvitak (OFID)  za realizaciju Projekta Koridor Vc (48 milijuna dolara), (PD -3. sj. od 28.10.2015., DN -  4. sj.  – 29.10.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 91/15,
 26. Izbor članova u Zajedničku radnu skupinu povjerenstava za izbor i imenovanja oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
 27. Odluka o odobravanju zahtjeva Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine  za izgradnju poslovnog prostora u Mostaru (PD -3. sj. 28.10.2015., DN -  7. sj.  – 17.12.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 102/15,
 28. Odluka o davanju suglasnosti na 
  Financijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i procjene Plana za 2017. i 2018. godinu i na 
  Odluku o izvršavanju Financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu, (PD – 22.12.2015.,  DN - 7. sj.  – 17.12.2015.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 102/15,
 29. Odluka o davanju suglasnosti na 
  Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine  za 2016. godinu (konsolidirani), 
  - Financijski plan  Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (Anex I), 
  - Financijski  plan  Stručne Službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (Anex II) i 
 30. Odluka o davanju suglasnosti na
  - Odluku o načinu izvršavanja Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu (PD – 22. 12.2015., DN - 7. sj.  – 17.12.2015.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 102/15,
 31. Odluka o davanju suglasnosti na 
  - Financijski plan Federalnog Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje  za 2016. godinu,
  Tabele i
  Odluku o izvršavanju Financijskog plana Federalnog Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje  za 2016. godinu, (PD - 22. 12.2015., DN - 7. sj.  – 17.12.2015.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 102/15,
 32. Odluka o davanju saglasnosti na 
  - Rebalans Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015.godinu(konsolidovani), 
  - Rebalans Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2015. godinu (Anex I) i 
  - Rebalans Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu (Anex II) - (PD– 6. sj. 22.12.2015. godine, DN – 7. van. sj. 29.12.2015.) ,„Službene novine Federacije BiH“, broj 102/15,
 33. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin - (DN – 8. sj.  – 11.2.2016, PD - 5.sj. 2.12.2015. godine),„Službene novine Federacije BiH“, broj 16/16,
 34. Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika u  Zajedničko povjerenstvo za usuglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta  Federacije Bosne i Hercegovine (PD -7. sj. od  3.2..2016., DN -  8. sj. – 11.2.2016.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 16/16,
 35. Odluka o imenovanju Generalnog revizora i zamjenika Generalnog revizora Federacije Bosne i Hercegovine PD – 23.2.2016.,  DN - 8. sj.  – 11.2. 2016.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 18/16
 36. Odluka o davanju saglasnosti na  
  Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu - (PD – 7. sj. 3.2.2016.,  DN - 9. sj.  – 3.3. 2016.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 30/16,
 37. Odluka o davanju saglasnosti na 
  Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - (PD – 7. sj. 3.2.2016.,  DN - 10. sj.  – 31.3. 2016.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 31/16
 38. Odluka o odobravanju Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu Ugovora o sindiciranom dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom, broj: 19000555-DK-1/10 od 1.11.2010. godine - (PD – 7. sj. 3.2.2016.,  DN - 10. sj.  – 31.3. 2016.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 31/16
 39. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za imenovanje jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (Suad Zeljković)-  (PD – 7. sj. 3.2.2016.,  DN - 11. sj.  – 14.4. 2016.),
 40. Odluka o utvrđivanju Prijedloga za imenovanje jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (Nikola Pejić) -  (PD – 7. sj. 3.2.2016.,  DN - 11. sj.  – 14.4. 2016.),
 41. Odluka o prihvaćanju zaduženja Federacije Bosne i Hercegovine po Proširenom aranžmanu (EFF) sa Međunarodnim monetarnim fondom -  (PD – 13. van. sj. 18.10.2016.,  DN - 8. van. sj.  – 18.10. 2016.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 82/16,
 42. Odluka o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvitak (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc -  (PD – 13. van. sj. 18.10.2016.,  DN - 8. van. sj.  – 18.10. 2016.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 83/16,
 43. Odluka o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o financiranju između Bosne i  Hercegovine i Europske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta modernizacija cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine -  (PD – 14. van. sj. 18.10.2016.,  DN - 8. van. sj.  – 18.10. 2016.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 83/16,
 44. Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu od 27. oktobra 2011. godine između Bosne i Hercegovine i  Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekt izgradnje gradskih saobraćajnica u Sarajevu-  (PD – 11. sj. 18.5.2016.,  DN - 14. sj.  – 8.12. 2016.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 101/16,
 45. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za realizaciju Projekta program razvoja ruralne konkurentnosti (RCDP) -  (PD – 12. sj. 8.11.2016.,  DN - 14. sj.  – 8.12. 2016.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 101/16,
 46. Odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC fonda za međunarodni razvoj (OFID) za realizaciju Projekta razvoja ruralnog poduzetništva-  (PD – 12. sj. 8.11.2016.,  DN - 14. sj.  – 8.12. 2016.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 101/16,
 47. Odluka o davanju saglasnosti na:
  Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za  2017. godinu i procjenu plana za 2018. i 2019. godinu i Odluku o izvršavanju finansijskog plana Federalnog zavoda za  zapošljavanje za 2017. godinu
    - (PD – 17. van. sj. 20.12.2016.,  DN - 12. van. sj.  – 29.12. 2016.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 104/16,
 48.  a) Odluka o davanju saglasnosti na 
  Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2016. godinu (konsolidovani) i   izmjene i dopune Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2016. godinu (Anex I), „Službene novine Federacije BiH“, broj 104/16,
  b) Odluka o davanju saglasnosti na:
  - Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (konsolidovani)
  ,„Službene novine Federacije BiH“, broj 104/16,
  - Finansijski plan Federalnog fonda solidarnosti za 2017. godinu (Anex I) i
  - Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu - - (PD – 17. van. sj. 20.12.2016.,  DN - 12. van. sj.  – 29.12. 2016.),
 49. Odluka o davanju saglasnosti na:
  Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu i 
  Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i   invalidsko osiguranje za 2017. godinu
  -  (PD – 17. van. sj. 20.12.2016.,  DN - 12. van. sj.  – 29.12. 2016.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 104/16,
 50. Odluka o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta modernizacije cesta u Federaciji -   (PD – 14. sj. 14.12.2016.,  DN - 12. van. sj.  – 29.12. 2016.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 104/16,
 51. Odluka o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru  o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta popravak nakon poplava i modernizacija -   (PD – 14. sj. 14.12.2016.,  DN - 12. van. sj.  – 29.12. 2016.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 104/16,
 52. Odluka o davanju saglasnosti na
  Plan rada i razvoja  Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2016. godinu -    (PD – 14. sj. 14.12.2016.,  DN - 16. sj.  – 2.2. 2017.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 14/17,
 53. Odluka o davanju saglasnosti na izvještaje:
  - Izvršenje Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu  (Konsolidovani),
  - Izvršenje Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2015. godinu  (Anex I) i
  - Izvršenje Finanisijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu (Anex II), (PD donio - 12. sj. 8.11.2016. godine, DN- 16.sj. 2.2.2017.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 14/17,
 54.  Odluka o imenovanju Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine - (PD donio - 12. sj. 8.11.2016. godine, DN- 16.sj. 2.2.2017.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 12/17,
 55. Odluka o imenovanju članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - (PD donio - 13. sj. 13. 12. .2016. godine, DN- 16.sj. 2.2.2017.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 12/17,
 56. Odluka o utvrđivanju Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 2017. – 2020. godina -  (PD donio - 13. sj. 13. 12. .2016. godine, DN- 17.sj. 9.2.2017.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 19/17,

 57. Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc - (PD donio - 17. sj. 25. 1. .2017. godine, DN- 17.sj. 9.2.2017.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 19/17,

 58. Odluka o imenovanju direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine - (PD donio - 16. sj. 25. 1. .2017. godine, DN- 17.sj. 9.2.2017.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 15/17,

 59. Odluka o imenovanju zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine -  (PD donio - 16. sj. 25. 1. .2017. godine, DN- 17.sj. 9.2.2017.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 15/17,

 60. Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine “Autocesta na Koridoru Vc” za period od 20 godina, - (PD donio - 25.1. 2017, DN- 18.sj. 9.2.2017.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 100/17

 61. Odluka o davanju saglasnosti na Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu - (PD - 13. sj. 13. 12. .2016. godine,  DN- 18.sj. 2.3.2017.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 23/17,

 62.  Odluka o davanju saglasnosti na izvještaje o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu:
  a) Izvještaj o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i  Hercegovine za period januar – decembar 2015.godine;
  b) Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01.-31.12.2015.godine;
  c) Izvještaj o radu Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015.godinu i
  d) Izvještaj o radu direktorice Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – decembar 2015.godine
  - (PD - 15. sj. 21. 12. .2016. godine,  DN- 19.sj. 2.3.2017.),  „Službene novine Federacije BiH“, broj 23/17,

 

DOKUMENTI
 

 1. Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2017.- 2019. godina, - (PD – 16.sj.- 29.11.2016. – primio k znanju, DN -18. sj. 2.3.2017. primio k  znanju),

 

PLANOVI  KOJE JE USVOJIO DOM NARODAPARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 1. Financijski plan – Proračun FERK-a za 2015. godinu  (PD - 7. van. sj. 31.7.2015 DN - 2.sj.  – 15.7.2015.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 77/15,

 2. Financijski plan – Proračun FERK-a za 2016. godinu (PD - 6.  sj. 22.12.2015., DN - 9.sj.  – 3.3.2016.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 30/16,

 3. Finansijski plan – Budžeta FERK-a za 2017. godinu - (PD - 14.  sj. 14.12.2016., DN – 12. van.sj. – 29.12.2016.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 104/16,

STATUTI NA KOJE SU DOMOVI PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DALI SAGLASNOST
 

 1. Odluka o davanju saglasnosti na: 
  - Statut o izmjenama i dopunama Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - (PD - 3. sj. 28.10.2015, , DN - 3. sj.  – 8.10.2015.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 91/15

 2. Odluka o davanju suglasnosti na:
  Odluku o izmjenama Statuta Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje - (PD - 8. van. sj. 9.10.2015. godine, DN - 3. sj.  – 8.10.2015.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 86/15,

 

PROGRAMI  KOJE JE USVOJIO DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 1. Program rada Vlade Federacije za 2015. godinu  - (PD - 3.sj. 28. 10.2015., DN - 4.van. sj.  – 30.7.2015.),

 2. Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, (PD - 8.sj. 23. 2.2016., DN – 9. sj. – 3.3.2016.),

STRATEGIJE  KOJE JE USVOJIO DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 1. Srednjoročna strategija razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2015 – 2019. godina, (PD - 6. van. sj. 29.5. 2015., DN - 3. van.sj.  – 8.6.2015.),
  - Odluka o usvajanju Strategije, „Službene novine Federacije BiH“, broj 47/15,
  - Zaključci Doma naroda, 
  - Zaključci Predstavničkog doma,

 2. Strategija upravljanja dugom 2016-2018 godina, -  (PD - 9.. sj. 19.4. 2016., - primljeno k znanju DN - 14.sj.  – 8.12.2016. primljeno k znanju),
 3. Strategija prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2016.-2030. godina, (PD usvojio - 12. sj. 8.11.2016. godine sa amandmanima i Zaključkom, DN usvojio - 15. sj. 15.12.2016. godine sa amandmanima i Zaključkom), „Službene novine Federacije BiH“, broj 22/17,
   

REZOLUCIJE KOJE JE DONIO DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 1. Rezolucija Doma naroda o izborima u Gradu Mostaru (predlagatelj: Predrag Kojović, izaslanik u Domu naroda) – DN – 12. sj. 21.4.2016. godine,

 

IZVJEŠĆA KOJA JE PRIHVATIO DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 1. Izvješća o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine na temelju emisije trezorskih zapisa od: 11.03.2014., 10.04.2014., 29.04.2014. i 26.05.2014. godine - (PD - 32.sj. 10.9. 2014., DN - 1.sj.  – 28.5.2015. - primljena k znanju),

 2. Izvješće o izvršenju Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2013. godinu; Izvješće o izvršenju Financijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2013. godinu i Izvješće o izvršenju Financijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2013. godinu - (ZD - 32.sj. 10.9. 2014., DN - 1.sj.  – 28.5.2015. - usvojena),

 3. Izvješće o radu FERK-a za 2013. godinu - (ZD - 32.sj. 10.9. 2014., DN - 1.sj.  – 28.5.2015. - usvojeno),

 4. Izvješće o stanju poljoprivrede (Zeleno izvješće) u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (PD - nije prihvatio,DN - 2.sj.  – 15.7.2015.),

 5. Izvješća o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovi emisije rizničarskih zapisa dostavljena 03.07.2014. godine, 22.08.2014. godine, 05.09.2014. godine (PD - 1.sj. 13.5.2015. godine, DN - 2.sj.  – 15.7.2015.),

 6. Izvješća o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovi emisije rizničarskih zapisa dostavljena 20.03.2015., 28.4.2015. i 05.05.2015. godine, (PD - 1.sj. 13.5.2015. godine (prihvatio za 20.3.2015.), DN - 2.sj.  – 15.7.2015.),

 7. Izvješće o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovi emisije obveznica dostavljeno 29.9.2014. godine (PD - 1.sj. 13.5.2015. godine, DN - 2.sj.  – 15.7.2015.),

 8. Izvješće o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovi emisije obveznica na dan 12.5.2015. godine (PD - još nije razmatrao, DN - 2.sj.  – 15.7.2015.),

 9. Izvješće o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovi emisije obveznica na dan 2.6.2015. godine godine (PD - još nije razmatrao, DN - 2.sj.  – 15.7.2015.),

 10. Izvješće o izvršenju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje   1.1. -30.6. 2015. godine (PD - 4. sj. 17.11.2015, DN - 3.sj.  – 8.10.2015.),

 11. Izvješće o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2014.godinu (PD - 4. sj. 17.11.2015, DN - 4.sj.  – 29.10.2015.),

 12. Izvješće o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan  16.6.2015.godine (PD - 4. sj. 17.11.2015, DN - 4.sj.  – 19.11.2015.),

 13. Izvješće o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 7.7.2015.godine (PD - 4. sj. 17.11.2015, DN - 4.sj.  – 19.11.2015.),

 14. Izvješće o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 21.7.2015.godine (PD - 4. sj. 17.11.2015, DN - 4.sj.  – 19.11.2015.),

 15. Izvješće o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica na dan 18.8.2015.godine (PD - 4. sj. 17.11.2015, DN - 4.sj.  – 19.11.2015.),

 16. Izvješće o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu (PD - 3. sj. 28.10.2015, DN - 4.sj.  – 19.11.2015.),

 17. Izvješće o radu i poslovanju „BH Gas“ d.o.o.  Sarajevo  za 2014. godinu (PD - 3. sj. 28.10.2015, DN - 4.sj.  – 19.11.2015.),

 18. Izvještaj o radu  FERK-a za 2014. godinu, (PD - 3. sj. 28.10.2015. godine, DN – 7. sj. 17.12.2015. godine),

 19. Izvješće o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (PD - 3. sj. 28.10.2015 + zaključci, DN - 4.sj.  – 19.11.2015.+ zaključci), „Službene novine Federacije BiH“, broj 5/16,

 20. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 19.5.2015. godine (DN - 8.sj.  – 11.2.2016.),

 21. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (po osnovu unutrašnjeg zaduženja u iznosu od 19.933.149,00 KM) (DN - 8.sj.  – 11.2.2016.),

 22. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (po osnovu unutrašnjeg zaduženja u iznosu od 19.030.000,00 KM), (DN - 8.sj.  – 11.2.2016.),

 23. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 21. 7. 2015. godine koji je Vlada Federacije  usvojila na 18. sjednici od 20.8.2015. godine, (DN - 8.sj.  – 11.2.2016.),

 24. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 8. 9. 2015. godine koji je Vlada Federacije  usvojila na 23. sjednici od 23.9.2015. godine, (DN - 8.sj.  – 11.2.2016.),

 25. Izvještaji o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan: 15.9.2015. godine, 22.9.2015. godine, 13.10.2015. godine, 10.11.2015. godine i 15.12. 2015. godine (DN - 9.sj.  – 3.3.2016.),

 26. Izvještaji o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica na dan: 20.10.2015. godine, 26.11. 2015. godine, 8.12. 2015. godine i 17.12. 2015. godine (DN - 9.sj.  – 3.3.2016.),

 27. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015.  godinu za period 1.1. - 31.12.2015. godine sa: 
  . Tabelarnim pregledom odluka o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015.  godinu za period 1.1. - 31.12.2015. godine,
  - Tabelarnim pregledom rješenja o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve premijera i zamjenika premijera“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za period 1.1. - 31.12.2015. godine,
  - Tabelarnim pregledom odluka o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“  Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015.  godinu za period 1.1. - 31.12.2015. godine po budžetskim  korisnicima - (PD – 9. sj.  -19.4.2016. – prihvatio DN - 11. sj.  – 14.4. 2016. prihvatio),

 28. Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu - (PD - 10. sjednica – 30.11.2016. - prihvaćen,  DN - 12. sj.  – 12.5. 2016. - prihvaćen),

 29. Finansijski izvještaj o poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za period 01.01. do 31.12.2014. godine, 

 30. - Odluka Upravnog odbora o usvajanju Finansijskog izvještaja Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za period 01.01. do 31.12.2014. godine,
  - Izvještaj o radu Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.godinu,
  - Odluka Upravnog odbora o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2014. godinu,
  - Izvještaj o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2014. godinu,
  - Odluka Upravnog odbora o usvajanju izvještaja o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2014. godinu- (PD - 5. sjednica – 2.12.2015. - prihvaćen,  DN - 14. sj.  – 8.12. 2016. - prihvaćen),
 31. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – decembar 2015. godine- (PD - 11. sjednica – 18.5.2016. - usvojen,  DN - 14. sj.  – 8.12. 2016. - usvojen),
 32. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (stanje na dan 15.3.2016. godine),  DN - 14. sj.  – 8.12. 2016. – primljen k znanju),,
 33. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (stanje na dan 22.3.2016. godine) DN - 14. sj.  – 8.12. 2016. – primljen k znanju),
 34. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (stanje na dan 5.4.2016. godine) DN - 14. sj.  – 8.12. 2016. – primljen k znanju),
 35. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 12.4.2016. godine DN - 14. sj.  – 8.12. 2016. – primljen k znanju),
 36. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 26.4.2016. godine DN - 14. sj.  – 8.12. 2016. – primljen k znanju),,
 37. Izvještaj  o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 10.5.2016. godine DN - 14. sj.  – 8.12. 2016. – primljen k znanju),
 38. Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2016 -  (PD primio k znanju - 12. sj. 8.11. 2016. godine, DN - 15. sj.  – 15.12. 2016. – primljen k znanju),
 39. a)Izvještaj  o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 7.6.2016. godine,
  b) Izvještaj  o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 18.10.2016. godine
  c) Izvještaj  o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 8.11.2016. godine,
  d) Izvještaj  o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu  emisije trezorskih zapisa na dan 22.11.2016. godine,
  e) Izvještaj  o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 6.12.2016. godine,
  f) Izvještaj  o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 22.12.2016. godine, - ( DN - 18. sj.  – 2.3. 2017. – primljeni k znanju),
 40. Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK - a za 2015. godinu - (PD usvojio - 14. sj. 14.12. 2016. godine, DN - 18. sj.  – 2.3. 2017. – usvojio),
 41. a) Izvještaj o zaduženju za četvrti kvartal 2015. godine,
  b) Plan zaduživanja za 2016. godinu,
  c)Kvartalni izvještaj o dugu Q2/2016. godine,
  d) Kvartalni izvještaj o dugu Q3/ 2016. godine - (PD primio k znanju Q4/2015 i godišnji plan zaduživanja za 2016. godinu -  12. sj. 8.11. 2016. godine, DN - 18. sj.  – 2.3. 2017. – primljen k znanju),
 42.  Izvještaj o poslovanju dioničkog društva BH Telecom za period I – XII 2015. godine – revidirani - (PD usvojio -  15. sj. 21.12. 2016. godine, DN - 19. sj.  – 2.3. 2017. – usvojen),

 

ZAKLJUČCI KOJE SU DONIJELI DOMOVI PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 1. Zaključak o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu KONCIG d.o.o. Posušje – (PD – 3.2.2016., DN – 11.2.2016.),„Službene novine Federacije BiH“, broj 16/16,

 2. Zaključak  o davanju prethodne sаglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d. — Sarajevo, – (PD – 3.2.2016., DN – 11.2.2016.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 18/16,

 3. Zaključak o davanju prethodne sаglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Jelovača privrednom društvu F.L. WIND d.o.o. Tomislavgrad – (PD – 3.2.2016., DN – 11.2.2016.), „Službene novine Federacije BiH“, broj 18/16,

 4. Zaključak o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja energetske dozvole privrednom društvu KAMEN-DENT d.o.o. Mostar – (PD – 3.2.2016., DN – 11.2.2016.)„Službene novine Federacije BiH“, broj 18/16,

 5. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole gospodarskom društvu Javno poduzeće Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar  -  (PD – 15. sj. -15.12.2016., DN – 12.van.sj.  29.12.2016.),  „Službene novine Federacije BiH“, broj 104/16,
   

AKTI RAZMATRANI PO PROCEDURI ZA VITALNI NACIONALNI INTERES

 

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine,
  Predstavnički dom usvojio zakon 23.10.2015. godine
  Sjednica Doma naroda od 23.10.2015. godine; 
  (Proceduru pokrenuo Klub delegata srpskog naroda)
  Prvo su glasali delegati iz reda bošnjačkog naroda.
  Prijedlog zakona je dobio potrebnu većinu, jer je za glasalo 14 delegata, a 3 delegata su bila protiv.
  Potom su glasali delegati iz reda hrvatskog naroda.
  Delegati iz reda hrvatskog naroda su glasali na sljedeći način:
  Za je glasalo 14 delegata, a jedan delegat je bio suzdržan.
  Nakon toga glasali su delegati iz reda srpskog naroda.
  Za su glasala 2 delegata, 10 delegata su bila protiv.
  Prilikom glasanja u cjelosti, Dom naroda je donio Zakon.
  Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine će odlučiti da li se Prijedlogom zakona povređuje vitalni nacionalni interes konstitutivnog srpskog naroda.  
  Vijeće odlučilo da zahtjev nije prihvatljiv.
   

ODLUKE  KOJE NIJE USVOJIO DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 1. Rješenje o prijedlogu za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (Mehmedalija Sijarić)  (PD - još nije razmatrao, DN - 2.sj.  – 15.7.2015. nije donio),
   

IZVJEŠĆA KOJA JE DOM NARODA PRIHVATIO, A ZASTUPNIČKI DOM NIJE PRIHVATIO

 

 1. Izvješće o stanju poljoprivrede (Zeleno izvješće) u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (PD - nije prihvatio 3. sj.28.10.2015. DN - 2.sj.  – 15.7.2015. prihvatio),

 

ZAKONI  KOJE JE DOM NARODA PRIHVATIO U FORMI NACRTA, A ZASTUPNIČKI DOM USVOJIO U FORMI PRIJEDLOGA

 

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine   (PD – 8. sj. 23.2. 2016. u formi Prijedloga, DN - 9.sj.  – 3.3.2016. u formi Nacrta),

 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (PD – 8. sj. 23.2. 2016. u formi Prijedloga, DN - 9.sj.  – 3.3.2016. u formi Nacrta),

 3. Prijedlog zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine - (PD – 3. sj. 27.10. 2015. u formi Prijedloga, DN - 9.sj.  – 3.3.2016. u formi Nacrta),

 4. Prijedlog zakon o izmjeni  Zakona o ovršnom postupku (PD – 7. sj. 3.2. 2016. u formi Prijedloga, DN - 10.sj.  – 31.3.2016. u formi Nacrta + javna rasprava),

 5. Zakon o izmjenama Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine (PD – 8. sj. 23.2. 2016. u formi Prijedloga, DN - 10.sj.  – 31.3.2016. u formi Nacrta),

 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti - (PD – 9. sj. 22.3. 2016. u formi Prijedloga, DN - 11.sj.  – 14.4.2016. u formi Nacrta),

 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom -   (PD – 10. sjednica – 30.11.2016. - usvojen DN - 12. sj.  – 21.4. 2016.- prihvatio u formi Nacrta + javna rasprava),
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću – hitni postupak, PD - 12. sj. 13.7.2016. - usvojio u tekstu kako je predložila   Vlada Federacije, DN - 14. . sj.  – 8.12.2016. – prihvatio u formi Nacrta i stavio na javnu raspravu),

 

IZVJEŠĆA KOJA DOM NARODA NIJE PRIHVATIO,  A ZASTUPNIČKI DOM JE PRIHVATIO

 

 1. Analitičko izvješće o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za  2013. godinu -  (ZD - 32.sj. 10.9. 2014. prihvatio, DN - 1.sj.  – 28.5.2015. - nije prihvatio),

 2. Izvješće o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Informacijom o bankovnom sustavu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, Informacijom o mikrokreditnom sustavu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2014. godine, Informacijom o sektoru lizinga Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2014. godine i Izvješćem o radu samostalnog odjela Ombudsmana za bakovni sustav za razdoblje 1.4. - 31.12. 2014. godine (PD - još nije razmatrao DN - 2.sj.  – 15.7.2015.),

 3. Izvješće o radu i poslovanju Javnog poduzeća „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo za 2014. godinu (ZD – 3.sj. 28.10. 2015. prihvatio, DN - 4.sj.  – 19.11.2015. - nije prihvatio + doneseni zaključci),

 4. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
  - Izvještaj o izvršenju finansijskog plana za 2015. godinu, -  (PD - 10. sjednica – 30.11.2016. - usvojen DN - 13. sj.  – 2.6. 2016.- nije prihvatio),
   

IZVJEŠĆA KOJA DOMOVI NISU PRIHVATILI

 

 1. Izvješće o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Informacijom o bankovnom sustavu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, Informacijom o mikrokreditnom sustavu Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2014. godine, Informacijom o sektoru lizinga Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2014. godine i Izvješćem o radu samostalnog odjela Ombudsmana za bakovni sustav za razdoblje 1.4. - 31.12. 2014. godine (PD - 3. sj. 28.10.2015. nije prihvatio DN - 2.sj.  – 15.7.2015.),

 2. Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva za 2014. godinu - (PD - 4. sj. 17.11.2015. nije prihvatio DN - 4.sj.  – 19.11.2015. – nije prihvatio),

 3. Izvješće Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (PD – 4.sj. 17.11.2015 – nije prihvatio, DN - 4.sj.  – 29.10.2015. nije prihvatio),

 4. Izvješće o radu i poslovanju Javnog poduzeća Elektroprivreda „HZ HB“ d.d. Mostar za 2014. godinu -  (ZD – 5. sj. 2.12.2015. nije prihvatio, DN - 4.sj.  – 19.11.2015. - nije prihvatio + doneseni zaključci),

 5. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća “Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine”, d.o.o. za 2014. godinu, (Finansijski izvještaj, Izvještaj revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora, Izvještaj o radu Odbora za reviziju) -  (ZD – 7. sj. 3.2.2016. nije prihvatio, DN - 10.sj.  – 31.3.2016. - nije prihvatio + donesen Zaključak),

 6. Izvještaj o radu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu,  (ZD – 7. sj. 3.2.2016. nije prihvatio, DN - 10.sj.  – 31.3.2016. - nije prihvatio),

 7. Finansijski plan Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine sa Programom rada Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu ,  (ZD – 7. sj. 3.2.2016. nije potvrdio, DN - 10.sj.  – 31.3.2016. - nije potvrdio),

 8. Prijedlog odluke o prihvaćanju Analitičkog izvještaja o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za  2014. godinu - (DN - 11. sj.  – 14.4. 2016. nije donio, PD – 9. sj.  -19.4.2016. – nije donio),

 9. Godišnji finansijski izvještaji Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1.2015. – 31.12.2015. godine ( DN - 11. sj.  – 14.4. 2016. nije prihvatio, PD – 9. sj.  -19.4.2016. – nije prihvatio),

 10. Prijedlog odluke o Izvještaju  o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015.godinu - (DN -18. sj. 2.3.2017. nije usvojio, PD -15. sj. 21.12.2016. nije usvojen),

 

INFORMACIJE KOJE JE DOM NARODA RAZMATRAO

 

 1. Informacija o primjeni zakona u postupku odobrenih kredita koji su vezani za švicarski franak sa prijedlogom mjera -  (ZD - 27.sj. 27.03. 2014. usvojio zaključke, DN - 1.sj.  – 28.5.2015. - usvojio Zaključak kojim je Vlada Federacije zadužena da dostavi Informaciju s prijedlogom mjera za rješavanje ove problematike),

 2. Reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu za period 2015. - 2018. godina (ZD - 7. van. sj. 31.7. 2015., DN - 4. van. sj.  – 30.7.2015. - Odlukom prihvatio Informaciju o Agendi),

 3. Informacija o aktivnostima na izboru strateškog partnera za financiranje i izgradnju termoelektrane Banovići, blok 1-350 MW - treća faza tenderskog postupka pripremljena od strane RMU „Banovići“ Banovići (ZD - 9.10.2015. usvojen Zaključak,, DN - 3. sj.  – 8.10.2015. - usvojen Zaključak), „Službene novine Federacije BiH“, broj 86/15,

 4. Informacija o vanjskom i unutarnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2014. godine (ZD - 4.sj. 17.11.2015. primio k znanju, DN - 3. sj.  – 8.10.2015. - primio k znanju),

 5. Informacija o aktivnostima na izboru strateškog partnera za financiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW u razdoblju od 27.08.2015. godine do 12.10.2015. godine, pripremljenu od strane RMU „Banovići“ d.d. Banovići (ZD - 28.10.2015. usvojen Zaključak, DN - 4. sj.  – 29.10.2015. - usvojen Zaključak), „Službene novine Federacije BiH“, broj 91/15,

 6. Informacija  o stanju u elektroenergetskom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine sa prijedlogom mjera - DN – tematska  sj.  – 21.1.2016. - usvojen - Zaključak,

 7. Informacija  o izvršenim aktivnostima na realizaciji projekta  istraživanja  i  eksploatacije  nafte  i  plina  u Federaciji Bosne i Hercegovine (ZD - 3.2.2016. usvojena Zaključkom, DN - 10. sj.  – 31.3.2013. - usvojena Zaključkom), „Službene novine Federacije BiH“, broj 30/16,

 8. Informacija o stanju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 02-37-1368/16 od 22.6.2016. godine,
  - Prilozi,
  - Zaključak Vlade Federacije - (DN – 30.6. 2016. godine -tematska sjednica – usvojeni zaključci), „Službene novine Federacije BiH“, broj 59/16,

 9. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala  privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period novembar 2015. godine – juni 2016. godine - (PD – 15.sj.- 21.12.2016. – prihvatio, DN -18. sj. 2.3.2017. prihvatio),

 10. Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2017.- 2019. godina - (PD – 16.sj.- 29.11.2016. – primio k znanju, DN -18. sj. 2.3.2017. primio k  znanju),

 11. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2015. godine -   (PD – 12.sj.- 8.11.2016. – primio k znanju, DN -18. sj. 2.3.2017. primio k znanju),

 

INFORMACIJE KOJE DOM NARODA NIJE PRIMIO K ZNANJU

 

 1. Informacija o implementaciji razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2012. godini -  (ZD - 24.sj. 10.12. 2013. primio k znanju, DN - 1.sj.  – 28.5.2015. - nije primio k znanju),

 2. Informacija o implementaciji projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013. godini (DN - 1.sj.  – 28.5.2015. - nije primio k znanju),

 

AKTI KOJE DOM NARODA NIJE DONIO,  A ZASTUPNIČKI DOM JE DONIO

 

 1. Prijedlog odluke o alokaciji obveza po kreditu Europske investicijske banke 20515-projekt za puteve Bosne i Hercegovine (Sarajevska obilaznica) na Federaciju Bosne i Hercegovine (ZD - 32.sj. 10.9. 2014. donio odluku, DN - 1.sj.  – 28.5.2015. - nije donio odluku),
  - Prijedlog odluke o alokaciji obveza po kreditu Europske banke za obnovu i razvitak 31788-Regionalni program razvitka cesta (Sarajevska obilaznica) na Federaciju Bosne i Hercegovine (ZD - 32.sj. 10.9. 2014. donio odluku, DN - 1.sj.  – 28.5.2015. - nije donio odluku),
  - Prijedlog odluke o alokaciji obveza po kreditu Fonda za međunarodni razvitak OPEC 1022PB-Projekt Sarajevska obilaznica na Federaciju Bosne i Hercegovine (ZD - 32.sj. 10.9. 2014. donio odluku, DN - 1.sj.  – 28.5.2015. - nije donio odluku),

 2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine - žurni postupak (ZD - 10. van. sj. 23.10. 2015. usvojio, DN - 4.sj.  – 29.10.2015. - nije usvojio),

 3. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period mart — oktobar 2015. godine (ZD - 7. sj. 3.2. 2016. prihvatio, DN - 12.sj.  – 12.5.2016. - nije usvojio),

 4. Prijedlog  zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju -  (PD usvojio  - 13. sj. 13.12.2016. godine, 16. sj. -2.2.2017. nije usvojio),

 5. Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu -  (PD usvojio  - 10. sj. 30.11.2016. godine, DN - 18. sj. -2.3.2017. nije usvojio),

 6. Prijedlog odluke o Izvještaju o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014.godinu -   (PD donio  - 15. sj. 21.12.2016. godine, 18. sj. -2.3.2017. nije donio),

   

AKTI KOJE JE RAZMATRAO DOM NARODA A PREDSTAVNIČKI DOM  NIJE RAZMATRAO (mandatni period 2014 - 2018)

 

 1. Informacija o implementaciji projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013. godini (DN - 1.sj.  – 28.5.2015. - nije primio k znanju),

 2. Izvješće o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovi emisije obveznica na dan 12.5.2015. godine (PD - još nije razmatrao, DN - 2.sj.  – 15.7.2015.),

 3. Izvješće o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovi emisije obveznica na dan 2.6.2015. godine godine (PD - još nije razmatrao, DN - 2.sj.  – 15.7.2015.),

 4. Rješenje o prijedlogu za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda (Mehmedalija Sijarić)  (PD - još nije razmatrao, DN - 2.sj.  – 15.7.2015. nije donio),

 5. Prijedlog odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Parlamentarnog  povjerenstva odgovornog za reviziju (PD - još nije razmatrao DN - 4. sj.  – 29.10.2015.),

 6. Obračun  sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu sa Odlukom o prihvatanju Obračuna  sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu, (PD - još nije razmatrao DN - 5. sj.  – 11.2. 2016.),

 7. Obračun  sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu sa Odlukom o prihvatanju Obračuna  sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, PD - još nije razmatrao DN - 5. sj.  – 11.2. 2016.),

 8. Rebalans Finansijskog plana  Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine  za 2014. godinu (konsolidovani) , PD - još nije razmatrao DN - 5. sj.  – 11.2. 2016.),

 9. Rebalans finansijskog plana  federalnog fonda solidarnosti za 2014. godinu (Anex I), PD - još nije razmatrao DN - 5. sj.  – 11.2. 2016.),

 10. Rebalans Finansijskog  plana  Stručne Službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (Anex II), PD - još nije razmatrao DN - 5. sj.  – 11.2. 2016.),

 11. Izvještaj o izvršenju  Finansijskog plana  Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine  za 2014. godinu (konsolidovani) (PD - još nije razmatrao DN - 5. sj.  – 11.2. 2016.),

 12. Izvještaj o izvršenju  finansijskog  plana  federalnog fonda solidarnosti za 2014. godinu (Anex I), PD - još nije razmatrao DN - 5. sj.  – 11.2. 2016.),

 13. Izvještaj o izvršenju  Finansijskog  plana  Stručne Službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (Anex II), PD - još nije razmatrao DN - 5. sj.  – 11.2. 2016.),

 14. Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizijskom izvještaju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i revidiranih korisnika Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu - (PD - još nije razmatrao DN - 12. sj.  – 12.5. 2016.- usvojio zaključke),

 15. Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu,
  - Informacija o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine na dan  31.12. 2015. godine,
  - Informacija o sektoru lizinga Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2015. godine,
  - Informacija o mikrokreditnom sistemu  Federacije Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12. 2015. godine,
  - Izvještaj o radu samostalnog odjela Ombudsmena za bankarski sistem za period 1.1.2015. – 31.12. 2015. godine, - (DN -14. sj. 8.12.2016. nije usvojio),
 16. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu (DN -14. sj. 8.12.2016. prihvaćen),
 17. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 1.1. -30.6. 2015. godine,
  - Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 1.7. -31.12. 2015. godine,
  - Izvještaj o radu Federalne uprave policije za 2015. godinu- ((PD još nije razmatrao),DN -14. sj. 8.12.2016. primljen k znanju),
 18. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti - ((PD još nije razmatrao),DN -12. sj. 29.12.2016. usvojen),
 19. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, po odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, rješenjima premijera i zamjenika premijera Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1. - 30.6. 2016. godine - (PD još nije razmatrao),DN -18. sj. 2.3.2017. nije usvojio),
 20.  a) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01. — 30.06.2016. godine,  
  b) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 1.7. — 31.12.2016. godine - (PD još nije razmatrao),DN -18. sj. 2.3.2017. usvojen),

 21. Izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2015. godinu -  (PD još nije razmatrao),DN -18. sj. 2.3.2017. nije primio k znanju),

 22. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Federalnom pravobranilaštvu- -   (PD – još nije razmatrao, DN -19. sj. 2.3.2017. prihvatio u formi Nacrta),

 23. Prijedlog odluke  o davanju saglasnosti na Izvještaj „Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine – 2015.godina“ - (PD – još nije razmatrao,  DN- 19.sj. 2.3.2017 dao saglasnost.),

 

AKTI USVOJENI U RAZLIČITOM TEKSTU U DOMOVIMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH
 

 1. Prijedlog  zakona  o izmjenama i dopunama zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite - skraćeni postupak, -(PD - 9. sj. 23.3.2016. - usvojio sa ispravkom  Vlade Federacije, DN - 14. . sj.  – 8.12.2016. - usvojio sa Amandmanom Kluba delegata hrvatskog naroda koji je  Vlada Federacije prihvatila, pa je potrebno da se Zastupnički dom izjasni o Amandmanu),
 2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama - (DN -17. sj. 9.2.2017. usvojen, PD- 18. sj. – 15.2.2017. – usvojen sa Amandmanom koji Vlada Federacije nije prihvatila, ali je Predstavnički dom izglasao Amandman, pa je potrebno da se Dom naroda izjasni o Amandmanu),
 3. Prijedlog zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije BiH - (DN -18. sj. 9.2.2017. usvojen, PD- 18. sj. – 15.2.2017. – usvojen sa amandmanima , pa je potrebno da se Dom naroda izjasni o amandmanima
 4. DN – 19. sj. 2.3.2017. nije usvojio amandmane koje je Predstavnički dom izglasao, pa će Zajednička komisija za usuglašavanje različito usvojenih tekstova akata utvrditi Prijedlog za rješenje spornih pitanja u ovom Prijedlogu zakona),

 

AKTI KOJI SU USAGLAŠENI

 

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima - žurni postupak - (PD - 7. van. sj. 31.7.2015. - usvojio u tekstu kako ga je predložila Vlada Federacije DN - 5. van. sj.  – 30.9.2015. - usvojio sa Amandmanom Vlade Federacije koji se odnosi na brisanje člana 2. Prijedloga zakona, pa je potrebno da se Zastupnički dom izjasni o Amandmanu, Predstavnički dom usvojio Amandman, pa je Zakon usaglašen),

 2. Prijedlog zakon o izmjeni i dopuni Zakona o izvlaštenju - žurni postupak - ( DN - 3. sj.  – 8.10.2015. usvojio sa dva amandmana koja je Vlada Federacije prihvatila, PD - 23.10.2015. godine usvojio Amandman pa je potrebno da se Dom naroda izjasni o Amandmanu, DN – 26.11.2015. nije usvojio Amandman Zastupničkog doma, pa će Zajednička komisija za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona utvrditi Prijedlog za rješenje u ovom Prijedlogu zakona, DN- 9. sj. 3.3. 2016. godine usvojio Prijedlog za rješenje spornih pitanja, PD – 9. sj. 19.4. 2016. godine usvojio Prijedlog za rješenje spornih pitanja, pa je Zakon usaglašen),

 3. Prijedlog zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine - (PD usvojio 10. 9. 2014, DN – usvojio 2.2.2017. godine sa Amandmanom Mirka Batinića koji je prihvatila Vlada Federacije, pa je potrebno da se Zastupnički dom izjasni o Amandmanu, PD – 18. sj. -15.2.2017. – usvojio Amandman, pa je Zakon usvojen  u istovjetnom tekstu u oba doma Parlamenta Federacije BiH),

 

AKTI KOJE JE USVOJIO PREDSTAVNIČKI DOM, A DOM NARODA NIJE RAZMATRAO (mandatni period 2010 - 2014. godina)

 

 1. Prijedlog Amandmana CX i Amandmana CXI na Ustav Federacije BIH,

Usvojeni zaključci:

 1. Zadužuje se Ustavna komisija ovog Doma da, u skladu sa predviđenom procedurom, doradi predložene amandmane na Ustav FBiH, uzimajući u obzir sugestije iznesene u raspravi kao i one dostavljene u pisanoj formi, te konačan tekst prijedloga amandmana dostavi Predstavničkom domu na usvajanje.
 2. Zadužuje se Ustavna komisija da provede javnu raspravu u trajanju od dvije sedmice i o tome podnese izvještaj ovom Domu.
   

PRIJEDLOZI ZAKONA – hitni postupak

 

 1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica(predlagač: Odbor za boračka i invalidska pitanja Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - hitni postupak, broj: 02-02-1408/13 od 13.12.2013. godine, Mišljenje Vlade Federacije - (PD prihvatio u formi Nacrta 10.9.2014.),
 2. Prijedlog zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno - oslobodilačkog rata (predlagači: M. Selimović, I. Nadarević, Dž. Agić i O. Suljagić) - hitni postupak - (PD prihvatio u formi Nacrta 10.9.2014.),
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno –oslobodilačkog rata (predlagač: Klub delegata hrvatskog naroda)- hitni postupak - (predviđen za razmatranje na 24. sjednici Doma naroda, Predstavnički dom nije razmatrao)
   

PRIJEDLOZI ZAKONA – skraćeni postupak
 

 1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagač: Jasenko Selimović, poslanik u Predstavničkom domu) - skraćeni postupak, broj: 02-02-1276/13 (PD prihvatio u formi Nacrta 13.3.2014. godine),
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Jasenko Selimović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine) - skraćeni postupak, broj:02-02-102/14 od 28.1.2014. godine, (PD prihvatio u formi Nacrta 26.3.2014.),
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivu naseljenih mjesta u određenim općinama,predlagač:Sead Omerbegović- skraćeni postupak (PD usvojio),
   

 

PRIJEDLOZI ZAKONA – redovni postupak

 

 1. Prijedlog zakona o gasu u Federaciji Bosne i Hercegovine - (PD usvojio 10. 9. 2014,),

 

NACRTI ZAKONA
 

 1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, broj:02-02-388/12, (PD 26.4.2012. prihvatio),
 2. Nacrt zakona o sprečavanju nasilja na sportskim događajima, predlagač: Aida Čikić- (PD prihvatio 25.6.2014.),
 3. Nacrt zakona o dopunama Krivičnog zakona FBiH,predlagač:Mirza Ustamujić PD prihvatio 25.6.2014.),
 4. Nacrt zakona o principima obrazovanja odraslih u FBiH - (PD prihvatio 8.7.2014. godine),
 5. Nacrt zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, predlagač: Komisija za sigurnost Doma naroda Parlamenta FBiH (PD prihvatio 8.7.2014. godine),

 

PRIJEDLOZI ODLUKA

 

 1. Prijedlog odluke o osnivanju Parlamentarne komisije za pitanja suzbijanja korupcije (PD donio 30.5.2012. godine),

 2. Odluka o formiranju povremene komisije Parlamenta Federacije BiH za utvrđivanje istinitosti navoda o nezakonitom prisluškivanju telefonskih razgovora građana Federacije BiH, PD donio 25.6.2013. godine,

 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH “Vranica” za period 2008. do 2028. godine (PD usvojio 9.7.2014. godine),

 

STRATEGIJE
 

 1. Prijedlog Strategije razvoja naučno – istraživačkog i istraživačko –razvojnog rada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2012- 2022 godina, 01-39-591/12  (PD pretvorio u Nacrt i prihvatio 30.5.2012. godine),

PLANOVI
 

 1. Prijedlog Prostornog plana FBiH za period 2008. do 2028. godine (PD usvojio 9.7.2014. godine),

 2. Plan zaštite i spašavanja Federalnog hidrometeorološkog zavoda od prirodnih  i drugih nesreća (PD usvojio 11.9.2014. godine),
   

PROGRAMI
 

 1. Program prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u FBiH (PD usvojio 9.7.2014. godine),
   

IZVJEŠTAJI
 

 1. Izvještaj “Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u FBiH- 2012. godina” (PD usvojio 9.7.2014. godine),

 2. Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o izvještajima revizije finansijskih izvještaja javnih preduzeća, agencija i fondova iz nadležnosti Parlamenta FBiH  za 2012. godinu (PD usvojio 23.7.2014. godine),

 

INFORMACIJE

 

 1. Informacija o stanju poljoprivrede u Federaciji BiH(PD 12.11.2013. usvojio zaključke ),
   

OSTALO

 

 1. Inicijativa za formiranje povremenog radnog tijela oba doma Parlamenta Federacije BiH sa zadatkon za utvrđivanje ukupne potrošnje novca na ime prihoda i privilegija koje se ostvaruju na osnovu obavljanja funkcija u institucijama FBiH i preduzećima u vlasništvu FBiH   (28.1.2014. PD prihvatio),

 

USAGLAŠAVANJE

 

 1. Prijedlog za rješenje spornog pitanja u Zakonu o dopuni Zakona o likvidacionom postupku,

 2. Prijedlog za rješenje spornog pitanja u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečajnom postupku,
   

AKTI KOJE JE USVOJIO PREDSTAVNIČKI DOM  A DOM NARODA NIJE RAZMATRAO (mandatni period 2014 - 2018)
 

AKTI ZA KOJE SE DOM NARODA MORA IZJASNITI 
 

 1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama - (DN -17. sj. 9.2.2017. usvojen, PD- 18. sj. – 15.2.2017. – usvojen sa Amandmanom koji Vlada Federacije nije prihvatila, ali je Predstavnički dom izglasao Amandman, pa je potrebno da se Dom naroda izjasni o Amandmanu),

 

PRIJEDLOZI ZAKONA

 

 1. Prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti, predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak (PD prihvatio u formi Nacrta - 8. sj. 23.2.2016. godine),
 2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o bibliotečkoj djelatnosti, predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak (PD prihvatio u formi Nacrta - 8. sj. 23.2.2016. godine),
 3. Prijedlog zakona o posebnim mjerama za sprečavanje vršenja krivičnih djela protiv spolne slobode i morala prema maloljetnim licima u FBiH, predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak (PD prihvatio u formi Nacrta - 8. sj. 23.2.2016. godine),
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volontiranju u Federaciji Bosne i Hercegovine (predlagač: Klub poslanika SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH) – skraćeni postupak- (PD usvojio - 12. sj. 13.7.2016. godine),
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – (predlagač: Klub zastupnika SDP BiH u Predstavničkom domu)- skraćeni postupak - (PD usvojio - 23. sj. 25.7.2017. godine),
 6. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o vanparničnom postupku, (predlagač: Faruk Ćupina, poslanik u Predstavničkom domu) - skraćeni postupak : - (PD usvojio - 23. sj. 25.7.2017. godine),
 7. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom –(PD usvojio - 22. sj. 14.6.2017. godine),
   

NACRTI AKATA
 

 1. Nacrt zakona o tehničkoj kulturi FBiH, predlagači: Amir Zukić i Omer Škaljo (PD prihvatio - 8. sj. 23.2.2016. godine),
 2. Nacrt Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u FBiH – (PD prihvatio - 21. sj. 16.5.2017. godine + javna rasprava 60 dana),
 3. Nacrt Zakona o koncesijama – (PD prihvatio - 22. sj. 14.6.2017. godine + javna rasprava 90 dana),
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu – (PD prihvatio - 23. sj. 26.7.2017. godine + javna rasprava 60 dana),
   

PRIJEDLOZI ODLUKA​​

 1. Odluka o izboru članova Nezavisnog odbora - (PD – 21. van. sj. 30.10.2017.),
 2. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekt Vodovod Sarajevo - (PD – 21. van. sj. 30.10.2017.),
 3. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta regionalni Vodovod Plava voda - (PD – 21. van. sj. 30.10.2017.),
 4. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja Gradačac - (PD – 21. van. sj. 30.10.2017.),

 

PLANOVI
 

 1. Finansijski plan Zavoda za tranfuzijsku medicinu FBiH za 2015 godinu,
   

PROGRAMI

DOKUMENTI

STRATEGIJE

IZVJEŠTAJI

 

 1. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu (PD prihvatio 13.5.2015.),
 2. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 1.1. -30.6. 2015. godine, broj: 02-14-1171/15 od 3.09.2015. godine,
  - Izvještaj o radu Federalne uprave policije za period 1.1. -30.6. 2015. godine (PD donio - 3. sj. 28.10.2015. godine),
 3. Izvještaj o implementaciji Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 2007. do 2011. godine, broj: 02-02-1294/14 od 7.11.2014. godine (PD prihvatio - 3. sj. 28.10.2015. godine),
 4. Izvještaj o dinamici Projekta izgradnje autoceste na Koridoru Vc br. 17 zaključno sa 30.06.2014. godine koji se finansira iz međunarodnog kredita EIB i EBRD (PD primio k znanju - 4. sj. 17.11.2015. godine),
 5. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu za period 1.1.-30.6.2015. godine - (PD primio k znanju - 12. sj. 8.11. 2016. godine),
 6. Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu - (PD usvojio - 15. sj. 21.12. 2016. godine),
 7. Godišnji izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Željeznice Federacije BiH“, d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu - (PD usvojio - 21. sj. 16.5. 2017. godine + zaključak),
 8. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu - (PD usvojio - 21. sj. 16.5. 2017. godine),
 9. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2016. godinu br. 01-02-4-2322/17 od 30.03.2017. i Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2016. godinu br. 01-02-4-2319/17 od 30.03.2017. godine - (PD usvojio - 21. sj. 16.5. 2017. godine),
 10. Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2016. godinu - (PD usvojio - 21. sj. 17.5. 2017. godine),
 11. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH za 2016. godinu - (PD primio k znanju - 21. sj. 17.5. 2017. godine),

 

INFORMACIJE

 

 1. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2013. godine (PD primio k znanju 13.5.2015.),

 

RJEŠENJA

 

ODLUKE